x
Trang chủ » Luận văn thạc sĩ kế toán: Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Luận văn thạc sĩ kế toán: Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán đề tài: Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : “Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng” dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Luận văn thạc sĩ kế toán
Luận văn thạc sĩ kế toán

===> Dịch Vụ Viết luận văn– Bảng giá 2022

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bất cứ một tổ chức nào vai trò của kế toán cũng hết sức quan trọng và là một chức năng không thể thiếu trong hoạt động quản lý của tổ chức. Ngoài vai trò lập chứng từ, ghi sổ sách, kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng là đầu mối xử lý và cung cấp thông tin về tình hình và việc sử dụng các nguồn lực của đơn vị.

Thực tiễn tại các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các đơn vị trường học nói kế toán chỉ được xem là người làm chức năng thu chi nhưng với cơ chế tự chủ càng cao vai trò kế toán ngày càng quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho người quản lý.

Cụ thể tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, các đơn vị thuộc Sở gồm các đơn vị trường học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, chức năng hoạt động chủ yếu là công tác dạy và học, cho nên đôi khi công tác quản lý về mặt tài chính đang còn xem nhẹ. Hơn nữa, do đặc thù phân cấp quản lý hiện nay các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được chia phân cấp quản lý trực tiếp thành cấp quận, huyện và cấp thành phố, đo đó công tác quản lý về tài chính giữa các cấp cũng có sự khác biệt nhất định, và vấn đề cung cấp thông tin cho nhu cầu quản lý giữa các đơn vị các cấp học cũng có sự khác biệt mà chưa được nghiên cứu, đánh giá.

Vì những lý do kể trên tôi chọn đề tài “Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng”.

2. Mục tiêu nghiên cứu:

– Đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu thông tin kế toán cho

quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

– Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý được tốt hơn

3. Câu hỏi nghiên cứu

Với hai mục tiêu nghiên cứu đã trình bày ở trên, nghiên cứu này tập trung trả lời được các câu hỏi nghiên cứu sau:

– Nhu cầu thông tin phục vụ cho công tác quản lý ở các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng là gì?

– Mức độ đáp ứng của thông tin kế toán được cung cấp cho người quản lý dưới dạng các báo cáo như thế nào?

– Các yếu tố nào giúp cải thiện việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho nhu cầu quản lý được tốt hơn?

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu

định tính và định lượng để đạt được các mục tiêu nghiên cứu. Cụ thể:

– Phương pháp phỏng vấn sâu:

– Phương pháp điều tra, chọn mẫu

– Phương pháp phân tích dữ liệu

5. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là mức đáp ứng của thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý ở các đơn vị thuộc Sở Giáo dục TP Đà nẵng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng.

6. Tổng quan tài liệu

7. Cấu trúc của luận văn

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN

1.1.1. Thông tin kế toán và các đặc trưng của thông tin kế toán

a. Thông tin kế toán và đối tượng sử dụng thông tin kế toán

Kế toán là khoa học thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức. Thông tin kế toán là kết quả của qui trình xử lý số liệu của hệ thống thông tin kế toán, cung cấp đến người sử dụng dưới dạng các báo cáo kế toán.

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán: gồm 3 nhóm chính:

– Ban quản trị: có thể là chủ doanh nghiệp (trực tiếp tham gia quản lý), hội đồng quản lý, ban giám đốc hay trưởng các bộ phận.

– Người có quyền lợi trực tiếp: nhà đầu tư, chủ nợ

– Người có quyền lợi gián tiếp: là các cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan chức năng có liên quan khác.

Từng đối tượng nhu cầu thông tin kế toán khác nhau do đó thông tin hướng đến đối tượng nào thì cần phải nghiên cứu nhu cầu, mục tiêu, và đặc điểm của đối tượng để cung cấp thông tin phù hợp với đối tượng sử dụng đó.

b. Hình thức biểu hiện của thông tin kế toán

Dựa vào hình thức biểu hiện và mục đích sử dụng của các đối tượng liên quan, thông tin kế toán có thể phân loại như sau:

– Phân loại theo hình thức thể hiện qua văn bản: Báo cáo bằng số, báo cáo bằng chữ

– Phân loại theo mục đích sử dụng: Thông tin kế toán trên các báo cáo tài chính, Thông tin kế toán trên các báo cáo quản trị

– Phân loại theo mức độ chi tiết thông tin: thông tin kế toán trên báo cáo ngân sách, thông tin kế toán trên báo cáo thực hiện.

Đặc trưng của thông tin kế toán

– Đối với kế toán tài chính: trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu, có thể so sánh

– Đối với thông tin kế toán quản trị: thông tin kế toán quản trị phải là thông tin hữu dụng cho mục đích ra quyết định. Do đó, thông tin kế toán quản trị chú trọng hai yếu tố trọng yếu cơ bản: thích hợp và trình bày trung thực. Ngoài ra để nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho người sử dụng thì thông tin đó kịp thời, có thể so sánh, có thể xác minh, dễ hiểu.

