x
Trang chủ » Tiểu luận môn luật Cơ chế bảo đảm quyền lực chính trị của nhân dân

Tiểu luận môn luật Cơ chế bảo đảm quyền lực chính trị của nhân dân

Bình chọn

Chia sẻ tài liệu Tiểu luận môn luật Cơ chế bảo đảm quyền lực chính trị của nhân dân. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết quả cao nhất.

Cơ chế bảo đảm quyền lực chính trị của nhân dân
Cơ chế bảo đảm quyền lực chính trị của nhân dân

 

=>dịch vụ viết tiểu luận thuê

MỞ ĐẦU

Mở cửa, hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới là mục tiêu hướng đến của các quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong quá trình này thì Việt Nam luôn chú trọng việc bảo vệ các quyền và lợi ích của các chủ thể trong các mối quan hệ được hình thành và phát triển trong mối quan hệ xã hội. Trên cơ sở là những quy định của pháp luật thế giới về bảo vệ quyền con người và đặc biệt là quyền lực của nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước từ đó hình thành nền tảng pháp lý quan trọng để áp dụng thực tiễn ở nước ta, nhằm mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, trên thế giới thì vấn đề đảm bảo quyền con người, trong giai đoạn hiện nay đã và đang góp phần xây dựng, hoàn thiện mục tiêu phát triển của từng quốc gia. Khẳng định sự tất yếu sự cần thiết phải bảo vệ quyền lực của nhân dân nhằm đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới – thời đại khẳng định và phát huy vai trò bảo đảm quyền lực của nhân dân trong hệ thống chính trị.
Không chỉ riêng Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới đều có các quy định nhằm hình thành nên cơ chế đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân. Từ đó, khẳng định sự quan trọng của các quy định trong lĩnh vực này và cần thiết được phát huy để đáp ứng với yêu cầu phát triển, đáp ứng với các quyền của con người trong xã hội mới. Do đó, cơ chế đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân là rất cần thiết. Trong giai đoạn hiện nay thì việc xây dựng và hoàn thiện vấn đề này đã và đang trở thành mối quan tâm cần thiết của các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, quyền công dân trong và ngoài khu vực. Việc nước ta trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc và các tổ chức mang tính chất khu vực cũng như toàn cầu như ASEAN…đã mang đến những thuận lợi và khó khăn cho nền kinh tế – xã hội Việt Nam trong quá trình hội nhập nói chung. Thực tế đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu và áp dụng có hiệu quả cơ chế đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân nhằm đáp ứng với những cam kết trong quá trình hội nhập… Do đó, để đảm bảo thực hiện quy định này thì cần thiết phải có những quy định nhằm xây dựng, bảo vệ và phát huy quyền lực chính trị của nhân dân trong thực tế. Chính vì những lý do trên, việc nghiên cứu nội dung về quy định này là vấn đề cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.
Ở nước ta hiện nay thì cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân” . Điều 2, Hiến pháp năm 2013 quy định “Nhà nước pháp quyền XHCN, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” ; nhân dân là chủ nhân của đất nước, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Như vậy, nhân dân là chủ thể của quyền và việc bảo đảm quyền con người là mục tiêu, động lực của sự nghiệp đổi mới theo định hướng XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  Do vậy, đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân là điều hết sức cần thiết không chỉ riêng ở nước ta mà trên thế giới hiện nay.
Với tầm quan trọng nêu trên, đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân trong nền kinh tế – xã hội ở nước ta là một vấn đề quan trọng không thể thiếu được trong nền kinh tế hàng hoá với cơ chế mở cửa hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới như hiện nay. Thế nhưng, trong khi nhiều nước trên thế giới tiến hành hoạt động áp dụng các quy định về đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân thì thực tiễn của quá trình áp dụng đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, còn có những khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn. Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Cơ chế bảo đảm quyền lực chính trị của nhân dân” làm tiểu luận là một việc làm cần thiết. 
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của tiểu gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về cơ chế bảo đảm quyền lực chính trị của nhân dân.
Chương 2: Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện vấn đề này.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ ĐẢM BẢO QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN
1.1. Lý luận cơ bản về cơ chế đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân
Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu có liên quan đến vấn đề quyền lực chính trị của nhân dân. Cụ thể:
Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã viết “Quyền lực chính trị theo đúng nghĩa của nó là bạo lực có tổ chức của một giai cấp để trấn áp một giai cấp khác” . Khi phân tích bản chất của nhà nước, C.Mác và Ph.Ăngghen khẳng định “Nhà nước chẳng qua chỉ là một bộ máy trấn áp của giai cấp này đối với một giai cấp khác” . Trên cơ sở đó thì Quyền lực chính trị được hiểu là quyền lực thống nhất của một giai cấp hay của một liên minh giai cấp, không thể phân chia ra quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động như quyền lực nhà nước phân chia thành quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. 
Cùng với sự hình thành của nhà nước với tư cách là bộ máy quyền lực công cộng, các lực lượng xã hội, các giai cấp đều muốn chiếm giữ quyền lực công cộng đó để phục vụ lợi ích của mình và khi giai cấp mạnh nhất giành được bộ máy quyền lực nhà nước thì giai cấp đó trở thành chủ sở hữu quyền lực chính trị. 
Để hiểu rõ hơn khái niệm quyền lực chính trị của nhân dân thì ta đi tìm hiểu khái niệm quyền lực nhà nước. Nghiên cứu về vấn đề này thông qua khái niệm Quyền lực chính trị thì cơ bản Quyền lực nhà nước là Quyền lực chính trị được thực hiện bằng bộ máy nhà nước là cơ quan, là công cụ của quyền lực chính trị. Nhà nước thể hiện một cách tập trung quyền lực chính trị. Vậy, người lại quyền lực nhà nước của nhân dân, theo chúng tôi, là sức mạnh của nhân dân bắt buộc mọi người phải phục tùng ý chí của nhân dân thông qua các cơ quan nhà nước do nhân dân tổ chức ra.
Để khẳng định quyền lực của nhân dân thì Tuyên ngôn độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ năm 1776 và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cộng hòa Pháp năm 1789 đã khẳng định vai trò của nhân quyền và dân quyền. Điều nay được kế thừa và phát huy trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 để khẳng định nội dung quan trọng là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. -Quyền lực chính trị là quyền lực của một hay của liên minh giai cấp, của một tập đoàn xã hội (hoặc của nhân dân lao động – trong điều kiện của CNXH), nó nói lên khả năng thực tế của một giai cấp trong việc thực hiện ý chí của mình trong chính trị (và trong chuẩn mực pháp quyền), nhờ đó mà lợi ích khách quan của giai cấp được hiện thực hoá trong cuộc sống. Hay nói cách khác thì QLCT là quan hệ giữa các giai cấp, các lực lượng trong việc giành, giữ, thực thi QLNN (hoặc chí ít là gây áp lực đối với QLNN).
Xét về bản chất thì QLCT là quan hệ giữa các giai cấp trong việc giành, giữ, thực thi QLNN (hoặc chí ít là gây áp lực đối với QLNN). Những đặc trưng của quyền lực chính trị đó là: Quyền lực chính trị bao giờ cũng mang tính giai cấp trong nội dung cơ bản của mình; Quyền lực chính trị luôn mang tính thống nhất về cơ bản khi biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong quan hệ nội tại nó có thể chứa đựng những khác biệt và mâu thuẫn; Quyền lực chính trị thường được biểu hiện bằng sức mạnh của những tổ chức mang tính giai cấp, tính đảng phái.
Tóm lại, qua những phân tích trên thì có thể đưa ra khái niệm: Quyền lực chính trị của nhân dân là một dạng của quyền lực trong xã hội có giai cấp. Đó là quyền lực của của nhân dân trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội thể hiện “khả năng của một giai cấp thực hiện lợi ích khách quan của mình”. 
Theo khái niệm trên thì quyền lực chính trị của nhân dân luôn gắn liền với quyền lực nhà nước, phản ánh mức độ giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước của những tập đoàn người trong xã hội để bảo vệ lợi ích của mình, chi phối các tập đoàn khác. Nói cách khác, quyền lực chính trị của nhân dân được phản ánh mức độ thực hiện lợi ích của nhân dân trong mối quan hệ với các giai cấp hay nhóm người khác thông qua mức độ chi phối quyền lực nhà nước. Điều này đã khẳng định vị trí quan trọng của quyền lực chính trị của nhân dân trong xây dựng và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Thông qua đó thì Đảng và nhà nước ta khẳng định “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cần xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân”. 
1.2. Nội dung cơ chế đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân
Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân nói chung và tỏng hoạt động chính trị nói riêng thì nghiên cứu cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực chính trị nhà nước sẽ góp phần nhằm đẩy nhanh tiến độ hội nhập sâu rộng quốc tế  và phát triển của đất nước.
Một là, cơ chế đảm bảo quyền lực chính trị cùa nhân dân đã được thể hiện rõ và được xem là một trong những quyền quan trọng nhất của nhân dân nên để cụ thể hóa điều này thì quyền lực chính trị của nhân dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp – văn bản luật tối thượng của mỗi quốc gia. Hiến pháp được xem là đạo luật gốc của mọi quốc gia dân chủ, pháp quyền, là phương tiện để nhân dân giao quyền, ủy quyền quyền lực nhà nước của mình cho nhà nước. Quyền lực chính trị của nhân dân được đề cao và khẳng định trong hiến pháp là cơ sở hiến định để xác lập nhân dân là chủ thể kiểm soát quyền lực nhà nước.
Hai là, nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước được thực hiện thông qua vào quy trình thành lập bộ máy chính tị của nhà nước. Để hình thành và phát triển bộ máy nhà nước thì tùy mỗi quốc gia sẽ có cách cách thức khác nhau để thể hiện quyền lực chính trị của nhân dân. Lấy ví dụ: ở các nước tư bản chủ nghĩa thì thông qua các đảng phái chính trị người dân thể hiện quyền lực chính trị của mính, bầu hay không bầu chính trị gia….
