x
Trang chủ » Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Bình chọn

Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp, Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây
lắp và Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Nếu các bạn cần thêm bài mẫu khóa luận, luận văn thạc sĩ hay tài liệu tham khảo thì liên hệ với dịch vụ viết thuê  luận văn thạc sĩ của Trung tâm Luận Văn 3C qua Zalo : 0966.736.325 để được tư vấn chi tiết nhất.

chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ – Bảng giá 2023

1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

1.1. Khái niệm chi phí sản xuất

Sản xuất gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người. Đặc trưng vốn có của sản xuất vật chất là quá trình tác động qua lại giữa con người với tự nhiên, trong đó con người biến đổi tự nhiên để thỏa mãn nhu cầu của mình. Sản xuất ra của cải vật chất cần diễn ra liên tục và lặp đi lặp lại không ngừng làm cho của cải vật chất trong xã hội không ngừng được tăng lên. Quá trình sản xuất hàng hóa là một trong những quá trình tạo ra của cải vật chất và là quá trình tiêu hao ba yếu tố cơ bản bao gồm: tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động sống. Để tiến hành sản xuất hàng hóa, người sản xuất phải bỏ chi phí về thù lao lao động, về tư liệu lao động và đối tượng lao động. Sự hao phí các yếu tố nguồn lực cho sản xuất kinh doanh được biểu hiện dưới hình thức giá trị, đó được gọi là chi phí sản xuất kinh doanh.

“Chi phí: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản chi tiền ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm các khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu” theo chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS 01 Chuẩn mực chung.

Như vậy, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.

Thông qua nghiên cứu bản chất của chi phí, chúng ta có thể thấy chi phí mang các đặc điểm sau:

– Chi phí sản xuất được xem là sự kết tinh về hao phí sức lao động của con người (lao động quá khứ và lao động hiện tại). Ở những góc độ nghiên cứu khác nhau ta có những loại chi phí khác nhau. Song, bản chất của chi phí vẫn là sự hao phí sức lao động của con người.

– Chi phí sản xuất phát sinh gắn với mục đích và đối tượng nhất định. Điều này nói nên rằng, chi phí sản xuất luôn gắn với không gian, địa điểm, con người hay các quan hệ giao dịch cụ thể của quá trình sản xuất kinh doanh. Qua đó ta biết chi phí phát sinh nhằm mục đích gì.

– Chi phí sản xuất được xem xét, ghi nhận trong một khoảng thời gian nhất định. Trên thực tế, chi phí sản xuất có thể phát sinh tại một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Các khoảng thời gian được đặt ra thường là do yêu cầu quản lý kinh tế của chủ thể quản lý. Nó thường gắn với thời kỳ lập báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, độ lớn của các khoản chi phí bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc và tiêu chuẩn ghi nhận. Chẳng hạn, với kế toán tài chính chi phí sản xuất chỉ được ghi nhận phải đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Cũng như các ngành sản xuất vật chất khác, quá trình sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp là quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào bao gồm yếu tố về vật tư lao động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm xây lắp. Chi phí sản xuất trong kinh doanh xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất có liên quan đến khối lượng xây lắp trong một thời kỳ nhất định.

Theo chuẩn mực kế toán số 15 (Hợp đồng xây dựng) đề cập đến chi phí của hợp đồng xây dựng gồm:

– Chi phí liên quan đến từng hợp đồng cụ thể:

+ Chi phí nhân công tại công trường, bao gồm cả chi phí giám sát công trình.

+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu, bao gồm cả thiết bị công trình.

+ Khấu hao máy móc thiết bị và các tài sản cố định khác sử dụng để thực hiện hợp đồng.
+ Chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ máy móc, thiết bị và nguyên liệu, vật liệu đến và đi khỏi công trình.
+ Chi phí thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị để thực hiện hợp đồng.

+ Chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hợp đồng.

+ Chi phí dự tính để sửa chữa và bảo hành công trình.

+ Các chi phí liên quan trực tiếp khác.

– Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng cụ thể, như:
+ Chi phí bảo hiểm.

+ Chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật không liên quan trực tiếp đến một hợp đồng cụ thể nào.
+ Chi phí quản lý chung trong xây dựng.

– Các chi khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp đồng:

+ Chi phí giải phóng mặt bằng.

+ Chi phí triển khai mà khách hàng phải trả lại nhà thầu đã được quy định trong hợp đồng xây dựng.
– Chi phí của hợp đồng xây dựng còn được tính cả các khoản chi phí có liên quan đến hợp đồng kể từ khi đàm phán, ký kết cho đến khi kết thúc hợp đồng.
– Các chi phí không được tính vào chi phí của hợp đồng xây dựng, gồm:

+ Chi phí quản lý hành chính chung hoặc chi phí nghiên cứu, triển khai mà hợp đồng không quy định khách hàng phải trả cho nhà thầu.
+ Chi phí bán hàng.

+ Khấu hao máy móc, thiết bị và tài sản cố định khác không sử dụng cho hợp đồng xây dựng.