1.1.2. Lý thuyết ngữ cảnh và những ảnh hưởng đến tổ chức thông tin kế toán phục vụ nhu cầu quản lý

a. Lý thuyết ngữ cảnh (Contingency theory)

Nghiên cứu về lí thuyết ngữ cảnh cho rằng kết quả của một tổ chức là kết quả của sự phù hợp giữa hai hay nhiều nhân tố. Khái niệm phù hợp được định nghĩa theo ba cách tiếp cận: sự lựa chọn, sự tương tác và tiếp cận hệ thống. Với cách tiếp cận lựa chọn, nếu một tổ chức muốn tồn tại hoặc hoạt động có hiệu quả, tổ chức phải thích

ứng với các đặc trưng của bối cảnh tổ chức. Theo quan điểm đó, thiết kế tổ chức là hệ lụy của bối cảnh tổ chức. Theo cách tiếp cận về sự tương tác, sự phù hợp được giải thích là ảnh hưởng tương tác giữa cơ cấu tổ chức và bối cảnh hoạt động. Theo cách tiếp cận hệ thống, chúng ta có thể hiểu rõ thiết kế tổ chức chỉ bằng cách khám phá đồng thời các ngữ cảnh, các chọn lựa cấu trúc tổ chức và tiêu chuẩn hoạt động tồn tại trong mỗi tổ chức.

b. Vận dụng lí thuyết ngữ cảnh vào công tác kế toán

Lý thuyết ngữ cảnh được áp dụng trong kế toán quản trị để trả lời ba câu hỏi: Một là sự phù hợp giữa kiểm soát một tổ chức và cấu trúc tổ chức. Hai là ảnh hưởng của sự phù hợp đối với hoạt động của doanh nghiệp. Ba là khám phá các tình huống ngẫu nhiên và ảnh hưởng của nó đối với thiết kế tổ chức.

Cụ thể hơn, trong vấn đề thiết kế hệ thống thông tin kế toán, lý thuyết ngữ cảnh cũng có thể áp dụng để giải thích cách thức thiết kế hệ thống thông tin của tổ chức. Hướng tiếp cận của lý thuyết ngữ cảnh đối với kế toán quản trị dựa trên quan điểm cơ bản là không có một hệ thống kế toán nào thích hợp như nhau cho tất cả các loại tổ chức ở mọi hoàn cảnh. Hơn thế lý thuyết này đề xuất rằng đặc điểm cụ thể của một hệ thống kế toán sẽ phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức gặp phải. Theo lý thuyết ngữ cảnh ở trên thì nhu cầu quản lý khác nhau thì thông tin kế toán mà bộ phận kế toán cung cấp các báo cáo khác nhau theo yêu cầu cụ thể ở từng tổ chức.

1.1.3. Nhu cầu thông tin kế toán phục vụ cho quản lý tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thể tóm tắt theo 3 nội dung của lý thuyết ngữ cảnh như sau:

Môi trường hoạt động: tất cả các đơn vị đều hoạt động theo các quy định, quy chế của Nhà nước. Về phân cấp quản lý thì phân cấp các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị thuộc phòng Giáo dục và đào tạo.

Đặc điểm của đơn vị: các đơn vị là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà nước giao là thực hiện công tác dạy và học. Về mặt tài chính các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT là đơn vị được đảm bảo toàn bộ hay một phần kinh phí mọi hoạt động thu chi đều phải thực hiện theo đúng quy định nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Phong cách ra quyết định: Vì nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT là nhiệm vụ dạy và học cho nên người quản lý đơn vị khi đứng trước các quyết định sử dụng nguồn lực đều phải ưu tiên đạt mục tiêu dạy và học lên hàng đầu.

Từ những đặc điểm hoạt động nêu trên và qua các tài liệu của luật ngân sách nhà nước, các văn bản trong ngành giáo dục thì nhu cầu thông tin kế toán của các đơn vị gồm các nội dung:

– Kế hoạch dự toán ngân sách năm

– Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

– Thông tin chi tiết kinh phí hoạt động

– Tình hình tăng giảm, kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ

– Tình hình tăng giảm sách thư viện (về số lượng)

– Tình hình tạm ứng (các đối tượng trong đơn vị)

– Tình hình sử dụng tiền mặt, tiền gửi, kiểm kê quỹ

– Tình hình tạm ứng, sử dụng ngân sách tại Kho bạc nhà nước

– Tình hình thu học phí

– Tình hình thực hiện miễn giảm, học phí

– Thông tin chi tiết chi hoạt động (nguồn học phí, ngân sách, vệ sinh, khác….)

– Tình hình thu chi hoạt động sự nghiệp

– Tinh hình chi các quỹ

– Tình hình thu, chi kinh phí phục vụ bán trú

– Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

– Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ (theo NĐ 43)

Từng đơn vị khác nhau mà nhu cầu về các loại thông tin này có thể sẽ khác nhau.

1.2. ĐÁP ỨNG NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN

1.2.1. Đo lường mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán

Mức độ đáp ứng của một sản phẩm dịch vụ có thể hiểu là một khía cạnh của sự hài lòng. Người sử dụng sản phẩm, dịch vụ hài lòng đối với sản phẩm, dịch vụ đó khi họ được đáp ứng được nhu cầu. Mà nhu cầu của họ được đáp ứng nghĩa sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn được những kỳ vọng, mong đợi của bản thân họ đối với sản phẩm/dịch vụ đó. Thông tin kế toán cũng vậy là sản phẩm vô hình của một hệ thống thông tin kế toán được tạo ra để phục vụ những nhu cầu khác nhau của các đối tượng sử dụng khác nhau của nó dù là bên trong hay bên ngoài tổ chức. Thông tin kế toán có đáp ứng được nhu cầu của họ hay không có nghĩa là những thông tin kế toán có cung cấp những thông tin, báo cáo với nội dung hàm chứa những thông tin cần thiết thỏa mãn sự mong muốn của người quản lý để hỗ trợ tốt công việc của họ hay không.

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý

Đặc trưng định tính của các báo cáo kế toán: nội dung trên các báo cáo có phù hợp hay không, số liệu có chính xác, có được cung cấp kịp thời hay không.

Đặc trưng đội ngũ kế toán: những đặc điểm về năng lực, thái độ, phong cách làm việc hay quá trình tiếp xúc trao đổi công việc giữa đội ngũ kế toán và người quản lý.

