x
Trang chủ » Luận văn Thu hút nguồn vốn FDI vào Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào – Thực trạng và giải pháp

Luận văn Thu hút nguồn vốn FDI vào Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào – Thực trạng và giải pháp

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế Thu hút nguồn vốn FDI vào Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào – Thực trạng và giải pháp cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Thu hút nguồn vốn FDI vào Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào – Thực trạng và giải pháp dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Thu hút nguồn vốn FDI vào Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào
Thu hút nguồn vốn FDI vào Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào
===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế – Bảng giá 2023

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày này đã và đang tạo ra xu hướng đối với các quốc gia trên thế giới. Điều này làm cho nền kinh tế thế giới ngày càng trở thành một chỉnh thể thống nhất, đòi hỏi các các quốc gia mở cửa nền kinh tế, tham gia một cách tích cực vào các mối quan hệ kinh tế quốc tế. Cùng với xu hướng hợp tác quốc tế, toàn cầu hóa nền kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Invest -FDI) đang là đề tài nóng và ngày càng được quan tâm trên thế giới. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang đóng vai trò quan trọng, tạo nguồn lực bổ sung về vốn, công nghệ, thị trường, kinh nghiệm quản lý và lao động trình độ cao với phong cách công nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao trình độ phát triển nhiều mặt của CHDCND Lào nói chung và thủ đô Viêng Chăn nói riêng.
Thủ đô Viêng Chăn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Lào. Tuy nhiên, trong những năm qua, việc thu hút FDI trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn còn nhiều hạn chế trong đó có về số lượng, cũng như quy mô dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đây là lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế Lào, cho nên rất cần thiết phải tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài nhằm tạo đà mới cho sự phát triển của thủ đô.
Vì vậy, việc nghiên cứu để tìm ra những giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI với thủ đô Viêng Chăn trở thành vấn đề cấp bách, tác giả chọn đề tài: “Thu hút nguồn vốn FDI vào Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào – Thực trạng và giải pháp” để tìm ra được những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài; những điểm mạnh, điểm yếu của đầu từ trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Viêng Chăn, từ đó đưa ra phương hướng khắc phục được những điểm yếu đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của nước CHDCND Lào nói chung cũng như thủ đô Viêng Chăn nói riêng.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những vấn đề được nhiều nhà kinh tế quan tâm và nghiên cứu. Các nghiên cứu trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài là rất phong phú và đa dạng được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu trong nước và các tổ chức quốc tế cũng như nghiên cứu khoa học của các cá nhân.Có tác giả nghiên cứu trong phạm vi một địa phương hay một doanh nghiệp nào đấy về hoạt động FDI. Cũng đã có một số luận văn, luận án nghiên cứu về FDI của CHDCND Lào nói chung và thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Cụ thể:
“Quan hệ đầu tư trực tiếp nước ngoài Việt Nam -Lào, thực trạng và giải pháp”, Sivixay Vanhnasy, Hà Nội- 2003.
“Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc phát triển kinh tế ở Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào” của Bua Khăm Thip Pha Vông, Hà Nội- 2001.
“Huy động vốn đầu tư phát triển tại Thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” của Khampouthong Vichitlasy, Hà Nội – 2013.
Có thể nói, cho đến nay các đề tài nghiên cứu về FDI ở CHDCND Lào nói chung và thủ đô Viêng Chăn nói riêng được khá nhiều tác giả quan tâm. Trong các nghiên cứu đó, họ đã đưa ra các giải pháp để tăng cường thu hút đầu tư FDI vào CHDCND Lào nói chung và thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Tuy nhiên, dù được tiếp cận dưới nhiều góc đô, các giải pháp để tăng cường thu hút FDI vào thủ đô Viêng Chăn nói riêng và nước CHDCND Lào nói chung chỉ được trình bày như là một phần nội dung công trình nghiên cứu về FDI, chứ chưa thành nội dung duy nhất, một cách có hệ thống. Đồng thời, các tác phẩm chưa nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài của thủ đô Viêng Chăn vào giai đoạn 2011 – 2015. Do đó, tác giả thiết nghĩ việc nghiên cứ vó hệ thống về hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thủ đô Viêng Chăn là hết sức cần thiết và cần tiếp tục đưa ra những kiến nghĩ đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thủ đô Viêng Chăn.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
• Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Tìm hìm rõ về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2011 – 2015, qua đó đề xuất giải pháp thúc đẩy thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thủ đô Viêng Chăn.
• Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Viêng Chăn và thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thủ đô Viêng Chăn để rút ra những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục.
Đề xuất các giải pháp để thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thủ đô Viêng Chăn.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu thu hút nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào.
• Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào.
–  Về thời gian: 
+ Số liệu, tình hình khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2011 – 2015.
+ Các định hướng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thủ đô Viêng Chăn giai đoạn đến năm 2020.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục đích đề ra, tác giả đã sử dụng phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, sử dụng tổng hợp và phân tích thống kê, có sử dụng kết hợp các bảng, biểu để tính toán, minh họa, so sánh và rút kinh nghiệm. Ngoài ra, tác giả sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, nghiên cứu các công trình trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn bao gồm ba chương:
– Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
– Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN NƯỚC CHDCND LÀO GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
– Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN NƯỚC CHDCND LÀO
Mặc dù đã cố gắng, nhưng do những hạn chế về năng lực, trình độ cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên bài luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để luận văn được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 5
1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
1.1.1. Khái niệm 5
1.1.2. Bản chất của đầu tư trực tiếp nước ngoài 7
1.1.3. Đặc điểm 7
1.1.4. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 8
1.2. Vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế 9
1.2.1. Đối với nước đầu tư 9
1.2.2. Đối với nước, địa phương nhận đầu tư 10
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút nguồn vốn FDI của một địa phương 11
1.3.1. Môi trường thế giới 12
1.3.2. Môi trường quốc gia nước tiếp nhận đầu tư 12
1.3.3. Môi trường địa phương tiếp nhận đầu tư 13
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá việc thu hút nguồn vốn FDI 17
1.4.1. Các chỉ tiêu liên quan đến quy mô và cơ cấu vốn đầu tư 17
1.4.2. Các chỉ tiêu liên quan đến kết quả thực hiện 19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN – CHDCND LÀO GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 20
2.1. Điều kiện tự nhiên, xã hội của thủ đô Viêng Chăn ảnh hưởng đến thu hút nguồn vốn FDI 20
2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của thủ đô Viêng Chăn 21
2.1.2. Tình hình kinh tế 25
2.1.3. Cơ sở hạ tầng 26
2.1.4. Điều kiện chính trị – xã hội khác 32
2.2. Thực trạng thu hút nguồn vốn FDI tại thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2011 – 2015 34
2.2.1. Các hình thức FDI vào thủ đô Viêng Chăn 35
2.2.2. Cơ cấu FDI theo ngành 38
2.2.3. Cơ cấu FDI theo đối tác đầu tư 40
2.3. Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào giai đoạn 2011 – 2015 41
2.3.1. Những thành tựu đạt được 41
2.3.2. Nhược điểm của việc thu hút nguồn vốn FDI vào thủ đô Viêng Chăn 47
2.3.3. Một số hạn chế còn tồn tại 47
2.4. Nguyên nhân của những bất cập trong việc thu hút nguồn vốn FDI vào Viêng Chăn 50
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN – CHDCND LÀO 51
3.1. Bối cảnh mới ảnh hưởng đến nguồn vốn FDI của Thủ đô Viêng Chăn 51
3.1.1. Bối cảnh quốc tế hiện nay 51
3.1.2. Bối cảnh trong nước 52
3.2. Định hướng thu hút nguồn vốn FDI vào thủ đô Viêng Chăn 54
3.2.1. Định hướng thu hút nguồn vốn FDI của CHDCND Lào 54
3.2.2. Các chủ trương thu hút nguồn vốn FDI vào thủ đô Viêng Chăn 56
3.3. Các giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn FDI vào thủ đô Viêng Chăn 59
3.3.1. Hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư phát triển nói chung, thu hút nguồn vốn FDI nói riêng 59
3.3.2. Nâng cao các hoạt động xúc tiến đầu tư 62
3.3.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác thu hút đầu tư 65
3.3.4. Hỗ trợ dự án sau khi được cấp phép 66
3.3.5. Cải thiện cơ sở hạ tầng 67
3.3.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 68
KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

