x
Trang chủ » Tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh: Giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội

Tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh: Giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội

Bình chọn

Chia sẻ tài liệu tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh: Giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết quả cao nhất.

Trong quá trình viết bài tiểu luận môn học, nếu có khó khắn và cần sự hỗ trợ liên lạc với Luận văn 3C để được hỗ trợ viếtbài. Hoặc các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết tiểu luận thuê tại đây nhé.

===> Dịch vụ viết tiểu luận thuê

TÓM TẮT

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, lạm phát gia tăng thì doanh nghiệp nào chiếm giữ được nhiều thị phần sẽ giành được vị thế cạnh tranh trên thị trường.Vì thế, cạnh tranh ấy sẽ càng vững chắc hơn nếu công ty không ngừng duy trì và mở rộng thị trường sản phẩm của mình trên những thị trường mục tiêu.
Trong bối cảnh đó, công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội cũng đang nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu tăng trưởng về lợi nhuận, doanh thu và thị phần trên thị trường Hà Nội. Trên cơ sở vận dụng những lý luận có liên quan đến giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường, tiến hành phân tích thực trạng những giải pháp này tại đơn vị thực tập, những tác động của môi trường đến giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường của công ty, từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất để hoàn thiện giải pháp, kết hợp với những kiến thức đã học, tôi xin lựa chọn đề tài: “Giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội” làm đề tài khóa luận.
Qua quá trình thu thập, phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ cấp trong quá trình thực tập, tôi cũng đã rút ra được những tồn tại trong việc triển khai các giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội.
Công ty gặp phải không ít những vấn đề tồn tại là hạn chế trong việc triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Hà Nội như: công tác nghiên cứu thị trường chưa đạt được hiệu quả cao, ngân sách cho các hoạt động marketing chưa nhiều…
Từ việc phân tích những nội dung nói trên, tôi đã đề ra những giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội.
Ngoài những nhóm giải pháp đưa ra, tôi cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng và với công ty để có thể phát huy hết được những thế mạnh cũng như khắc phục những tồn tại hiện có nhằm thực hiện chiến lược thâm nhập thj trường đạt hiệu quả cao nhất, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu ngắn và trung hạn của công ty.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG RAU SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRÊN 1
KHU VỰC HÀ NỘI 1
1.Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 3
1.3. Tình hình khách thể của các công trình nghiên cứu năm trước 3
1.4. Các mục tiêu nghiên cứu đề tài 4
1.5 Phạm vi nghiên cứu. 4
1.6: Phương pháp nghiên cứu. 5
1.6.1. Phương pháp luận. 5
1.6.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 5
1.6 2.1Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp 5
1.7. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 7
CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI. 8
2.1 Một số định nghĩa khái niệm cơ bản 8
2.1.1 Khái niệm và vai trò thị trường 8
2.1.1-1 Khái niệm thị trường 8
2.1.1-2 Vai trò của thị trường 8
2.1.2 Khái niệm marketing-mix và các công cụ của marketing-mix 9
2.1.3 Khái niệm thâm nhập thị trường 10
2.2 Một số lý thuyết liên quan tới giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường 10
2.2.1 Lý thuyết của Ansoff 10
2.2.2 Lý thuyết của Philip Kotler 11
2.3 Phân định nội dung về giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường 12
2.3.1 Nghiên cứu để thâm nhập thị trường 12
2.3.2. Xác lập mục tiêu và hướng thâm nhập thị trường 13
2.3.3 Các giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường của công ty kinh doanh 14
2.3.3-1Các giải pháp về sản phẩm 14
2.3.3-2Giải pháp về giá 15
2.3.3-3 Giải pháp về phân phối 16
2.3.3-4 Giải pháp về xúc tiến 17
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG RAU SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRÊN KHU VỰC HÀ NỘI 19
3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua 19
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 19
3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 20
3.1.3 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 21
3.2 Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố môi trường tới giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch trên địa bàn Hà Nội của công ty 21
3.2.1 Môi trường vĩ mô: 21
3.2.2 Môi trường vi mô. 23
3.2.2-1Môi trường ngành 23
3.2.2-2Môi trường nội tại 25
3.3 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch. 25
3.3.1 Thực trạng nghiên cứu nhằm thâm nhập thị trường. 25
3.3.2 Thực trạng thị trường và hướng thâm nhập thị trường của công ty. 26
3.3.3 Thực trạng giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường rau sạch trên khu vực Hà Nội của công ty. 27
3.3.3-1 Thực trạng giải pháp sản phẩm 27
3.3.3-2Thực trạng giải pháp giá 28
3.3.3-3 Thực trạng giải pháp phân phối 29
3.3.3-4 Thực trạng giải pháp xúc tiến 31
CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM RAU SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 33
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI. 33
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 33
4.1.1. Thành công 33
4.1.2 Những hạn chế 33
4.1.3 Nguyên nhân tồn tại 34
4.1.3.1. Nguyên nhân khách quan 34
4.1.3.2Nguyên nhân chủ quan 34
4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm nhằm thâm nhập thị trường sản phẩm rau sạch trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội 35
4.2.1. Dự báo triển vọng thị trường sản phẩm rau sạch. 35
4.2.2. Quan điểm nhằm thâm nhập thị trường rau sạch của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội trên khu vực Hà Nội 35
4.3. Những đề xuất và kiến nghị chủ yếu về giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường sản phẩm rau sạch trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội 37
4.3.1. Đề xuất một số giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường Hà Nội cho sản phẩm rau sạch của công ty. 37
4.3.1.1. Đề xuất tăng cường nghiên cứu để thâm nhập thị trường 37
4.3.1.2. Đề xuất hướng thâm nhập thị trường 37
4.3.1.3. Giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường 38
4.3.2. Một số kiến nghị chủ yếu về giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường của công ty 41
4.3.2.1. Kiến nghị với công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội 41
4.3.2.2. Kiến nghị với Nhà nước

