x
Trang chủ » luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học chủ đề “ Trao đổi nhiệt ” -Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh miền núi

luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học chủ đề “ Trao đổi nhiệt ” -Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh miền núi

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học chủ đề “ Trao đổi nhiệt ” -Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh miền núi cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học chủ đề “ Trao đổi nhiệt ” -Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh miền núi dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Vật lí 10
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Vật lí 10
Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học chủ đề “ Trao đổi nhiệt ” -Vật lí 10

===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục – Bảng giá 20223

1. Lý do chọn đề tài
1.1. Định hướng của Đảng, Nhà nước và yêu cầu xã hội đối với phát triển năng lực cho người học đáp ứng yêu cầu xã hội
Chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, nhất là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao vẫn còn hạn chế; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta cần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “ Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học…” và mục tiêu phát triển của giáo dục là “ phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học”. Như vậy việc đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng tiếp cận phát triển năng lực của người học, đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là cấp thiết.
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã và đang đưa nhân loại chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức. Kinh tế tri thức là nền kinh tế mà trong đó việc sản sinh, phổ biến, vận dụng tri thức giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phát triển nguồn lực con người đã và đang trở thành muc tiêu trọng tâm được ưu tiên hàng đầu trong thời đại hiện nay. Nắm bắt được xu thế này của thời đại, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có nêu rõ mục tiêu phát triển đất nước: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức…Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức”.
Trong thời đại ngày nay, khi nhận thức của con người đạt đến một trình độ cao hơn thì con người không chỉ có năng lực tư duy mà cần có năng lực hành động, sáng tạo theo hướng tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần nhằm thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của cá nhân mình, đồng thời thỏa mãn các nhu cầu để xã hội tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, hình thành nền kinh tế tri thức ở nước ta cần phát huy và nâng cao năng lực tổng hợp của con người Việt Nam giúp họ có khả năng vận dụng kiến thức tổng hợp, hành động sáng tạo và độc lập, có khả năng tự học, tự tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin để trở thành những người lao động có trí thức đáp ứng yêu cầu của xã hội, thích ứng được với môi trường sống luôn luôn biến động và tự tin hội nhập quốc tế. Vấn đề phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh, sinh viên trở thành một yêu cầu không thể thiếu trong việc phát triển chương trình giáo dục hiện nay. Điều này đã được nêu trong chiến lược phát triển giáo dục từ năm 2010 đến 2020.
1.2. Sự cần thiết xây dựng và sử dụng bài tập vật lý gắn với thực tiễn cho học sinh nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của người học.
Bộ môn vật lý 10 là một trong những môn học rất quan trọng trong hệ thống các môn học hiện nay. Những kiến thức trong vật lý 10 mà trọng tâm là chương Trao đổi nhiệt sẽ giúp ích rất nhiều cho HS trong việc vận dụng vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuy nhiên, trong thực tế việc dạy và học bộ môn này nói chung, việc giảng dạy chủ đề trao đổi nhiệt vẫn đang còn nhiều tồn tại, hạn chế ở cả hai khâu, ví như: Đa số các bài tập trong SGK và bài tập mà GV đưa ra ít gắn với thực tiễn, tính hệ thống, khái quát chưa cao; bài tập còn mang tính lý thuyết, hàn lâm; GV chưa chú trọng tới tính tích cực của người học; HS còn thụ động trong tiếp thu…Đối với học sinh khu vực miền núi nói riêng, những khó khăn, hạn chế ấy càng bộc lộ rõ nét bởi tính đặc thù riêng của học sinh, giáo viên và điều kiện KT – XH của khu vực này. Điều này làm giảm chất lượng dạy học và hứng thú của học sinh đối với bộ môn này. Đồng thời làm giảm đáng kể khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế của học sinh, không phát huy được năng lực tư duy sáng tạo, tích cực của học sinh trong quá trình tiếp cận môn học và đặc biệt là chưa phát triển được năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất đó chính là việc xây dựng và sử dụng bài tập trong giảng dạy như thế nào nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh, nhất là học sinh đặc thù khu vực miền núi. Bởi lẽ, bài tập Vật lý 10 nói chung, bài tập chương Trao đổi nhiệt nói riêng được xem là yếu tố cốt lõi nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết vấn đề, đánh giá được mức độ hiểu biết, khả năng tiếp thu của người học và hiệu quả giảng dạy của giáo viên. Thêm vào đó, học sinh miền núi với những đặc thù riêng về đặc điểm tâm sinh lý, điều kiện học tập,…cũng có nhiều nét riêng biệt so với học sinh vùng đồng bằng. Làm thế nào để xây dựng và sử dụng bài tập gắn với thực tế nhằm phát huy tính sáng tạo, phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh miền núi đối với bộ môn vật lý 10, cụ thể là chương Trao đổi nhiệt đang là một vấn đề phức tạp, chưa được nghiên cứu chuyên sâu. Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học chủ đề “ Trao đổi nhiệt ” -Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh miền núi” làm đề tài nghiên cứu có tính thực tiễn và lý luận cao.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu đề tài nhằm mục đích đánh giá được tầm quan trọng và xây dựng được một hệ thống bài tập với quy trình, tiến trình, nguyên tắc cụ thể của việc xây dựng và sử dụng bài tập vật lý 10 chương trao đổi nhiệt nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi. Hệ thống bài tập đó được xây dựng dựa trên đặc điểm của học sinh khu vực miền núi và kiến thức của chương Trao đổi nhiệt. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn Vật lý 10 hiện nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