Nhận thức cá nhân của người quản lý đối với việc sử dụng thông tin kế toán

Các yếu tố hỗ trợ cho công tác kế toán: bao gồm các yếu tố

cơ sở vật chất, hỗ trợ, đào tạo

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

2.1.1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý

2.1.2. Đặc điểm hoạt động chuyên môn

2.1.3. Đặc điểm hoạt động tài chính

Về mặt tự chủ tài chính, các đơn vị được phân ra thành các loại như sau (theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP): Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động. Hiện nay các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở chưa có đơn vị nào tự bảo đảm chi phí hoạt động. Giữa các loại hình đơn vị có sự khác nhau về qui định định mức và hạch toán các khoản chi hoạt động, và trích lập các quỹ.

Nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập là nguồn thu học phí được thu và quản lý, sử dụng theo qui định tại nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010.

2.1.4. Đặc điểm về công tác kế toán

Các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Sở GD&ĐT thực hiện việc hạch toán kế toán theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các thông tư hướng dẫn, sửa đổi bổ sung liên quan.

Về công tác kế toán tại các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT, về một số quy định chung như mức thu học phí và các khoản thu khác, các đơn vị phải thực hiện theo nghị quyết của hội đồng nhân dân dựa trên tham mưu của Sở GD&ĐT cũng như đã thông qua UBND. Việc báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm, và hướng dẫn cụ thể công tác kế toán được thực hiện theo phân cấp: cấp Sở và cấp phòng Giáo dục.

2.1.5. Những đặc điểm hoạt động khác nhau liên quan đến nhu cầu quản lý

Các đơn vị thuộc các cấp có đặc điểm hoạt động quản lý cũng như nhu cầu thông tin kế toán phục vụ cho nhu cầu quản lý như:

– Hoạt động tổ chức học bán trú cho học sinh: chỉ có ở cấp học mầm non, một số trường tiểu học, một số trường THCS.

– Hoạt động liên kết đào tạo, cung cấp dịch vụ: chỉ có ở các trung tâm giáo dục thường xuyên.

– Ngoài ra ở cấp học tiểu học, theo chính sách phổ cập giáo dục của nhà nước các trường không thu các khoản học phí của học sinh: không có nguồn thu học phí, các trường tiểu học sẽ không có nhu cầu quản lý về việc thu, chi học phí.

2.2. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được tiến hành theo bốn bước: bước 1 là nghiên cứu định nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết, tổng quan nghiên cứu vấn

đề, và xác định các chỉ báo, bước 2 khảo sát các đối tượng sử dụng thông tin kế toán là người quản lý tại các đơn vị, bước 3 là phân tích số liệu thực tế khảo sát, bước 4 là kết hợp kết quả khảo sát và phân tích cụ thể những báo cáo sẵn có tại một số đơn vị để có phân tích sâu hơn về nguyên nhân và đề xuất hàm ý chính sách.

2.3. THIẾT KẾ ĐO LƯỜNG VỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ

Bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên phương pháp phân tích khám phá và dựa trên việc khảo sát thực tế tại các đơn vị nghiên cứu.

2.3.1. Nhu cầu thông tin kế toán phục vụ quản lý qua các báo cáo kế toán

Bảng câu hỏi được thiết lập nhằm thu thập ý kiến đánh giá của người quản lý, là người trực tiếp sử dụng thông tin kế toán về nhu cầu của họ đối với thông tin trên báo cáo kế toán hiện có để phục vụ cho công tác quản lý tại đơn vị. Thông tin được chia làm hai loại là thông tin trên các báo cáo ngân sách và thông tin trên các báo cáo thực hiện

Bảng 2.1. Các báo cáo liên quan đến nhu cầu thông tin kế toán

Báo cáo ngân sách
– Kế hoạch dự toán ngân sách năm

– Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

– Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
– Bảng cân đối tài khoản
– Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo thực hiện
– Báo cáo tình hình tăng giảm, kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng

cụ
– Báo các kiểm kê, tình hình tăng giảm sách thư viện (về số lượng)
– Báo cáo tình hình tạm ứng (các đối tượng trong đơn vị)

– Báo cáo tình hình sử dụng tiền mặt, tiền gửi, kiểm kê quỹ

– Đối chiếu tình hính tạm ứng, sử dụng ngân sách tại Kho bạc nhà nước

– Báo cáo tình hình thu học phí
– Báo cáo tình hình miễn giảm, học phí

– Báo cáo chi tiết chi hoạt động (nguồn học phí, ngân sách, vệ sinh, khác….)

– Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp
– Báo cáo tình hình chi các quỹ
– Báo cáo tình hình thu, chi kinh phí phục vụ bán trú

– Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (hoạt động liên kết đào tạo, cung ứng dịch vụ…)

– Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ (theo NĐ 43)

Thang đo sử dụng là thang đo Likert. Trong đó mức 1 được

xem là Nhu cầu rất thấp và mức 5 là có Nhu cầu rất cao.

Ngoài ra, bảng câu hỏi có thêm câu hỏi mở để người trả lời có thể đưa ý kiến về nhu cầu thông tin của mình vào.

2.3.2. Mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý

Để đo lường mức độ đáp ứng thông tin kế toán bản câu hỏi được thiết kế để thu thập ý kiến đánh giá về mức độ đáp ứng thông tin kế toán của các loại báo cáo kế toán hiện có tại đơn vị..

Bảng 2.2. Các báo cáo kế toán cần nghiên cứu về mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán

– Thông tin về kế hoạch dự toán ngân sách năm
– Kế hoạch dự toán ngân sách năm

– Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

– Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
– Bảng cân đối tài khoản
– Thuyết minh báo cáo tài chính
– Báo cáo tình hình tăng giảm, kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng
cụ
– Báo các kiểm kê, tình hình tăng giảm sách thư viện (về số lượng)

– Báo cáo tình hình tạm ứng (các đối tượng trong đơn vị)
– Báo cáo tình hình sử dụng tiền mặt, tiền gửi, kiểm kê quỹ

– Đối chiếu tình hính tạm ứng, sử dụng ngân sách tại Kho bạc nhà nước

– Báo cáo tình hình thu học phí
– Báo cáo tình hình miễn giảm, học phí

– Báo cáo chi tiết chi hoạt động (nguồn học phí, ngân sách, vệ sinh, khác….)

– Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp

– Báo cáo tình hình chi các quỹ
– Báo cáo tình hình thu, chi kinh phí phục vụ bán trú

– Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (hoạt động liên kết đào tạo, cung ứng dịch vụ…)

– Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ (theo NĐ 43)

Thang đo xây dựng theo 3 mức từ 1 đến 3 tương ứng với mức 1 là Không đáp ứng và mức 3 là Đáp ứng rất cao.

2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý

– Đặc trưng định tính của các báo cáo kế toán:

Bảng 2.3. Các chỉ mục liên quan đặc trưng định tính báo cáo kế toán

– Các báo cáo kế toán được lập kịp thời với nhu cầu quản lý
– Các báo cáo kế toán trình bày dễ hiểu

– Nội dung trên các báo cáo kế toán phù hợp với nhu cầu thông tin phục vụ quản lý

– Thông tin trên các báo cáo chính xác, phản ánh được tình hình tài chính thực tế tại đơn vị

– Thông tin có thể so sánh được giữa các kỳ kế toán (thống nhất về cách trình bày, đơn vị tính, phương pháp tính toán)

– Nội dung của các báo cáo hình hình tăng, giảm, hiện có các loại tài sản (tiền mặt, TSCĐ, CCDC, …) phù hợp với nhu cầu

– Nội dung của các báo cáo chi tiết chi hoạt động các nguồn ngân sách, báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ phù hợp với nhu cầu

– Nội dung của các báo cáo tình hình sử dụng các quỹ, kết quả thực hiện cơ chế tự chủ phù hợp với nhu cầu quản lý

– Đặc trưng đội ngũ kế toán:

Bảng 2.4. Các chỉ mục liên quan đặc trưng của đội ngũ kế toán

– Kế toán viên có năng lực, có khả năng cung cấp những báo cáo đúng với thời hạn yêu cầu

– Kế toán viên luôn cập nhật văn bản mới để cung cấp thông tin có tính thời sự cho yêu cầu quản lý

– Kế toán viên có khả năng giải thích những thắc mắc, vấn đề liên quan đến nghiệp vụ giúp người quản lý hiểu rõ hơn để giải quyết vấn đề

– Kế toán viên có đủ năng lực, hiểu rõ chế độ chính sách để giải quyết công việc

– Kế toán viên hiểu và tích cực tìm hiểu những nhu cầu thông tin của người quản lý để thực hiện các báo cáo phù hợp

– Khi có vấn đề kế toán viên quan tâm giải quyết trên tinh thần hợp tình hợp lý
– Kế toán viên luôn cung cấp báo cáo số liệu trung thực

– Kế toán viên thực hiện tốt vai trò giám sát như là người đại diện cho nhà nước trong việc sử dụng kinh phí

– Nhận thức cá nhân của người quản lý đối với việc sử dụng thông tin kế toán:

Bảng 2.5. Các chỉ mục liên quan đến yếu tố nhận thức cá nhân của

người quản lý đối với việc sử dụng thông tin kế toán

– Các báo cáo kế toán là cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho quản lý

– Việc trao đổi, lắng nghe nhân viên kế toán giúp cải thiện việc tiếp nhận thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý

– Tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức tài chính là cần thiết để cải thiện việc tiếp nhận thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý

– Các yếu tố hỗ trợ cho công tác kế toán:

Bảng 2.6. Các chỉ mục liên quan đến yếu tố hỗ trợ công tác kế toán

– Các báo cáo kế toán là cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho quản lý

– Việc trao đổi, lắng nghe nhân viên kế toán giúp cải thiện việc tiếp nhận thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý

– Tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức tài chính là cần thiết để cải thiện việc tiếp nhận thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý

Thang đo sử dụng là thang đo Likert 5 mức trong đó mức 1 được cho là Ảnh hưởng rất ít và mức 5 là Ảnh hưởng rất lớn.

2.4. CHỌN MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU

2.4.1. Chọn mẫu

Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo cấp học và lớn hơn 30%

tổng thể: 80 đơn vị.

2.4.2. Về phương pháp thu thập dữ liệu

Số liệu được thu thập theo hai hướng: dữ liệu sơ cấp và dữ liệu

thứ cấp.

2.4.3. Về phương pháp xử lý số liệu

Luận văn sử dụng chủ yếu phương pháp phân tích ANOVA Phương pháp tổng hợp số liệu để hình thành các biến tổng hợp nhằm có được số liệu tổng hợp đánh giá một nội dung nào đó

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÌNH LUẬN

3.1. ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU

3.2. NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ

3.2.1. Phân tích nhu cầu thông tin kế toán cho quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Đà Nẵng

a. Nhu cầu đối với thông tin kế toán trên các báo cáo ngân

sách

Bảng 3.2. Thống kê mô tả thực trạng Nhu cầu thông tin kế toán phục

vụ quản lý đối với các Báo cáo ngân sách

Trung bình
STT Nhu cầu về các báo cáo kế toán Sai số Độ lệch Phương
Giá trị chuẩn sai
chuẩn

Báo cáo ngân sách 4,35 0,06 0,45 0,25
1 Kế hoạch dự toán ngân sách 4,52 0,06 0,55 0,31
năm

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh
2 phí và quyết toán kinh phí đã sử 4,49 0,06 0,55 0,31
dụng
3 Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt 4,43 0,07 0,64 0,41
động

4 Bảng cân đối tài khoản 4,19 0,07 0,61 0,37
5 Thuyết minh BCTC 4,15 0,09 0,77 0,59

Ghi chú: Các báo cáo trên đánh giá mức độ nhu cầu theo thang đo Likert.

