x
Trang chủ » 10 mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán chọn lọc nhất

10 mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán chọn lọc nhất

Bình chọn

Luận văn 3C nhiều năm kinh nghiệm triển khai nhiều luận văn thạc sĩ ngành ngành kế toán sẽ giới thiệu 10 mẫu luận văn thạc ngành kế toán chọn lọc nhất hay nhất tới các học viên đang chuẩn bị lựa chọn đề tài tốt nghiệp cho mình. Học viên có thể  tham khảo để  chọn được đề tài phù hợp cho mình nhé!

10 mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán chọn lọc nhất
10 mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán chọn lọc nhất

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán 1

-Để tài: Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần VIMECO

Luận văn nhằm khái quát hóa một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Qua nghiên cứu, phân tích thực tế hạch toán tại công ty Cổ phần VIMECO nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp xây lắp nói chung và Công ty Cổ phần VIMECO nói riêng

-Kết cấu của luận văn

 Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 04 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần VIMECO.

 Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh hoạt động doanh trong các doanh nghiệp xây lắp.

Chương 3: Thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần VIMECO. Chương 4: Kết luận và kiến nghị.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán 2

Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bê tông Thịnh Liệt

Luận văn trình bày cơ sở lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp. Đồng thời trên cơ sở nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng tình hình công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bê tông Thịnh Liệt nhằm đề xuất các phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

-Cấu trúc luận văn

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 04 chương:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu.

Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bê tông Thịnh Liệt.

Chương 4: Phương hướng hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bê tông Thịnh Liệt.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán 3

Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung

-Mục tiêu nghiên cứu

 +Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán CP, DT, KQKD trong các doanh nghiệp thương mại.

+Nghiên cứu thực trạng kế toán CP, DT, KQKD trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung.

+ Phân tích, đánh giá thực trạng về kế toán CP, DT, KQKD trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung.

+Đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán CP, DT, KQKD trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung nhằm phục vụ cho quản trị doanh nghiệp

-Cấu trúc luận văn

Ngoài lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, danh mục chữ viết tắt, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung của luận văn được chia làm 4 chương:

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

Chương 2. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Chương 3. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung Chương 4. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán 4

Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại Khách Sạn Kim Liên

-Luận văn nghiên cứu

+Về lý luận Hệ thống những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị kinh doanh khách sạn.

+Về thực tiễn Vận dụng lý luận vào thực tiễn để tìm hiểu và đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Khách sạn Kim Liên từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện hơn nữa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ theo yêu cầu quản trị của khách sạn Kim Liên.

-Kết quả nghiên cứu

Qua nghiên cứu các công trình trên cho thấy các đề tài đã đưa ra các nội dung cơ bản về mặt lý luận dưới hai góc độ là kế toán tài chính và kế toán quản trị, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cụ thể theo phạm vi nghiên cứu của từng đề tài. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu chuyên sâu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn cung cấp thông tin phục vụ cho nhu cầu của nhà quản trị. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này có giá trị cả về mặt lý luận, đặc biệt là có ý nghĩa thực tiễn cao vì đề tài không trùng lặp với bất cứ một đề tài nghiên cứu nào.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán 5

-Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân

-Luận văn nghiên cứu

Về mặt lý luận: Đề tài nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các đơn vị xây lắp. Ngoài ra việc hệ thống hoá lý những vấn đề lý luận sẽ làm nền tảng cho việc đưa ra một mô hình thực tế đối với đơn vị.

Về mặt thực tiễn: Thứ nhất, hiểu rõ công tác quản lý và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây dựng nói chung và Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân nói riêng.

Thứ hai, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp.

Thứ ba, đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán 6

-Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Tổng Hợp D&C

Luận văn hướng tới các mục tiêu: Luận văn khái quát các nội dung cơ sở lý luận về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

Luận văn đánh giá thực trạng AIS tại Công ty D&C qua đó phát hiện ra những điểm mạnh, điểm yếu của AIS tại Công ty.

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện AIS tại Công ty D&C nhằm đáp ứng được nhu cầu thông tin kịp thời, nhanh chóng, chính xác cho kế toán, giúp cho quản trị tài chính được minh bạch và hiệu quả.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán 7

-Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa.

-Đề tài đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm một số mục đích sau:

+ Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

+ Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa.

+ Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị.

-Kết cấu luận văn

Ngoài phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương 2 : Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa. Chương 4: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán 8

Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm máy biến áp tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC)”

Mục tiêu tổng quát: nghiên cứu cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. . Mục tiêu cụ thể: nghiên cứu tổ chức chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh. Trên cơ sở đó, đưa ra một số ý kiến tham khảo cho bộ máy quản lý của Công ty để đưa ra định hướng hiệu quả nhất cho phần kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty.

-Kết cấu luận văn

Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Một số vấn đề lí luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Chương 3: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm máy biến áp tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) Chương 4: Hoàn thiện kế toán chi phí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm máy biến áp tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC).

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán 9

Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH MTV In Tài Chính

-Việc nghiên cứu đề tài nhằm các mục tiêu cụ thể sau:

+Về mặt lý luận: Góp phần làm sáng tỏ và hoàn thiện một cách có hệ thống những lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất.

+Về mặt thực tế: Vận dụng lý luận nghiên cứu thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV In Tài Chính. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế ở công ty trong điều kiện hiện nay.

-Kết cấu luận văn

Luận văn được chia thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

 Chương 2 : Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Chương 3 : Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH MTV In Tài Chính

Chương 4 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH MTV In Tài Chính.

-Link download: TẠI ĐÂY

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán 10

-Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật

-Nội dung nghiên cứu của luận văn nhằm đạt tới các mục đích sau:

+ Nghiên cứu làm sáng tỏ hơn mặt lý luận về tổ chức công tác kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu.

+ Nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán của tại NXB Chính trị quốc gia – Sự thật nhằm rút ra những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân của tồn tại.

+ Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức kế toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý.

-Link download: TẠI ĐÂY

Trên đây Luận văn 3C vừa giới thiệu 10 bài luận văn thạc sĩ ngành kế toán chọn lọc nhất đạt điểm cao từ 9/10 trở lên, các bạn có thể tham khảo nhằm lựa chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. Và để có nhiều thêm sự tham khảo trong việc lựa chọn đề tài, bạn có thể tham khảo danh sách 100 đề tài luận văn thạc sĩ ngành kế toán được Luận văn 3C chọn lọc.

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Tổ chức các trung tâm trách nhiệm, Chỉ tiêu […]

Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý

Bình chọn Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Quan hệ kế toán trách nhiệm […]

Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về:Bản chất của kế toán trách nhiệm, vai trò của kế toán […]

Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toánKế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Bình chọn Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: […]

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực  cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status