x
Trang chủ » luận văn thạc sĩ Phân tích các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

luận văn thạc sĩ Phân tích các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Phân tích các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : “Phân tích các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ – Bảng giá 20223

Phân tích các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Phân tích các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN

Đề tài nghiên cứu “Phân tích các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” được tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11/2018 đến tháng 04/2019.

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho các doanh nghiệp có thể nắm rõ các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng.

Phương pháp nghiên cứu bao gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 3 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua đó là: (1)Tính giải trí, (2) Tính phiền nhiễu, (3)Tính tương tác. Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho các thang đo. Nghiên cứu định lượng thực hiện thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan, phân tích hồi quy. Số mẫu khảo sát là 463 người dùng Facebook tại Hồ Chí Minh. Phần mềm phân tích dữ liệu thống kê là SPSS phiên bản 20.

Kết quả nghiên cứu thu được là yếu tố Tính phiền nhiễu bị loại ra khỏi mô hình. Hai yếu tố còn lại bao gồm Tính giải trí và Tính tương tác có tác động tích cực đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở nghiên cứu đó, tác giả đề xuất các giải pháp cho doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quảng cáo qua mạng xã hội và thu hút khách hàng nhằm gia tăng doanh số

1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của nghiên cứu là phân tích các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giúp các doanh nghiệp nắm rõ các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quảng cáo qua mạng xã hội và thu hút khách hàng nhằm gia tăng doanh số.

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, nghiên cứu thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

• Mô hình hoá các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng.

• Xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố trong mô hình đề xuất đến ý định mua sắm của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

• Đề xuất một số khuyến nghị góp phần giúp các doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả quảng cáo.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Về đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung phân tích các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng khảo sát: Người dùng mạng xã hội Facebook tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 18 tuổi trở lên.

Về phạm vi nghiên cứu

Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019

Không gian nghiên cứu: Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện thông qua 2 bước:

Nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chínhthức.

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua phương pháp định tính bằng phương pháp thảo luận nhóm. Mục tiêu của phương pháp này để thu thập các thông tin nhằm điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát trong mô hình.

Nghiên cứu chính thức được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu định lượng bằng việc khảo sát thông qua bảng câu hỏi trực tuyến. Nghiên cứu này được sử dụng nhằm đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook đến ý định mua sắm với kích thước mẫu dự kiến N = 500.

4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Thông qua việc nghiên cứu đề tài giúp chúng ta hiểu được sự ảnh hưởng của các yếu tố của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook đến ý định mua sắm của người dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp sẽ hiểu rõ sự tác động của các yếu tố quảng cáo và từ đó chú trọng phát triển nội dung để nâng cao hiệu quả quảng cáo, thu hút được thêm nhiều khách hàng.

Đồng thời, mô hình nghiên cứu của đề tài này sẽ góp phần làm phong phú và hoàn thiện hơn các mô hình nghiên cứu về tác động của các yếu tố quảng cáo mạng xã hội tại Việt Nam. Điều này giúp cho những nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này có được hệ thống thang đo hoàn chỉnh hơn để mở rộng các nghiên cứu tiếp theo tại thị trường Việt Nam.

5. Bố cục của đề tài

Đề tài nghiên cứu được trình bày trong 3 chương sau:

Chương 1: Tổng quan về quảng cáo trên mạng xã hội Facebook

Trong chương này, tác giả giới thiệu về quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, bao gồm các hình thức quảng cáo, đặc điểm của quảng cáo trên Facebook.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về ý định mua sắm và ảnh hưởng của các yếu tố quảng cáo đến ý định mua sắm của người dùng

Nội dung chương này trình bày tổng quan các cơ sở lí luận về các yếu tố tác động đến ý định mua sắm của người dùng, đồng thời giới thiệu các mô hình nghiên cứu trước đây về các yếu tố quảng cáo mạng xã hội ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng để làm cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu cho đề tài.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Nội dung chương này trình bày về thiết kế nghiên cứu, các bước tiến hành, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để kiểm định thang đo và mô hình nghiên cứu.