1 = Nhu cầu rất thấp, 2 = Nhu cầu thấp, 3 = Bình thường, 4 = Nhu cầu cao, 5= Nhu cầu rất cao

Người quản lý có nhu cầu cao đối với Báo cáo ngân sách nói chung đặc biệt là các báo cáo: Báo cáo tổng hợp tình hình và quyết toán kinh phí đã sử dụng, và báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động. Nhu cầu về thông tin trên Bảng cân đối tài khoản và Thuyết minh báo cáo tài chính lại tương đối thấp so với các loại báo cáo

b. Nhu cầu đối với thông tin kế toán trên các báo cáo thực

hiện

Bảng 3.3. Đánh giá nhu cầu quản lý đối với các báo cáo thực hiện

Trung bình
STT Nhu cầu về các báo cáo kế toán Giá Sai số Độ lệch Phương
chuẩn sai
trị chuẩn

Báo cáo thực hiện 3,86 0,05 0,47 0,22
1 Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ, 4,25 0,07 0,62 0,38
CCDC

2 Báo cáo tình hình sách thư viện 3,83 0,09 0,76 0,58
3 Báo cáo tình hình tạm ứng 3,99 0,08 0,69 0,47
4 Báo cáo tình hình sử dụng tiền mặt, tiền 4,59 0,06 0,55 0,30
gửi, kiểm kê quỹ

5 Tình hình đối chiếu, số dư tại kho bạc 4,39 0,08 0,68 0,46
6 Báo cáo thu học phí 3,47 0,17 1,46 2,14

7 Báo cáo miễn giảm học phí 3,36 0,16 1,42 2,02
8 Báo cáo chi tiết hoạt động các nguồn 4,43 0,07 0,62 0,38
9 Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp 4,20 0,07 0,62 0,38
10 Báo cáo chi các Quỹ 4,21 0,07 0,62 0,39
11 Báo cáo tình hình thu chi bán trú 3,41 0,17 1,50 2,25
12 Báo cáo về hoạt động SXKD, DV 1,40 0,10 0,87 0,76
13 Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ 4,19 0,08 0,67 0,45

Ghi chú: Các báo cáo trên đánh giá mức độ nhu cầu theo thang đo Likert.

1 = Nhu cầu rất thấp, 2 = Nhu cầu thấp, 3 = Bình thường, 4 = Nhu cầu cao, 5= Nhu cầu rất cao

Nhu cầu của người quản lý đối với Báo cáo thực hiện là cao tuy nhiên thấp hơn so với Báo cáo ngân sách. Đặc biệt có nhu cầu cao hơn đối với: Báo cáo về TSCĐ và CCDC, Báo cáo về sử dụng tiền mặt, tiền gửi, kiểm quỹ, Báo cáo về đối chiếu và số dư tại kho bạc, Báo cáo chi hoạt động từng nguồn, Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp, báo cáo chi các. Tuy nhiên, có thể thấy Nhu cầu đối với các báo cáo liên quan đến sách thư viện và tình hình tạm ứng của các đối tượng trong đơn vị, Báo cáo về thu học phí, miễn giảm học phí, báo cáo về tình hình thu, chi bán trú cũng cao tuy nhiên lại không cao

bằng. Và nhu cầu đối với Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ (liên kết đào tạo,…) lại thấp với giá trị trung bình chỉ ở mức 1,4.

3.2.2. Đánh giá sự khác biệt về nhu cầu thông tin kế toán cho quản lý giữa các cấp học và thâm niên công tác của người quản lý

a. Khác biệt về nhu cầu thông tin kế toán cho quản lý giữa các cấp học

Khác biệt về nhu cầu thông tin trên báo cáo ngân sách:

Kết quả phân tích ANOVA, giá trị sig = 0,58 của chỉ mục tổng quát nghĩa là không có sự khác biệt về nhu cầu đối với thông tin trên báo cáo ngân sách giữa các cấp học với mức ý nghĩa 10%.

Ta có giá trị sig của Báo cáo kế hoạch ngân sách năm là 0,3 cho thấy có sự khác biệt về nhu cầu đối với báo cáo kế hoạc ngân sách năm giữa các cấp học với mức ý nghĩa 10%. Ngược lại, thì nhu cầu đối với các loại báo cáo còn lại trong báo cáo ngân sách không có sự khác biệt giữa các cấp học.

Kiểm định sự khác biệt về nhu cầu thông tin trên báo cáo thực hiện:

Kết quả phân tích ANOVA cho giá trị sig. của chỉ tiêu tổng quát Nhu cầu đối với Báo cáo thực hiện là 0,00 như vậy với mức ý nghĩa 10% có sự khác biệt về nhu cầu giữa các cấp học đối với các báo cáo thực hiện nói chung.

Tuy nhiên sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về Nhu cầu thông tin kế toán trên các báo cáo: Báo cáo thu học phí, Báo cáo miễn giảm học phí, Báo cáo tình hình thu chi bán trú, Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, liên kết đào tạo và cung ứng dịch vụ, giữa các cấp học tại mức ý nghĩa 10% (các giá trị sig = 0,00 <10%). Điều này có

thể lý giải được do đặc điểm hoạt động của từng đơn vị ở từng cấp học khác nhau.

