x
Trang chủ » Luận văn thạc sĩ Đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Bình chọn

Chuyên mục luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng chia sẻ với đề tài: : “Đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam
Đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

===> Dịch Vụ Viết luận văn– Bảng giá 2022

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập, bước chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường theo hướng toàn cầu hoá đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo đã có thể tiến lên đồng hành cùng các nước đang phát triển. Mấu chốt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam sau mở cửa hội nhập là việc gia nhập WTO vào năm 2007 đã mở ra quan hệ thương mại bình đẳng giữa Việt Nam với 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một thành tựu quan trọng trong việc thực hiện chính sách đối ngoại đổi mới, đưa Việt Nam trở thanh quốc gia bình đẳng trong thương mại với các nước trên thế giới.
Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nền kinh tế Việt Nam có thể vận hành hiệu quả để hội nhập toàn cầu khi doanh nghiệp nằm trong đó sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Những năm gần đây, hoạt động của doanh nghiệp đã có bước phát triển đột biến, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội.
Vậy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là mục tiêu chung của cả nền kinh tế và cũng là mục tiêu riêng của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là của mỗi nhà quản trị doanh nghiệp, tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện được điều này. Làm thế nào để biết được doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không? Và làm thế nào để đo lường được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp? Đây cũng là vấn đề trăn trở của các nhà quản trị cũng như đối với các nhà đầu tư điều này càng có ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Làm sao để nhận ra một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trong số vài trăm doanh nghiệp đang được niêm yết trên sàn chứng khoán, vì vậy, việc đo lường hiệu quả của các doanh nghiệp dựa trên các số liệu công bố trên sàn giao dịch chứng khoán là rất cấp thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đo lường các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư, học viên đã quyết định chọn một số doanh nghiệp để nghiên cứu đề tài “ Đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
– Xác định các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
– Đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng Việt Nam giai đoạn năm 2011 – 2015.
– Gợi ý chính sách giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
– Các yếu tố nào tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam?
– Mức độ tác động của các yếu tố đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp như thế nào?
– Đề xuất gợi ý chính sách nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp?
1.4. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động (đo bằng ROA và ROE) của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.
1.5. Phạm vi nghiên cứu
Trong đề tài nghiên cứu, học viên chọn 100 doanh nghiệp phi tài chính, thời gian nghiên cứu trong vòng 5 năm từ năm 2011-2015 với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).
1.6. Phương pháp nghiên cứu
Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, áp dụng các kỹ thuật hồi quy đa biến, phân tích tương quan để xác định mối liên hệ giữa các biến và mức độ tác động giữa các biến độc lập lên biến phụ thuộc. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lên hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, nghiên cứu phân tích hồi quy với biến phụ thuộc là ROA và ROE, các biến đòn bẩy tài chính, tính thanh khoản, tỷ lệ tài sản cố định, quy mô doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng đóng vai trò các biến độc lập.
Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính đã kiểm toán của 100 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015.
1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Ý nghĩa khoa học
Trên cơ sở hệ thống hóa và tổng quan lý thuyết, vận dụng mô hình của các nghiên cứu ứng dụng trên thế giới, nghiên cứu không chỉ cho thấy những bằng chứng về các yếu tố tác động lên hiệu quả hoạt động doanh nghiệp mang tính đặc trưng của Việt Nam mà còn mở ra những hướng nghiên cứu mở rộng hơn để phân tích sâu hơn các tác động của từng yếu tố và định hướng cho những yếu tố khác.
Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp xây dựng những chính sách quản lý tốt hơn, sâu sát với thực tế hơn nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Đối với các nhà đầu tư, họ có thể thu hẹp danh mục đầu tư của họ và đưa ra chiến lược đầu tư hợp lý hơn. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu đóng góp thêm nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ở các nước đang phát triển nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
1.8. Kết cấu luận văn
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Cơ sở lý thuyết
Chương 3: Thiết kế nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Chương 5: Kết luận và gợi ý chính sách