Ba làm quyền lực chính trị của nhân dân được thực hiện thông qua các tổ chức xã hội. Thông qua các tổ chức chính trị – xã hội thì nhân dân thể hiện rõ quan điểm, đề xuất những ý kiến để các tổ chức này có vai trò thúc đẩy các công dân tham gia vào các vấn đề công cộng, cụ thể là tham gia vào quá trình hình thành và thực thi chính sách của nhà nước. Đó cũng là cơ chế để người dân chủ động tham gia vào công việc của chính phủ nhằm kiểm soát và làm cân bằng mối quan hệ giữa nhà nước với xã hội.
Bốn là, thực hiện cơ chế đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân thông qua các phương tiện như: phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua hình thức bầu cử, thực hiện các quyền công dân….
Điều này là hoàn toàn đúng với quan điểm của V.I.Lênin đã diễn tả một cách hình ảnh khi ông cho rằng “trong mỗi thời kỳ đặc biệt, cần phải biết tìm ra cái mắt xích đặc biệt mà người ta phải đem toàn lực ra nắm lấy để giữ vững được toàn bộ cái xích và chuẩn bị để chuyển vững chắc sang mắt xích kế bên. Trình tự nối tiếp, hình thức, mối liên hệ của các mắt xích và những đặc điểm khác nhau của mắt xích này với mắt xích khác trong cái xích của những sự biến lịch sử đều không đơn giản và cũng không phải sơ sài như trong cái xích thường do bàn tay người thợ rèn làm ra…” . Phát huy những tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã phân tích đặc điểm của nhà nước tư sản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và rút ra kết luận về tính tất yếu trong việc thực thi về quyền lực chính trị trên thực tế. Từ những phân tích trên đã khẳng định và bảo đảm nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân” là nội dung cơ bản nhất của dân chủ xã hội chủ nghĩa, thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực và được thể chế hóa thành các quy định mang tính pháp lý, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội, từng bước phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhờ đó đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 
1.3. Cơ chế thực thi quyền lực chính trị của nhân dân tại Việt Nam
Trong thực tiễn đời sống xã hội, việc thực thi quyền lực chính trị của nhân dân một cách hiệu quả và bảo đảm nhất là thực hiện tốt quy chế “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”. Quyền lực chính trị của nhân dân được xem là tuyệt đối không thể so sánh, không thể phân chia. Quyền lực của nhân dân là quyền lực của chủ nhân đất nước và việc thực hiện quyền lực đó có sự phối hợp hài hòa với “Đảng lãnh đạo” và “Nhà nước quản lý”. Để thực hiện đúng nguyên tắc “mọi nguồn lực trong xã hội và của Nhà nước đều thuộc về nhân dân” trong khi thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”, cần bảo đảm những điều kiện vật chất – văn hóa – xã hội ở một trình độ phát triển nhất định và phải nâng tầm dân trí. 
Từ khi nhà nước ta ra đời cho đến nay thì trải qua 05 bản Hiến Pháp thì việc quy định và hoàn thiện quyền lực chính trị của nhân dân, đều có quy định tiếp theo là nhân dân đều được ghi nhận và được hoàn thiện thông qua việc sử dụng các hình thức nhằm thực hiện quyền lực chính trị của mình: dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII (tháng 6/1997) đã khẳng định “tiếp tục phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyền làm chủ của nhân dân qua các hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước, nhất là việc giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước”. Đó cũng là nền tảng đã được phát huy để khẳng định việc thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Một là hình thực thực hiện dân chủ đại diện ở nước ta là việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội – cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, được nhân dân ủy quyền thực hiện một phần quyền lực nhà nước của nhân dân. Thông qua hoạt động của Quốc Hội thì người dân thực hiện quyền lực chính trị và thực hiện chức năng giám sát của nhân dân và việc thực hiện chế định ấy đối với việc thực hiện những quyền mà mình đã ủy thác cho cơ quan đại diện – cơ quan được ủy quyền và người đại diện – người được ủy quyền.
Hai là, hình thức dân chủ trực tiếp. Đó là việc cử tri trực tiếp biểu quyết để quyết định theo đa số một vấn đề, một chủ trương quan trọng của đất nước qua cuộc trưng cầu ý dân- đây chính là thể hện quyền lực chính trị và thể hiện cơ chế thực hiện trong thực tế. Các quy định pháp luật cũng như các cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo cho việc hình thành cơ chế đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân trong giai đoạn hiện nay được thực hiện nghiêm túc và đáp ứng với yêu cầu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước không chỉ riêng Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới. Với một trình độ dân trí ngày một nâng cao và điều kiện kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội có những bước phát triển nhất định, quyền lực chính trị của nhân dân sẽ được phát huy, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ được thực hiện một cách tốt đẹp.