Về nhu cầu đối với các lọai báo cáo còn lại không có sự khác biệt về nhu cầu giữa các cấp học.

b. Kiểm định sự khác biệt về nhu cầu thông tin kế toán cho quản lý giữa các nhóm thâm niên công tác

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy giá trị sig. của chỉ tiêu tổng quát nhu cầu báo cáo ngân sách là 0,03 như vây với mức ý nghĩa

10% có sự khác biệt về nhu cầu đối với báo cáo ngân sách giữa các cấp học. Ngược lại, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nhu cầu đối với các báo cáo thực hiện giữa các nhóm thâm niên công tác.
3.2.3. Kết quả khảo sát mở đối với những nhu cầu thông tin

khác

Những nhu cầu thông tin khác thu được qua khảo sát:

– Thông tin về việc cân đối sử dụng giữa các nguồn kinh phí: người quản lý mong muốn có một báo cáo giúp họ có một cái nhìn tổng quát về tất cả các nguồn kinh phí.

– Thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước phân bổ cho đơn vị

3.3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ

3.3.1. Thực trạng mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý

a. Mức độ đáp ứng của các báo cáo ngân sách

Kết quả thống kê mô tả cho thấy, giá trị trung bình mức độ đáp ứng của các báo cáo kế toán là 2,47, như vậy có thể nói là những báo cáo ngân sách hiện có của đơn vị đã đáp ứng được nhu cầu của người quản lý đối với báo cáo đó. Tuy nhiên, báo cáo kế hoạch dự toán ngân sách năm chỉ đáp ứng một phần nhu cầu quản lý với giá trị trung bình là 2,19.

Bảng 3.7. Thống kê mô tả mức độ đáp ứng nhu cầu của báo cáo

ngân sách

Trung bình Độ
Phương

Biến Các loại báo cáo Giá Sai số lệch
sai
trị chuẩn chuẩn

Báo cáo ngân sách 2,47 0,04 0,36 0,13

DU1 Kế hoạch dự toán ngân sách năm 2,19 0,05 0,39 0,15

DU2 Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí 2,67 0,05 0,47 0,23
và quyết toán kinh phí đã sử dụng

DU3 Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động 2,57 0,06 0,50 0,25

DU4 Bảng cân đối tài khoản 2,47 0,06 0,50 0,25

DU5 Thuyết minh BCTC 2,45 0,06 0,50 0,25

Ghi chú: Các báo cáo trên đánh giá mức độ đáp ứng theo thang đo 3 mức 1 = Không đáp ứng, 2 = Đáp ứng một phần, 3 = Đáp ứng

b. Mức độ đáp ứng của các báo cáo thực hiện

Kết quả cho thấy các cáo thực hiện đang có của đơn vị đã đáp ứng được nhu cầu của người quản lý đối với báo cáo đó (giá trị trung bình là 2.36).

Mặt khác, các Báo cáo tình hình sách thư viện, Báo cáo thu học phí, Báo cáo miễn giảm học phí, Báo cáo tình hình thu chi bán trú, Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ chỉ mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của người quản lý (với giá trị trung bình nhỏ hơn hoặc lớn hơn 2 một chút)

Bảng 3.8. Thống kê mô tả mức độ đáp ứng nhu cầu của báo cáo thực hiện

Trung bình Độ lệch Phương
Biến Các loại báo cáo
Giá Sai số
trị chuẩn chuẩn sai

Báo cáo thực hiện 2,36 0,04 0,34 0,12
DU6 Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ, 2,41 0,06 0,50 0,25
CCDC

DU7 Báo cáo tình hình sách thư viện 2,20 0,06 0,52 0,27

DU8 Báo cáo tình hình tạm ứng 2,35 0,07 0,58 0,34

DU9 Báo cáo tình hình sử dụng tiền mặt, tiền 2,69 0,05 0,46 0,22
gửi, kiểm kê quỹ

DU10 Tình hình đối chiếu, số dư tại kho bạc 2,68 0,05 0,47 0,22

DU11 Báo cáo thu học phí 2,29 0,09 0,75 0,56

DU12 Báo cáo miễn giảm học phí 2,19 0,08 0,71 0,51

DU13 Báo cáo chi tiết hoạt động các nguồn 2,51 0,06 0,50 0,25

DU14 Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp 2,65 0,06 0,48 0,23

DU15 Báo cáo chi các Quỹ 2,48 0,06 0,50 0,25

DU16 Báo cáo tình hình thu chi bán trú 2,13 0,09 0,78 0,60

DU17 Báo cáo về hoạt động SXKD, DV 1,77 0,08 0,71 0,50

DU18 Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ 2,29 0,05 0,46 0,21

Ghi chú: Các báo cáo trên đánh giá mức độ đáp ứng theo thang đo 3 mức 1 = Không đáp ứng, 2 = Đáp ứng một phần, 3 = Đáp ứng

3.3.2. Kiểm định sự khác biệt về mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán phục vụ quản lý

a. Kiểm định sự khác biệt mức độ đáp ứng của các báo cáo ngân sách

Từ kết quả phân tích ANOVA cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin của báo cáo ngân sách nói chung. Tuy nhiên , khi xem xét từng loại báo cáo cụ thể ta thấy giá trị sig. của Thuyết minh BCTC là 0,09; như vậy với mức ý nghĩa 10% có sự khác biệt về mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin của Báo cáo tài chính giữa các đơn vị thành viên.

b. Kiểm định sự khác biệt mức độ đáp ứng của các báo cáo thực hiện

Phân tích ANOVA một yếu tố cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin của các báo cáo thực hiện ở mức ý nghĩa 10% (giá trị sig = 0,01).

Tuy nhiên, có sự khác biệt thống kê về mức độ đáp ứng thông tin của các báo cáo, như: Báo cáo thu học phí, Báo cáo miễn giảm học phí, Báo cáo tình hình hình thu chi hoạt động bán trú, Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, liên kết đào tạo, cung ứng dịch vụ, Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ (ở mức ý nghĩa 10%).