+ Nghiên cứu cơ sớ lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập vật lý 10 chương trao đổi nhiệt nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi
+ Nghiên cứu đặc thù của học sinh khu vực miền núi với những khó khăn trong việc học chương Trao đổi nhiệt.
+ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng của việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập vật lý 10 chương trao đổi nhiệt nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi( nghiên cứu bài tập của chương, cách giảng dạy, sử dụng bài tập của giáo viên, khó khăn, hạn chế…)
+ Đề xuất quy trình, tiến trình xây dựng giáo án và giảng dạy của việc xây dựng và sử dụng bài tập vật lý 10 chương trao đổi nhiệt nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi.
+ Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và xây dựng kiến nghị.
3. Khách thể-Đối tượng Nghiên cứu
– Hệ thống bài tập phát triển năng lực giải quyết vấn đề
– Học sinh miền núi
– Các kiến thức của chương Trao đổi nhiệt
4. Phạm vi nghiên cứu
– Phạm vi nội dung nghiên cứu: nghiên cứu việc xây dựng và sử dụng bài tập vật lý gắn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.
– Phạm vi địa bàn nghiên cứu: Học sinh dân tộc miền núi
– Địa bàn khảo sát cụ thể: trường THPT Thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
– Giới hạn nghiên cứu: bài tập Vật lý 10 cơ bản chủ đề Trao đổi nhiệt
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống, khái quát hóa,… các thông tin từ sách, báo, tạp chí và các tài liệu có liên quan đến đề tài nhằm thiết lập cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu.
5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
+ Phương pháp điều tra theo bảng hỏi nhằm tìm hiểu thực trạng việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Vật lý 10 chương trao đổi nhiệt đối với học sinh miền núi.
+ Phương pháp quan sát các hoạt động của giáo viên, học viên trong các giờ học vật lý, điều kiện dạy và học của giáo viên và học viên.
+ Phương pháp phỏng vấn giáo viên và học viên, các nhà quản lý giáo dục nhằm có được những thông tin trực tiếp về việc xây dựng và sử dụng bài tập bộ môn Vật lý 10 chương trao đổi nhiệt đối với học sinh miền núi làm sáng tỏ những nhận định khách quan của kết quả nghiên cứu.
+ Nghiên cứu các sản phẩm của giáo viên và học viên (giáo án, vở ghi bài, các tham luận, bài kiểm tra, biên bản thảo luận nhóm,…).
+ Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến các chuyên gia về tính khả thi của quy trình các bước xây dựng và hệ thống các bài tập đã xây dựng trong đề tài.
+ Phương pháp thống kê Vật Lý học sử dụng để tính Vật Lý các tham số đặc trưng, so sánh kết quả thực nghiệm.
6. Giả thuyết nghiên cứu
Việc xây dựng và sử dụng bài tập là yếu tố vô cùng quan trọng nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi. Nếu việc xây dựng và sử dụng bài tập Vật lý 10 (chương Trao đổi nhiệt) được triển khai hiệu quả, linh hoạt, đúng nguyên tắc sẽ góp phần nâng cao tính tư duy, nâng cao khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn và tính hấp dẫn của chương trình học, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, đối với môn Vật lý 10 nói riêng cho học sinh miền núi.
7. Đóng góp của đề tài
– Về lý luận: Đề tài đã tiến hành phân tích, tổng hợp, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về việc sử dụng và xây dựng hệ thống các bài tập Vật lý 10 chương trao đổi nhiệt gắn nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT nói chung, học sinh miền núi nói riêng.
– Về thực tiễn:
+ Khảo sát, đánh giá thực trạng việc sử dụng và xây dựng hệ thống bài tập bộ môn Vật lý 10 chương trao đổi nhiệt đối với học sinh miền núi. Đánh giá thực trạng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh miền núi đối với việc học và giải bài tập vật lý .
+ Xây dựng quy trình vận dụng, nguyên tắc, phương pháp việc sử dụng và xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi đối với bộ môn Vật lý 10 chương trao đổi nhiệt.
+ Xây dựng bài mẫu tiến trình dạy học, thiết kế bài giảng sử dụng và xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi đối với bộ môn Vật lý 10 chương trao đổi nhiệt.
+ Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ có một ý nghĩa nhất định trong việc làm phong phú thêm lý luận về sử dụng và xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi đối với bộ môn Vật lý 10 chương trao đổi nhiệt.. Đồng thời gợi ý một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học các học phần bộ môn Vật lý 10 chương trao đổi nhiệt đối với học sinh miền núi.
+ Luận văn góp phần làm rõ vận dụng sử dụng và xây dựng hệ thống bài tập bộ môn Vật lý 10 chương trao đổi nhiệt đối với học sinh miền núi nhìn từ góc độ tích cực hóa hoạt động của người học.
7. Cấu trúc luận văn
Luận văn ngoài phần mở đầu, phụ lục, tài liệu tham khảo có kết cấu ba chương chính:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiển việc xây dựng và sử dụng bài tập vật lý nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh miền núi (Chủ đề Trao đổi nhiệt)
Chương 2: Xây dựng và sử dụng bài tập Vật lý 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh miền núi (chủ đề Trao đổi nhiệt)
Chương 3: Kiểm nghiệm và đánh giá