==>DOWNLOAD BẢN FULL TẠI ĐÂY

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Đầu tư qua quỹ đầu tư là hình thức đầu tư gián tiếp trên thị trường chứng khoán

Bình chọn Đầu tư qua quỹ đầu tư là hình thức đầu tư gián tiếp trên thị trường chứng khoán! Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nêu trên Nội dung chính* Quỹ đầu tư và thị trường chứng khoán* Các nhà đầu tư […]

Cách viết tiểu luận và một số mẫu kết luận tiểu luận ấn tượng

Bình chọn Nội dung chính1. Về kết luận tiểu luận là gì?===> Dịch Vụ Viết Tiểu Luận thuê – Bảng giá 202232. Cách viết kết luận tiểu luận3. Sau đây là một số mẫu kết luận tiểu luận tham khảo cho bạn đọcMẫu kết luận tiểu luận 1:Mẫu kết luận tiểu luận 2:Mẫu kết luận tiểu […]

Một số mẫu lời mở đầu tiểu luận hay nhất và cách viết lời mở đầu tiểu luận

Bình chọn Việc viết lời mở đầu tiểu luận sau phần lời cam đoan là một phần rất quan trọng trong quá trình viết tiểu luận khi học hết môn của khóa học thạc sĩ. Lời mở bài giúp đọc giả hiểu rõ về nội dung của bài tiểu luận, cũng như thu hút sự […]

Một số mẫu lời cam đoan trong bài tiểu luận hay nhất

Bình chọn Lời cam đoan trong bài tiểu luận nhằm khẳng định tính trung thực, tính duy nhất và kiến thức mà người viết tự hiểu nghiên cứu chứ không phải sao chép nội dung từ nguồn khác. Vì vậy Lời cam đoan trong bài tiểu luận là một phần hết sức quan trọng đối […]

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ở Công ty TNHH Vintep Hà Nội cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn tốt […]

Tiểu luận Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng về sản phẩm nấm – nhà hàng nấm quê

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng về sản phẩm nấm – nhà hàng nấm quê. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu […]

Luận văn Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đề tài: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài […]

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Bình chọn Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ra sao. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, nếu […]

Bài viết liên quan
Cách viết tiểu luận và một số mẫu kết luận tiểu luận ấn tượng

Bình chọn Nội dung chính1. Về kết luận tiểu luận là gì?===> Dịch Vụ Viết Tiểu Luận thuê – Bảng giá 202232. Cách viết kết luận tiểu luận3. Sau đây là một số mẫu kết luận tiểu luận tham khảo cho bạn đọcMẫu kết luận tiểu luận 1:Mẫu kết luận tiểu luận 2:Mẫu kết luận tiểu […]

Một số mẫu lời mở đầu tiểu luận hay nhất và cách viết lời mở đầu tiểu luận

Bình chọn Việc viết lời mở đầu tiểu luận sau phần lời cam đoan là một phần rất quan trọng trong quá trình viết tiểu luận khi học hết môn của khóa học thạc sĩ. Lời mở bài giúp đọc giả hiểu rõ về nội dung của bài tiểu luận, cũng như thu hút sự […]

Một số mẫu lời cam đoan trong bài tiểu luận hay nhất

Bình chọn Lời cam đoan trong bài tiểu luận nhằm khẳng định tính trung thực, tính duy nhất và kiến thức mà người viết tự hiểu nghiên cứu chứ không phải sao chép nội dung từ nguồn khác. Vì vậy Lời cam đoan trong bài tiểu luận là một phần hết sức quan trọng đối […]

Tiểu luận Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng về sản phẩm nấm – nhà hàng nấm quê

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng về sản phẩm nấm – nhà hàng nấm quê. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu […]

Tiểu luận Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận: Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết quả cao […]

Tiểu luận các quy định về chống bán phá giá theo quy định của WTO và thực tiễn tại Việt Nam

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận: Các quy định về chống bán phá giá theo quy định của WTO và thực tiễn tại Việt Nam. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn […]

Hướng dẫn cách làm bài tiểu luận chi tiết mới nhất năm 2023

Bình chọn Viết tiểu luận là một trong yêu cầu bắt buộc tất các bạn sinh viên, học viên cao học. Tuy nhiên không phải học viên nào cũng biết cách làm tiểu luận tốt để đạt được kết quả cao. Để có thể giúp bạn có được bài tiểu luận chất lượng, luanvan3C giới […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status