3.4. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO NHU CẦU QUẢN LÝ

3.4.1. Yếu tố đặc trưng định tính của báo cáo kế toán

Giá trị trung bình của yếu tố đặc trưng định tính của báo cáo kế toán thu được là 4,23 cho thấy người sử dụng đánh giá các đặc điểm của báo cáo kế toán có ảnh hưởng rất nhiều đối với mức độ đáp ứng của thông tin kế toán phục vụ nhu cầu quản lý. Kết quả còn cho thấy người sử dụng đánh giá cao các yếu tố về sự chính xác, kịp thời, và coi trọng các nội dung trên báo cáo về tình hình tài sản hơn là các yếu tố về sự trình bày như dễ hiểu, có thể so sánh và các nội dung khác trên báo cáo kế toán đối với việc đáp ứng nhu cầu thông tin của mình.

3.4.2. Yếu tố đặc trưng của đội ngũ kế toán

Kết quả phân tích cho thấy, giá trị trung bình mức độ ảnh hưởng của yếu tố Đặc trưng của đôi ngũ kế toán tính được là 4,33, nghĩa là người sử dụng cho rằng đặc trưng của đội ngũ kế toán có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán. Trong

đó, chỉ báo Kế toán có năng lực nắm rõ chế độ chính sách để giải quyết công việc được sự đồng tình cao nhất với giá trị trung bình là

4,47, và chỉ báo về sự quan tâm giải quyết trên tinh thần hợp tình hợp lý của nhân viên kế toán được đánh giá thấp nhất với giá trị trung bình là 4,04.

3.4.3. Yếu tố nhận thức cá nhân đối với việc sử dụng thông tin kế toán

Từ kết quả tính giá trị trung bình cho thấy người quản lý cho rằng nhận thức cá nhân của mình có ảnh hưởng rất lớn đến việc đáp ứng thông tin kế toán phục vụ cho nhu cầu quản lý (giá trị trung bình là 4,28).

3.4.4. Yếu tố hỗ trợ kế toán

Từ kết quả tính giá trị trung bình cho thấy người quản lý đánh giá các yếu tố hỗ trợ công tác kế toán có ảnh hưởng rất lớn đến việc đáp ứng thông tin kế toán phục vụ cho nhu cầu quản lý (giá trị trung bình là 4,27). Trong đó chỉ báo về Phần mềm kế toán được quan tâm cải tiến để đáp ứng yêu cầu được đánh giá cao nhất với giá trị trung bình là 4,35.

3.4.5. Đánh giá sự khác biệt đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giữa các cấp học

Phân tích ANOVA một yếu tố cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến của người quản lý về sự ảnh hưởng của yếu tố Đặc trưng định tính của kế toán đối với việc cải thiện đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán tại mức ý nghĩa 5%. Mặt khác, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về đánh giá của người quản lý đối với sự ảnh hưởng của các yếu tố về đội ngũ kế toán, nhận thức cá nhân, hay các yếu tố hỗ trợ kế toán đối với sự đáp ứng thông tin kế toán phục vụ nhu cầu quản lý.

3.5. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

4.1. CÁC KẾT LUẬN TỪ NGHIÊN CỨU

Người quản lý có nhu cầu cao hơn đối với các loại báo cáo ngân sách so với các báo cáo thực hiện. Đặc biệt, ngươi quản lý quan tâm nhiều hơn đến các báo cáo về kế hoạch ngân sách, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí và các báo cáo tài sản. Ngoài ra, người quản lý còn có nhu cầu về thuyết minh kế hoạch ngân sách và báo cáo cân đối giữa các nguồn kinh phí. Về mức độ đáp ứng thông tin kế toán đối với nhu cầu quản lý: các báo cáo ngân sách và báo cáo thực hiện đã đáp ứng được nhu cầu thông tin cho người quản lý. Tuy nhiên ở một số báo cáo cụ thể thì mức độ đáp ứng chỉ là một phần. Các yếu tố đặc trưng báo cáo, yếu tố đội ngũ kế toán, yếu tố nhận thức và yếu tố hỗ trợ kế toán mà nghiên cứu đưa ra có ảnh hưởng rất lớn đối với mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán.

4.2. CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH

4.2.1. Hàm ý chính sách đối với nhu cầu thông tin kế toán

– Đối với báo cáo ngân sách: trong công tác nhân sự cần bố trí nhân viên có kinh nghiệm, có năng lực để đảm nhận công việc lập ngân sách hàng năm. Ngoài ra, chất lượng của báo cáo ngân sách với các đặc trưng định tính phải đặt lên hàng đầu. Thêm nữa, đơn vị quản lý cần nhận biết sự khác nhau về nhu cầu thông tin quản lý giữa các nhóm thâm niên công tác quản lý để hướng dẫn cho đội ngũ kế toán trong việc thực hiện các báo cáo ngân sách, cũng như trong việc tham mưu cho người quản lý về công tác điều hành ngân sách tốt hơn dựa trên kinh nghiệm của người quản lý.

– Đối với báo cáo thực hiện: Các đơn vị quản lý phải nắm

được sự khác biệt trong nhu cầu về các loại báo cáo ở từng cấp học

để có chính sách báo cáo riêng cho từng cấp học. Từ đó có sự hướng dẫn, chỉ đạo đối với đội ngũ kế toán trong việc thiết kế và thực hiện các báo cáo chi tiết thực hiện phù hợp với đơn vị của mình.

Hàm ý về đổi mới quản lý để đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý

Các đơn vị quản lý cần đổi mới nhận thức cũng như có những chính sách trong công tác thiết kế biểu mẫu báo cáo phù hợp cho từng cấp học. Ngoài ra, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ kế toán nhằm nâng cao năng lực nhận thức.

4.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

4.3.1. Kiến nghị đối với các cơ sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng

– Cần chú trọng hơn nữa về việc cung cấp các thông tin về ngân sách, đặc biệt là thuyết minh cơ sở kế hoạch dự toán ngân sách. Kế toán viên cần chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn. Chú trọng về đạo đức, thái độ làm việc.