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii
DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ ii
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
1.1. Định hướng của Đảng, Nhà nước và yêu cầu xã hội đối với phát triển năng lực cho người học đáp ứng yêu cầu xã hội 1
1.2. Sự cần thiết xây dựng và sử dụng bài tập vật lý gắn với thực tiễn cho học sinh nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của người học. 2
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3
2.1. Mục đích nghiên cứu 3
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
3. Khách thể-Đối tượng Nghiên cứu 4
4. Phạm vi nghiên cứu 5
5. Phương pháp nghiên cứu 5
5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 5
5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 5
6. Giả thuyết nghiên cứu 6
7. Đóng góp của đề tài 6
7. Cấu trúc luận văn 7
B. PHẦN NỘI DUNG 8
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI, CHỦ ĐỀ TRAO ĐỔI NHIỆT 8
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 8
1.1.1. Ngoài nước 8
1.1.2. Trong nước 9
1.2. Một số khái niệm cơ bản 10
1.2.1. Năng lực 10
1.2.2. Năng lực giải quyết vấn đề 11
1.2.3. Bài tập gắn với năng lực giải quyết vấn đề 12
1.3. Cơ sở lý luận 12
1.3.1. Cơ sở lý luận về năng lực và phát triển năng lực giải quyết vấn đề 12
1.3.2. Cơ sở lý luận về tính tích cực của học sinh trong hoạt động học tập 18
1.3.3. Cơ sở lý luận về môn học vật lý 21
1.3.4. Cơ sở lý luận về hệ thống bài tập trong bộ môn vật lý 25
1.3.5. Mối quan hệ giữa việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập vật lý nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. 33
1.4. Cơ sở thực tiễn 35
1.4.1. Tầm quan trọng của việc dạy học phát huy năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. 35
1.4.2. Thực trạng việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Vật lý 10(chương điện tích – điện trường)nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh miền núi hiện nay. 35
Tiểu kết chương 1 38
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI, CHỦ ĐỀ TRAO ĐỔI NHIỆT 39
2.1. Tổng quan về học phần Vật lý 10 cơ bản chủ đề Trao đổi nhiệt 39
2.1.1. Nội dung, kiến thức cơ bản phần Vật lý 10 cơ bản chủ đề Trao đổi nhiệt 39
2.1.2. Mục tiêu dạy học mà học sinh cần đạt được 41
2.3. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Vật lý 10 (chủ đề Trao đổi nhiệt )nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi. 42
2.3.1. Các bước xây dựng bài tập để phát triển năng lực giải quyết vấn đề. 42
2.3.2. Xây dựng hệ thống các bài tập minh họa đối với bài tập Vật lý 10 chương Trao đổi nhiệt. 43
2.3.3. Cách thức thiết kế tiến trình dạy học, các biện pháp, cách thức sử dụng một số bài sử dụng các bài tập đã xây dựng 55
Tiểu kết chương 2 60
CHƯƠNG 3: KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 61
3.1. Kiểm nghiệm 61
3.1.1.Mục đích kiểm nghiệm 61
3.1.2. Nhiệm vụ kiểm nghiệm 61
3.1.3. Đối tượng kiểm nghiệm 62
3.1.4. Tiến trình, nội dung kiểm nghiệm 62
3.1.5. Phương pháp kiểm nghiệm 63
3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm 64
3.2.1. Đánh giá định tính 64
3.2.2. Đánh giá định lượng 64
Tiểu kết chương 3 67
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69
1. Kết luận 69
2. Kiến nghị 70
2.1. Đối với trường sở tại 70
2.2. Đối vối Sở giáo dục tỉnh 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

==>XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
9 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục hay nhất

Bình chọn Sau khi hoàn thành các môn học, việc lựa chọn đề tài để viết luận văn là công đoạn để khởi đầu cho quá trình viết luận văn thạc sĩ của mình. Để chọn lựa được đề tài để làm sao thuận lợi trong quá trình viết bài là bước rất quan trọng. […]

luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Vật lí 10

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Vật lí 10 chương “ Động lực học chất điểm” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh miền núi” cho các bạn học viên […]

luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp Nguyên nhân và tác động dòng nước lũ ở THPT cho học sinh miền núi

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nguyên nhân và tác động dòng nước lũ” ở THPT cho học sinh miền núi” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status