CHƯƠNG 2
THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐẢM BẢO QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN
2.1. Thực tiễn áp dụng cơ chế đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Sau thành công của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI thì Đảng và Nhà nước ta mới có đủ những cơ sở và điều kiện khách quan để xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà quyền lực nhà nước là thống nhất và thuộc về nhân dân. Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được coi là một sáng tạo trong tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta về tổ chức bộ máy nhà nước nói riêng và tổ chức quản lý xã hội nói chung. Từ chỗ cơ bản quan tâm đến các vấn đề bên ngoài của tổ chức quyền lực nhà nước (như kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong bộ máy nhà nước…), chúng ta đã coi trọng bản chất của Nhà nước. Đó là việc xác lập nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện các cơ chế về đảm bảo quyền lực chính trị của nhân dân. Từ nhận thức đúng đắn về nguyên tắc này, chúng ta ngày càng ý thức được đây là tinh hoa của khoa học tổ chức quyền lực nhà nước, quản lý xã hội của loài người và vận dụng sáng tạo, hài hòa với các nguyên tắc cơ bản về tổ chức, hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 1946, tiếp đến là trong các Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp năm 2013. Mỗi bản hiến pháp là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước ta. Do đó, cùng với sự phát triển của đất nước thì việc kiện toàn nhằm đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân đã được tiến hành và coi trọng nhằm đảm bảo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh”, công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước ta đã có những tiến bộ to lớn. Điều này đã khẳng định vị trí, vai trò của nhân dân trong nền chính trị của nước ta là vô cùng quan trọng. Do đó,  tại  Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 cùng nhiều bộ luật, luật, pháp lệnh được ban hành, tạo khuôn khổ pháp lý để Nhà nước quản lý mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội là nền tảng cơ bản cho vấn đề này.Vai trò quyền lực chính chính trị của nhân dân đã được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng cao, bảo vệ tốt hơn lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hiện nay, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đặt ra rất cần thiết. Các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị… Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội”.
Hiện nay, việc tăng cường tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, coi đó là công cụ quan trọng và hữu hiệu để bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, thiết lập kỷ cương xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong nội bộ các cơ quan, tổ chức nhà nước; đề cao trách nhiệm kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, của các cấp chính quyền đối với mọi cơ quan, tổ chức trên địa bàn, lãnh thổ. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, khắc phục tình trạng vô kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối an ninh, trật tự; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” để chống phá chế độ ta.
Tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa giám sát của Quốc hội với kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và sự giám sát của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống nhân dân; xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, quản lý nhà nước có hiệu quả, giảm mạnh, bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà, đáp ứng tốt nhất yêu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Phân định rõ hơn vai trò và hoàn thiện cơ chế giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường. 
Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trên cả ba lĩnh vực: Xây dựng pháp luật, chấp hành pháp luật và bảo vệ pháp luật. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại với tính công khai, minh bạch cao, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, tận dụng mọi thời cơ, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, nhất định công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân sẽ giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong những năm qua thì việc thực hiện quyền lực chính trị và hoàn thiện cơ chế đảm bảo việc thực hiện vấn đề này thể hiện trên một số phương diện sau
Một là, cơ chế đảm bảo quyền lực chính trị cho nhân dân được các đường lối, chủ trương của Đảng đều là kết quả phản ánh khái quát nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân. Cụ thể: Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đã nêu luận điểm quan trọng: “Kết hợp thực hiện chế độ tập trung dân chủ trong Đảng và chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận để làm phong phú thêm nền dẫn chủ ở nước ta”. 
Vấn đề đặt ra là cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện sự kết hợp những nguyên tắc trên trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần vào việc đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở tổng hợp kết quả nghiên cứu về dân chủ hóa và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta những năm gần đây, chuyên đề này góp phần làm rõ một số nội dung của vấn đề nêu trên. Như vậy, với nền tảng quan trọng là các Nghị quyết của Đảng và các quy định được Hiến pháp và các văn bản pháp luật ghi nhận đã thể hiện rõ vấn đề này. Mọi hành vi vi phạm khi ngăn cản, không cho người dân thực hiện quyền lực chính trị đều bị xử lý theo quy định pháp luật.
Hai là, xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật với tổ chức của  Nhà nước là công cụ để thể chế hóa và thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân lao động; đồng thời thông qua nhà nước nhân dân lao động được tổ chức lại để có được sức mạnh nhằm hực hiện vai trò là chủ thể đích thực của quyền lực chính trị. Đối tượng nà QLCT của nhân dân hướng tới trong nhà nước trong nhà nước ta là sự áp dặt ý chí của nhân dân vì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng với xu thế hội nhập trong khu vực và trên thế giới.