4.3.2. Kiến nghị đối với cấp trên

– Cải thiện nội dung báo cáo.

– Tại các cuộc họp giao dự toán hàng năm cần cung cấp tài liệu giải thích, thuyết minh về cơ sở phân bổ dự toán hàng năm của các đơn vị dưới dạng biểu mẫu kèm theo quyết định giao dự toán cho các đơn vị thay vì chỉ là quyết định giao dự toán như hiện nay.

– Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT hàng năm cần tổ chức tổng kết đánh giá lại tình hình tài chính.

– Cần quan tâm hơn nữa trong việc cập nhật, nâng cấp phần mềm kế toán.

– Cần chú trọng việc nâng cao năng lực của đội ngũ kế toán.

KẾT LUẬN

Luận văn được thực hiện với mục đích nghiên cứu về nhu cầu thông tin cho quản lý cũng như mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin đó tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Với mục tiêu đó luận văn đã đạt được những kết quả: đánh giá nhu cầu của người quản lý đối với thông tin kế toán thể hiện

ở nhu cầu đối với các báo cáo kế toán của đơn vị cụ thể là các báo cáo ngân sách, báo cáo thực hiện. Mặt khác nghiên cứu còn chỉ ra nhu cầu khác nhau đối với từng loại báo cáo cụ thể, và sự khác nhau trong nhu cầu giữa các nhóm đơn vị thành viên cũng như giữa các nhóm thâm niên công tác. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thông tin kế toán được cung cấp dưới dạng các báo cáo kế toán hiện có tại đơn vị đã đáp ứng, hoặc đáp ứng một phần nhu cầu thông tin của người quản lý, cũng như chỉ ra có sự khác biệt về mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin giữa các nhóm đơn vị thành viên. Và cuối cùng là những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý bao gồm các yếu tố về đặc điểm định tính của báo cáo, yếu tố con người, yếu tố nhận thức và yếu tố hỗ trợ.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu luận văn cũng đã đề xuất những hàm ý chính sách, những đề xuất kiến nghị đối với các đơn vị sự nghiệp và đơn vị quản lý trong việc cải thiện biểu mẫu báo cáo, việc phân công lao động trong việc lập báo cáo, cũng như việc đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho người làm kế toán.

Tuy nhiên, luận văn vẫn còn một số hạn chế trong phương pháp xử lý số liệu và phạm vi nghiên cứu. Ngoài ra, luận văn còn những hạn chế thiếu sót khác rất mong nhận được sự góp ý để hoàn thiện hơn.

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Các yếu tố cơ bản của logistics

Bình chọn Nội dung chínhCác yếu tố cơ bản của logistics1. Yếu tố vận tải2. Yếu tố Marketing3. Yếu tố phân phối4. Quản trị Các yếu tố cơ bản của logistics Logistics là hệ thống các hoạt động từ cung ứng nguyên vật liệu đến phân phối sản phẩm cuối cùng. Như vậy, để tạo […]

Khái niệm và vai trò về logistics

Bình chọn Khái niệm và vai trò về logistics ra sao? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về logistics2. Vai trò của logistics2.1. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế2.2. Vai trò của logistics […]

Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhLợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Tạo giá trị cộng hưởng cho doanh nghiệp2. Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp3. Chiếm hữu tri […]

Phân loại M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhPhân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Theo quan hệ sản xuất kinh doanh2. Phân loại M&A theo thiện chí của các bên Phân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng […]

Khái niệm M&A doanh nghiệp

Bình chọn Khái niệm M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? M&A là từ viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh “Merger and Acquisition”, được hiểu là mua lại và sáp nhập hay còn gọi là hợp […]

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

Bình chọn Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường đều có một môi trường kinh doanh nhất […]

Khái quát chung về xuất khẩu

Bình chọn Khái niệm về xuất khẩu, Các hình thức cơ bản của xuất khẩu và Vai trò của xuất khẩu? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về xuất khẩu2. Các hình thức cơ bản của xuất […]

Bài viết liên quan
Các yếu tố cơ bản của logistics

Bình chọn Nội dung chínhCác yếu tố cơ bản của logistics1. Yếu tố vận tải2. Yếu tố Marketing3. Yếu tố phân phối4. Quản trị Các yếu tố cơ bản của logistics Logistics là hệ thống các hoạt động từ cung ứng nguyên vật liệu đến phân phối sản phẩm cuối cùng. Như vậy, để tạo […]

Khái niệm và vai trò về logistics

Bình chọn Khái niệm và vai trò về logistics ra sao? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về logistics2. Vai trò của logistics2.1. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế2.2. Vai trò của logistics […]

Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhLợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Tạo giá trị cộng hưởng cho doanh nghiệp2. Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp3. Chiếm hữu tri […]

Phân loại M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhPhân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Theo quan hệ sản xuất kinh doanh2. Phân loại M&A theo thiện chí của các bên Phân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng […]

Khái niệm M&A doanh nghiệp

Bình chọn Khái niệm M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? M&A là từ viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh “Merger and Acquisition”, được hiểu là mua lại và sáp nhập hay còn gọi là hợp […]

Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

Bình chọn Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường đều có một môi trường kinh doanh nhất […]

Khái quát chung về xuất khẩu

Bình chọn Khái niệm về xuất khẩu, Các hình thức cơ bản của xuất khẩu và Vai trò của xuất khẩu? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về xuất khẩu2. Các hình thức cơ bản của xuất […]

Các học thuyết về nhu cầu

Bình chọn Nội dung chínhCác học thuyết về nhu cầu? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow2. Thuyết ERG của Clayton Alderfer3. Frederick Herzberg với “2 faction theory” (Thuyết 2 nhân tố – 1959)4. Thuyết […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status