Chương 4: Tiến hành nghiên cứu định lượng kết quả thu được

Ở chương này, tác giả mô tả về mẫu nghiên cứu, tiến hành thực hiện các bước kiểm định và đưa ra kết quả thu được sau nghiên cứu định lượng về các yếu quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng.

Chương 5: Nhận xét nghiên cứu và đề xuất giải pháp

Dựa trên kết quả thu được ở chương 4, chương này đưa ra một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả quảng cáo. Bên cạnh đó trình bày các đóng góp, hạn chế và định hướng cho các nghiên cứu sau này.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………… 01
CHƯƠNG  1:  GIỚI  THIỆU  VỀ  QUẢNG  CÁO  TRÊN  MẠNG  Xà HỘI
FACEBOOK……………………………………………………………………………………………… 09
1.1 Giới thiệu về mạng xã hội Facebook ………………………………………………………… 09
1.2 Tình hình sử dụng mạng xã hội Facebook ở Việt Nam ……………………………….. 10
1.3 Quảng cáo trên mạng xã hội Facebook ……………………………………………………… 13
1.3.1 Giới thiệu về quảng cáo trực tuyến ……………………………………………………. 13
1.3.2 Quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội Facebook ……………………………….. 14
1.3.3 Đặc điểm của quảng cáo trên mạng xã hội Facebook …………………………… 15
1.3.4 Các hình thức quảng cáo trên mạng xã hội Facebook …………………………… 17

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH MUA SẮM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUẢNG CÁO ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM CỦA NGƯỜI

DÙNG……………………………………………………………………………………………………….. 24
2.1 Ý định mua sắm trực tuyến của người dùng ………………………………………………. 24
2.2 Các học thuyết liên quan đến ý định mua sắm của người tiêu dùng ………………. 24
2.2.1 Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Actions – TRA) ……………. 24
2.2.2 Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behaviors – TPB) ……………… 26
2.3 Các mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của quảng cáo trực tuyến đến ý định mua
sắm của người dùng …………………………………………………………………………………….. 29
2.3.1 Mô hình nghiên cứu về giá trị của quảng cáo và quảng cáo trên web của
Robert H. Ducoffe (1996) …………………………………………………………………………….. 29
2.3.2 Nghiên cứu về thái độ của người dùng trưởng thành với quảng cáo trên mạng của Brackett và Carr (2001) ………………………………………………………………………….. 30

2.3.4 Đề xuất mô hình chấp nhận quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội ở Việt Nam của Nguyễn Duy Thanh, Trần Đình Nghĩa và Phạm Mạnh Cường (2013) ….. 31

2.3.5 Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh đối với quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội Facebook của Đinh Tiến Minh và Lê Thị Huệ Linh (2016)…………………………………………………………………………………………………………32

2.3.6 Phân tích tác động của quảng cáo qua mạng xã hội đến ý định mua sắm của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ của Ngô Mỹ Trân và Mai Võ Ngọc Thanh

(2017)………………………………………………………………………………………………………… 33
2.4 Đề xuất mô hình nghiên cứu ……………………………………………………………………. 34
2.4.1 Mô hình đề xuất ………………………………………………………………………………. 34
2.4.2 Thang đo Tính giải trí ………………………………………………………………………. 35
2.4.3 Thang đo Tính phiền nhiễu ……………………………………………………………….. 36
2.4.4 Thang đo Tính tương tác ………………………………………………………………….. 37
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………….. 39
3.1 Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 39
3.1.1 Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………….. 39
3.1.2 Quy trình nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 39
3.2 Nghiên cứu sơ bộ …………………………………………………………………………………… 41
3.2.1 Mục đích ………………………………………………………………………………………… 41
3.2.2 Cách thức thực hiện …………………………………………………………………………. 41
3.2.3 Cách xử lí thông tin …………………………………………………………………………. 41
3.2.4 Kết quả nghiên cứu sơ bộ …………………………………………………………………. 42
3.2.5 Thang đo hoàn chỉnh ……………………………………………………………………….. 44
3.3 Nghiên cứu chính thức ……………………………………………………………………………. 46
3.3.1 Mục đích ………………………………………………………………………………………… 46
3.3.2 Cách thức thực hiện …………………………………………………………………………. 46
3.3.3 Phương pháp xử lí thông tin ……………………………………………………………… 47
CHƯƠNG 4: TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VÀ KẾT QUẢ THU
ĐƯỢC ………………………………………………………………………………………………………. 52
4.1 Thống kê mô tả ……………………………………………………………………………………… 52
4.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo (Kiểm định Cronbach Alpha) ………………… 55
4.2.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo Tính giải trí …………………………………… 55
4.2.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo Tính phiền nhiễu ……………………………. 56
4.2.3 Kiểm định độ tin cậy của thang đo Tính tương tác ………………………………. 56
4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA …………………………………………………………….. 58