==>XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Nội dung chính của Hiệp định thuận lợi hóa thương mại

Bình chọn Nội dung chính của Hiệp định thuận lợi hóa thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kinh tế quốc tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Nội dung chính của Hiệp định […]

Cơ sở lý luận về đàm phán về thuận lợi hóa thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận về đàm phán về thuận lợi hóa thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kinh tế quốc tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ sở lý luận […]

Khái quát về thuận lợi hóa thương mại trong WTO

Bình chọn Khái quát về thuận lợi hóa thương mại trong WTO giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kinh tế quốc tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái quát về thuận lợi hóa thương […]

luận văn Thuận lợi và khó khăn của Hải quan Việt Nam khi thực thi Hiệp định thuận lợi hóa thương mại của WTO

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế Thuận lợi và khó khăn của Hải quan Việt Nam khi thực thi Hiệp định thuận lợi hóa thương mại của WTO cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị […]

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút nguồn vốn FDI của một địa phương

Bình chọn Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút nguồn vốn FDI của một địa phương giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kinh tế quốc tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Các nhân […]

Vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế

Bình chọn Vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kinh tế quốc tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Vai trò đầu […]

Cơ sở lý luận đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bình chọn Cơ sở lý luận đầu tư trực tiếp nước ngoài giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kinh tế quốc tế đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, bản chất, đặc điểm và […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status