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC BẢNG iv
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 2
1.4. Đối tượng nghiên cứu 2
1.5. Phạm vi nghiên cứu 2
1.6. Phương pháp nghiên cứu 2
1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3
1.8. Kết cấu luận văn 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
2.1. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 4
2.2. Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 6
2.2.1. Đòn bẩy tài chính 6
2.2.2. Tính thanh khoản 6
2.2.3. Tỷ lệ tài sản cố định 7
2.2.4. Quy mô doanh nghiệp 7
2.2.5. Tốc độ tăng trưởng 8
2.3. Một số nghiên cứu trên thế giới về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 8
2.3.1. Nghiên cứu của Pratheepan 8
2.3.2. Nghiên cứu của Skandalis và Liargovas 9
2.3.3. Nghiên cứu của Al-Jafari & Samman 10
2.3.4. Nghiên cứu của Sivathaasan et al. 11
2.3.5. Nghiên cứu của Popa & Ciobanu 12
2.3.6. Nghiên cứu của Omondi & Muturi 13
2.3.7. Nghiên cứu của Innocent et al. 14
2.3.8. Nghiên cứu của Muhammad et al. 15
2.3.9. Nghiên cứu của Tristan Nguyễn và Nguyễn Huy Cường. 15
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23
3.1. Mô hình nghiên cứu đề nghị 23
3.2. Quy trình nghiên cứu 25
3.3. Mô tả chọn mẫu và phương pháp phân tích dữ liệu 25
3.3.1. Mô tả chọn mẫu 25
3.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 26
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 28
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN v
TÀI LIỆU THAM KHẢO vi

==> THAM KHẢO ĐẦY ĐỦ LUẬN VĂN TẠI ĐÂY

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Các yếu tố cơ bản của logistics

Bình chọn Nội dung chínhCác yếu tố cơ bản của logistics1. Yếu tố vận tải2. Yếu tố Marketing3. Yếu tố phân phối4. Quản trị Các yếu tố cơ bản của logistics Logistics là hệ thống các hoạt động từ cung ứng nguyên vật liệu đến phân phối sản phẩm cuối cùng. Như vậy, để tạo […]

Khái niệm và vai trò về logistics

Bình chọn Khái niệm và vai trò về logistics ra sao? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về logistics2. Vai trò của logistics2.1. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế2.2. Vai trò của logistics […]

Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhLợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Tạo giá trị cộng hưởng cho doanh nghiệp2. Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp3. Chiếm hữu tri […]

Phân loại M&A doanh nghiệp

Bình chọn Nội dung chínhPhân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên?1. Theo quan hệ sản xuất kinh doanh2. Phân loại M&A theo thiện chí của các bên Phân loại M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng […]

Khái niệm M&A doanh nghiệp

Bình chọn Khái niệm M&A doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? M&A là từ viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh “Merger and Acquisition”, được hiểu là mua lại và sáp nhập hay còn gọi là hợp […]

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành logistics trên thị trường thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham […]

Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

Bình chọn Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ra sao?. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường đều có một môi trường kinh doanh nhất […]

Khái quát chung về xuất khẩu

Bình chọn Khái niệm về xuất khẩu, Các hình thức cơ bản của xuất khẩu và Vai trò của xuất khẩu? Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên? Nội dung chính1. Khái niệm về xuất khẩu2. Các hình thức cơ bản của xuất […]

Bài viết liên quan
Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toản tại NHTMCP Việt Nam thương tín

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng với đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương tín cho các bạn học viên đang làm luận văn này chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên […]

Tổng quan về cấu trúc vốn và các lý thuyết về cấu trúc vốn

Bình chọn Khái niệm cấu trúc vốn là gì? và  các lý thuyết về cấu vốn ra sao, cùng các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên. Trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, […]

Luận văn Nghiên cứu hoàn thiện dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. […]

10 mẫu luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt điểm cao

Bình chọn Viết luận văn là bước cuối cùng để bạn hoàn thành khóa học cao học của mình. Việc lựa chọn đề tài để làm sao dễ dàng triển khai cũng như đạt kết quả cao là việc rất quan trọng. Vì vậy việc tham khảo tài liệu nhằm giúp bạn chọn được đề […]

100+ Đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng chọn lọc

Bình chọn 100+ Đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng chọn lọc Kết thúc khóa học cao học, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài và hoàn thiện nhằm hoàn thiện khóa học. Việc lựa chọn đề tài là việc hết sức khó khăn, do học viên chưa có kinh […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status