4.3.1 Kết quả kiểm định EFA của các yếu tố quảng cáo trên mạng xã hội Facebook

ảnh hưởng đến ý định mua sắm của người dùng ……………………………………………… 58
4.3.2 Kết quả kiểm định EFA của thang đo Ý định mua sắm của người dùng …. 61
4.4 Phân tích Phân tích tương quan hệ số Pearson …………………………………………… 62
4.5 Kiểm định mô hình hồi quy đa biến …………………………………………………………. 63
4.6 Kiểm định giả thuyết hồi của mô hình ………………………………………………………. 64
4.6.1 Kiểm định các giả thuyết của mô hình ……………………………………………….. 64
4.6.2 Kết quả kiểm định giả thuyết …………………………………………………………….. 65
4.7 Kiểm định sự tác động của các yếu tố nhân khẩu học …………………………………. 65

4.7.1 Kiểm định sự khác biệt trung bình – Trường hợp mẫu độc lập (Independent

sample T-test) cho nhóm Giới tính ………………………………………………………………… 65
4.7.2 Phân tích phương sai một nhân tố ANOVA với nhóm Độ tuổi ……………… 67
4.7.3 Phân tích phương sai một nhân tố ANOVA với nhóm Thu nhập …………… 68
CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ……….. 73

5.1 Nhận xét chung về đề tài 73

5.1.1 Những đóng góp của đề tài 73

5.1.2 Một số hạn chế của đề tài và định hướng nghiên cứu tiếp theo 73

5.2 Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quảng cáo cho doanh nghiệp 75

5.2.1 Đề xuất phát triển nội dung giải trí trong quảng cáo trên mạng xã hội Facebook 75

5.2.2 Đề xuất tăng tính tương tác của người dùng với doanh nghiệp trên mạng xã hội Facebook 78

5.2.3 Đề xuất các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh thiết lập kế hoạch

quảng cáo trên mạng xã hội Facebook phù hợp với đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng 78

5.2.4 Đề xuất về tần suất xuất hiện quảng cáo của doanh nghiệp trên mạng xã hội Facebook 78

KẾT LUẬN 80

==> DOWNLOAD  LUẬN VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Luận văn Ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: bài học từ doanh nghiệp Nhật Bản

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: bài học từ doanh nghiệp Nhật Bản cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị […]

Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ thương mại điện tử

Bình chọn Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ thương mại điện tử giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Các phương tiện […]

Cơ sở lý luận thương mại điện tử

Bình chọn Cơ sở lý luận thương mại điện tử giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm thương mại điện tử và Phân loại […]

Luận văn Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh điện máy của một số doanh nghiệp bán lẻ Trung Quốc và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh điện máy của một số doanh nghiệp bán lẻ Trung Quốc và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Các mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng

Bình chọn Các mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Mô hình SERVQUAL […]

Cơ sở lý luận về sự hài lòng khách hàng

Bình chọn Cơ sở lý luận về sự hài lòng khách hàng giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Sự hài lòng và Sự hài lòng […]

Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách quốc tế đối với các chuyến bay quốc nội của Vietnam Airlines

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách quốc tế đối với các chuyến bay quốc nội của Vietnam Airlines cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status