Xem tiếp TẠI ĐÂY

Xem thêm các bài viết:

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Tiểu luận Xây dựng lối sống theo pháp luật trong tầng lớp thanh, thiểu niên Việt Nam hiện nay

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận  Xây dựng lối sống theo pháp luật trong tầng lớp thanh, thiểu niên Việt Nam hiện nay. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết […]

Tiểu luận Lập di chúc có công chứng tại văn phòng công chứng Nguyễn Liễu, thành phố Hà Nội

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận  Lập di chúc có công chứng tại văn phòng công chứng Nguyễn Liễu, thành phố Hà Nội. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt […]

Tiểu luận Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động tại công ty cổ phần chứng khoán VPS

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận  Tiểu luận Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động tại công ty cổ phần chứng khoán VPS. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của […]

Tiểu luận Hãy phân tích và đánh giá các hiệp định và thỏa thuận đầu tư quốc tế của Việt Nam hiện nay

Bình chọn Chia sẻ tài liệu Hãy phân tích và đánh giá các hiệp định và thỏa thuận đầu tư quốc tế của Việt Nam hiện nay. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của […]

Tiểu luận môn luật Vai trò của truyền thông trong đời sống chính trị

Bình chọn Chia sẻ tài liệu Tiểu luận môn luật Vai trò của truyền thông trong đời sống chính trị. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết quả cao nhất. =>dịch vụ […]

Tiểu luận quản trị nhân lực về mối quan hệ giữa các nội dung quản trị nhân lực

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận quản trị nhân lực: Các mối quan hệ giữa các nội dung quản trị nhân lực. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết […]

Cách viết kết luận tiểu luận và một số mẫu kết luận tiểu luận ấn tượng

Bình chọn Nội dung chính1. Về kết luận tiểu luận là gì?===> Dịch Vụ Viết Tiểu Luận thuê – Bảng giá 202232. Cách viết kết luận tiểu luận3. Sau đây là một số mẫu kết luận tiểu luận tham khảo cho bạn đọcMẫu kết luận tiểu luận 1:Mẫu kết luận tiểu luận 2:Mẫu kết luận tiểu […]

Một số mẫu lời mở đầu tiểu luận hay nhất và cách viết lời mở đầu tiểu luận

Bình chọn Việc viết lời mở đầu tiểu luận sau phần lời cam đoan là một phần rất quan trọng trong quá trình viết tiểu luận khi học hết môn của khóa học thạc sĩ. Lời mở bài giúp đọc giả hiểu rõ về nội dung của bài tiểu luận, cũng như thu hút sự […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status