1.2. Phân loại chi phí sản xuất

Trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng có nhiều loại chi phí sản xuất với nội dung kinh tế, công dụng và đặc tính khác nhau nên cần phải có sự phân loại chi phí để thuận lợi cho công tác quản lý và công tác hạch toán. Phân loại chi phí là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định nhằm mục đích đáp ứng thông tin cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng thông tin kế toán. Do đó, đòi hỏi việc phân loại chi phí sản xuất phải khoa học và thống nhất.

Có nhiều cách phân loại chi phí khác nhau như phân loại theo nội dung kinh tế, công dụng, vai trò, vị trí… Mỗi cách phân loại này đều đáp ứng ít nhiều cho mục đích quản lý, hạch toán, kiểm tra…ở các góc độ khác nhau.

Việc quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp không chỉ đơn thuần là quản lý số liệu phản ánh tổng hợp chi phí mà phải dựa trên cả các yếu tố chi phí riêng biệt để phân tích toàn bộ chi phí sản xuất của từng công trình, hạng mục công trình hay theo nơi phát sinh chi phí. Việc phân loại chi phí theo từng tiêu thức sẽ nâng cao tính chi tiết của thông tin, là cơ sở cho việc phấn đấu giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng và tăng cường hạch toán kinh tế trong các doanh nghiệp xây lắp. Thông thường chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp được phân loại theo các tiêu thức sau:
– Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí

Là việc phân chia chi phí thành những yếu tố chi phí khác nhau nhằm phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu đồng nhất mà không xét đến công dụng cụ thể hay địa điểm phát sinh chi phí.

Để cung cấp thông tin về chi phí một cách cụ thể và tùy theo yêu cầu, trình độ quản lý mà mức độ chi tiết của các yếu tố có thể khác nhau. Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí được chia làm 5 yếu tố chi phí sau:

Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, CCDC mà doanh nghiệp đã sử dụng cho hoạt động sản xuất xây lắp trong kỳ. Loại này có thể chia thành các yếu tố là chi phí nguyên, vật liệu và chi phí nhiên liệu động lực.

Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ chi phí về tiền lương, tiền công, phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương, tiền công như BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các khoản phải trả khác cho công nhân trực tiếp thi công, công nhân vận hành máy và nhân viên quản lý xây dựng ở các tổ đội sản xuất.

Chi phí khấu hao tài sản cố định: Phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích trong kỳ của tất cả tài sản cố định dùng trong phạm vi các công trường, đội xây dựng như: khấu hao máy móc, thiết bị xây dựng, phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý ở tổ, đội xây dựng…

Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ chi phí liên quan đến các loại dịch vụ mua ngoài dùng cho hoạt động thi công, lắp đặt công trình.

Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố trên dùng cho thi công công trình.

Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế có tác dụng cho biết kết cấu, tỷ trọng từng loại chi phí trong toàn bộ chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã chi ra để đánh giá việc thực hiện kế hoạch, dự toán chi phí cho kỳ sau, lập thuyết minh báo cáo tài chính. Đây là cơ sở để tập hợp chi phí sản xuất theo nội dung chi phí đáp ứng những thông tin cần thiết cho việc tính toán hiệu quả các phương án sản xuất tối ưu cho phép tiết kiệm chi phí.
– Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng

Theo cách phân loại này là việc căn cứ vào mục đích, công dụng của chi phí đối với quá trình xây dựng và sắp xếp các chi phí có cùng mục đích công dụng thành các khoản mục. Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí sản xuất được chia thành 4 khoản mục:

Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ các chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu sử dụng để luân chuyển các cấu kiện, bán thành phẩm, thiết bị và các vật liệu khác sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất.

Ví dụ:

Vật liệu chính: cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi măng…

Vật liệu phụ: bột màu, đinh, dây…

Nhiên liệu: than củi dùng để nấu nhựa đường…

Vật kết cấu: bê tông đúc sẵn

Thiết bị gắn liền với công trình kiến trúc: thiết bị vệ sinh, thông gió, ánh sáng…

Chi phí nhân công trực tiếp: Là các chi phí gồm tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác của người lao động có tính chất như lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất.

Chi phí sử dụng máy thi công: Bao gồm các chi phí về vật liệu, nhiên liệu, khấu hao, tiền lương của công nhân gắn liền với với việc sử dụng máy thi công (công nhân vận hành máy, công nhân làm theo máy). Chi phí này không bao gồm các khoản trích theo lương của công nhân sử dụng máy như BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

Chi phí sản xuất chung: Bao gồm các chi phí liên quan đến việc phục vụ, quản lý sản xuất tại các tổ đội sản xuất như: Chi phí về tiền lương, tiền công và các khoản trích theo tiền lương, tiền công của nhân viên quản lý tổ đội, đốc công; chi phí về vật liệu, công cụ, dụng cụ sản xuất của tổ đội xây dựng; chi phí khấu hao tài sản cố định cho xây dựng; chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền dùng trong phạm vi các công trường, tổ đội xây dựng (các chi phí này không bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp của công nhân sử dụng máy thi công).

Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí có tác dụng trong việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản mục, làm cơ sở cho việc phân tích, so sánh với dự toán đã lập để có các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm công trình.

– Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào các đối tượng chịu chi phí

Theo cách phân loại này toàn bộ chi phí xây lắp được chia làm 2 loại:

Chi phí trực tiếp: Là các loại chi phí xây lắp có liên quan trực tiếp đến một đối tượng tập hợp chi phí như công trình, hạng mục công trình. Kế toán dùng phương pháp trực tiếp để tập hợp chi phí cho từng đối tượng chịu chi phí.

Chi phí gián tiếp: Là các chi phí xây lắp liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí. Kế toán dùng phương pháp tập hợp chung sau đó lựa chọn tiêu thức hợp lý để phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí.

2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ CPSX bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí trực tiếp khác, … tính cho từng công trình, hạng mục công trình hay khối lượng xây lắp hoàn thành nghiệm thu.

2.2 Phân loại giá thành sản phẩm

Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành:

Theo cách phân loại này thì giá thành sản phẩm được chia làm ba loại là: giá thành định mức, giá thành kế hoạch và giá thành thực tế.

Giá thành định mức: Là chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành ở từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch trước khi tiến hành sản xuất. Giá thành định mức được xây dựng trên nền tảng các định mức hao phí về lượng nguyên, nhiên vật liệu, thời gian lao động trong quá trình sản xuất sản phẩm… cùng các định mức về giá tương ứng của chúng.

Giá thành kế hoạch: Là chỉ tiêu giá thành được xây dựng trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước, giá thành định mức, dự toán chi phí và sản lượng kế hoạch. Giá thành kế hoạch được tính toán trước khi tiến hành sản xuất sản phẩm, là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp. Nó được tính toán dựa trên những điều kiện cụ thể của kỳ kế hoạch sắp thực hiện.

Giá thành thực tế: Được tính toán trên cơ sở những chi phí thực tế phát sinh liên quan đến khối lượng sản phẩm, công việc hoàn thành. Giá thành thực tế chỉ được xác định sau khi quá trình sản xuất sản phẩm hoàn tất. Vì khi đó, chúng ta mới tập hợp được toàn bộ chi phí sản xuất thực tế, làm cơ sở số liệu cho việc tính giá thành. Chỉ tiêu giá thành này được dùng để xác định giá trị sản phẩm nhập kho, giá vốn hàng bán và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đều là những đối tượng, chỉ tiêu mà các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm. Chúng có điểm giống nhau, khác nhau và có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Điều đó thể hiện ở những điểm sau đây:

– Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm về bản chất đều biểu hiện bằng tiền những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa của con người, đều mang trong mình nội dung giá trị. Chúng đều là hệ quả của quá trình sản xuất.Trong đó, các nguồn lực đầu vào kết hợp, tiêu hao và chuyển hóa lẫn nhau tạo ra giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hoàn thành.

– Chi phí sản xuất được xem xét đơn thuần là sự hao phí về lao động sống và lao động vật hóa diễn ra trong quá trình sản xuất sản phẩm, chưa gắn kết với kết quả của quá trình ấy. Trong khi đó giá thành sản phẩm luôn gắn với một khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành.

Như vậy, chi phí sản xuất là điều kiện, là tiền đề để xác định giá thành sản phẩm.Khi sản phẩm được hoàn thành, toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh liên quan đến sản phẩm ấy gọi là giá thành sản phẩm. Sở dĩ có sự khác nhau về giá trị giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ là do sự tồn tại của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. Trong trường hợp không có sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ, toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ chính là tổng giá thành của sản phẩm hoàn thành.

Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản là khối lượng sản phẩm hoàn thành bàn giao theo từng hạng mục công trình hoặc theo từng công trình nên giá thành được tính vào chi phí khihạng mục công trình hoặc công trình được hoàn thành, có nghĩa là giá thành bao gồm chi phí sản xuất của của kỳ này và chi phí sản xuất của kỳ trước chuyển sang chứ không căn cứ theo một thời gian nhất định như chi phí.

– Trên phương diện nền kinh tế, khi các quan hệ trao đổi mua bán diễn ra, sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp này lại là nguyên vật liệu hay yếu tố đầu vào của doanh nghiệp khác. Trên quan điểm đó, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mang tính tương đối, chúng có sự chuyển hóa lẫn nhau.Chi phí sản xuất ở doanh nghiệp nào là cơ sở để tính toán, xác định giá thành sản phẩm hoàn thành của doanh nghiệp đó.Khi cung cấp sản phẩm ra thị trường làm yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp khác, chỉ tiêu này lại làm cơ sở để xác định giá bán, làm tiền đề để xác định chi phí sản xuất trong một quy trình công nghệ sản xuất mới.

Xem thêm các bài viết:

=>Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

=>Cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất theo hệ thống kê khai thường xuyên

=>luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim

=>Cơ sở lý luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán quản trị 

=>luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng

 

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Tổ chức các trung tâm trách nhiệm, Chỉ tiêu […]

Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý

Bình chọn Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Quan hệ kế toán trách nhiệm […]

Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về:Bản chất của kế toán trách nhiệm, vai trò của kế toán […]

Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toánKế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực  cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những […]

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status