x
Trang chủ » Tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh: Giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội

Tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh: Giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội

Bình chọn

Chia sẻ tài liệu tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh: Giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết quả cao nhất.

Trong quá trình viết bài tiểu luận môn học, nếu có khó khắn và cần sự hỗ trợ liên lạc với Luận văn 3C để được hỗ trợ viếtbài. Hoặc các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết tiểu luận thuê tại đây nhé.

===> Dịch vụ viết tiểu luận thuê

TÓM TẮT

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, lạm phát gia tăng thì doanh nghiệp nào chiếm giữ được nhiều thị phần sẽ giành được vị thế cạnh tranh trên thị trường.Vì thế, cạnh tranh ấy sẽ càng vững chắc hơn nếu công ty không ngừng duy trì và mở rộng thị trường sản phẩm của mình trên những thị trường mục tiêu.
Trong bối cảnh đó, công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội cũng đang nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu tăng trưởng về lợi nhuận, doanh thu và thị phần trên thị trường Hà Nội. Trên cơ sở vận dụng những lý luận có liên quan đến giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường, tiến hành phân tích thực trạng những giải pháp này tại đơn vị thực tập, những tác động của môi trường đến giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường của công ty, từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất để hoàn thiện giải pháp, kết hợp với những kiến thức đã học, tôi xin lựa chọn đề tài: “Giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội” làm đề tài khóa luận.
Qua quá trình thu thập, phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ cấp trong quá trình thực tập, tôi cũng đã rút ra được những tồn tại trong việc triển khai các giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội.
Công ty gặp phải không ít những vấn đề tồn tại là hạn chế trong việc triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Hà Nội như: công tác nghiên cứu thị trường chưa đạt được hiệu quả cao, ngân sách cho các hoạt động marketing chưa nhiều…
Từ việc phân tích những nội dung nói trên, tôi đã đề ra những giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội.
Ngoài những nhóm giải pháp đưa ra, tôi cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng và với công ty để có thể phát huy hết được những thế mạnh cũng như khắc phục những tồn tại hiện có nhằm thực hiện chiến lược thâm nhập thj trường đạt hiệu quả cao nhất, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu ngắn và trung hạn của công ty.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG RAU SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRÊN 1
KHU VỰC HÀ NỘI 1
1.Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 3
1.3. Tình hình khách thể của các công trình nghiên cứu năm trước 3
1.4. Các mục tiêu nghiên cứu đề tài 4
1.5 Phạm vi nghiên cứu. 4
1.6: Phương pháp nghiên cứu. 5
1.6.1. Phương pháp luận. 5
1.6.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 5
1.6 2.1Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp 5
1.7. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 7
CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI. 8
2.1 Một số định nghĩa khái niệm cơ bản 8
2.1.1 Khái niệm và vai trò thị trường 8
2.1.1-1 Khái niệm thị trường 8
2.1.1-2 Vai trò của thị trường 8
2.1.2 Khái niệm marketing-mix và các công cụ của marketing-mix 9
2.1.3 Khái niệm thâm nhập thị trường 10
2.2 Một số lý thuyết liên quan tới giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường 10
2.2.1 Lý thuyết của Ansoff 10
2.2.2 Lý thuyết của Philip Kotler 11
2.3 Phân định nội dung về giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường 12
2.3.1 Nghiên cứu để thâm nhập thị trường 12
2.3.2. Xác lập mục tiêu và hướng thâm nhập thị trường 13
2.3.3 Các giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường của công ty kinh doanh 14
2.3.3-1Các giải pháp về sản phẩm 14
2.3.3-2Giải pháp về giá 15
2.3.3-3 Giải pháp về phân phối 16
2.3.3-4 Giải pháp về xúc tiến 17
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG RAU SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRÊN KHU VỰC HÀ NỘI 19
3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua 19
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 19
3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 20
3.1.3 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 21
3.2 Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố môi trường tới giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch trên địa bàn Hà Nội của công ty 21
3.2.1 Môi trường vĩ mô: 21
3.2.2 Môi trường vi mô. 23
3.2.2-1Môi trường ngành 23
3.2.2-2Môi trường nội tại 25
3.3 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch. 25
3.3.1 Thực trạng nghiên cứu nhằm thâm nhập thị trường. 25
3.3.2 Thực trạng thị trường và hướng thâm nhập thị trường của công ty. 26
3.3.3 Thực trạng giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch trên khu vực Hà Nội của công ty. 27
3.3.3-1 Thực trạng giải pháp sản phẩm 27
3.3.3-2Thực trạng giải pháp giá 28
3.3.3-3 Thực trạng giải pháp phân phối 29
3.3.3-4 Thực trạng giải pháp xúc tiến 31
CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM RAU SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 33
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI. 33
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 33
4.1.1. Thành công 33
4.1.2 Những hạn chế 33
4.1.3 Nguyên nhân tồn tại 34
4.1.3.1. Nguyên nhân khách quan 34
4.1.3.2Nguyên nhân chủ quan 34
4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm nhằm thâm nhập thị trường sản phẩm rau sạch trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội 35
4.2.1. Dự báo triển vọng thị trường sản phẩm rau sạch. 35
4.2.2. Quan điểm nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội 35
4.3. Những đề xuất và kiến nghị chủ yếu về giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường sản phẩm rau sạch trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội 37
4.3.1. Đề xuất một số giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường Hà Nội cho sản phẩm rau sạch của công ty. 37
4.3.1.1. Đề xuất tăng cường nghiên cứu để thâm nhập thị trường 37
4.3.1.2. Đề xuất hướng thâm nhập thị trường 37
4.3.1.3. Giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường 38
4.3.2. Một số kiến nghị chủ yếu về giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường của công ty 41
4.3.2.1. Kiến nghị với công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội 41
4.3.2.2. Kiến nghị với Nhà nước

==>DOWNLOAD BẢN FULL TẠI ĐÂY

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Tiểu luận Xây dựng lối sống theo pháp luật trong tầng lớp thanh, thiểu niên Việt Nam hiện nay

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận  Xây dựng lối sống theo pháp luật trong tầng lớp thanh, thiểu niên Việt Nam hiện nay. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết […]

Tiểu luận Lập di chúc có công chứng tại văn phòng công chứng Nguyễn Liễu, thành phố Hà Nội

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận  Lập di chúc có công chứng tại văn phòng công chứng Nguyễn Liễu, thành phố Hà Nội. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt […]

Tiểu luận Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động tại công ty cổ phần chứng khoán VPS

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận  Tiểu luận Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động tại công ty cổ phần chứng khoán VPS. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của […]

Tiểu luận Hãy phân tích và đánh giá các hiệp định và thỏa thuận đầu tư quốc tế của Việt Nam hiện nay

Bình chọn Chia sẻ tài liệu Hãy phân tích và đánh giá các hiệp định và thỏa thuận đầu tư quốc tế của Việt Nam hiện nay. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của […]

Tiểu luận môn luật Vai trò của truyền thông trong đời sống chính trị

Bình chọn Chia sẻ tài liệu Tiểu luận môn luật Vai trò của truyền thông trong đời sống chính trị. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết quả cao nhất. =>dịch vụ […]

Tiểu luận môn luật Cơ chế bảo đảm quyền lực chính trị của nhân dân

Bình chọn Chia sẻ tài liệu Tiểu luận môn luật Cơ chế bảo đảm quyền lực chính trị của nhân dân. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết quả cao nhất. […]

Tiểu luận quản trị nhân lực về mối quan hệ giữa các nội dung quản trị nhân lực

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận quản trị nhân lực: Các mối quan hệ giữa các nội dung quản trị nhân lực. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết […]

Cách viết kết luận tiểu luận và một số mẫu kết luận tiểu luận ấn tượng

Bình chọn Nội dung chính1. Về kết luận tiểu luận là gì?===> Dịch Vụ Viết Tiểu Luận thuê – Bảng giá 202232. Cách viết kết luận tiểu luận3. Sau đây là một số mẫu kết luận tiểu luận tham khảo cho bạn đọcMẫu kết luận tiểu luận 1:Mẫu kết luận tiểu luận 2:Mẫu kết luận tiểu […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status