x
Trang chủ » Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toánKế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: kế toán Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Luận văn Kế toán trách nhiệm
Luận văn Kế toán trách nhiệm
===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ kế toán – Bảng giá 2023

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường mở cửa như hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Yếu tố cạnh tranh là một trong những yếu tố quan trọng, để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Muốn vậy, doanh nghiệp phải tìm hiểu mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng sản phẩm chất lượng và giá thành phù hợp.

Hiện nay, các hình thức đầu tư rất đa dạng, người chủ sở hữu tách dần khỏi vai trò quản lý kinh doanh. Vì vậy, các chủ sở hữu, hội đồng quản trị luôn muốn nắm được tình hình kinh doanh của đơn vị, theo dõi quyền và trách nhiệm của người quản lý. Doanh nghiệp cần tổ chức hệ thống đo lường , báo cáo đánh giá các hoạt động từ cấp độ thấp nhất tới cấp độ cao nhất.

Kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng là một trong những công cụ quan trọng đối với các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc ra quyết định, quản lý, kiểm soát, đánh giá hoạt động.

Kế toán trách nhiệm (KTTN) là một trong những nội dung cơ bản của kế toán quản trị, nó là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Kế toán trách nhiệm giúp nhà quản trị kiểm soát và đánh giá hoạt động của những bộ phận trong doanh nghiệp, đồng thời đánh giá trách nhiệm quản lý của nhà quản trị các cấp. Từ đó, giúp các nhà quản trị các cấp có những thông tin hữu ích trong việc ra quyết định để đạt được mục tiêu chung. Đồng thời kế toán trách nhiệm cũng thúc đẩy, khuyến khích các nhà quản trị phát huy năng lực quản lý của mình góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.

Qua khảo sát thực tế tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC, nhìn chung việc tổ chức KTTN chưa được tổ chức. Với lĩnh vực kinh doanh trong ngành bảo hiểm nhân thọ và Tổng công ty đã xây dựng được hệ thống đại lý bảo hiểm trên toàn quốc thì việc các nhà quản trị muốn nắm bắt hết tình hình kinh doanh của đơn vị là điều cần thiết.

Xuất phát từ những yêu cầu cần thiết trên tôi đã chọn đề tài “Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC” để nghiên cứu, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra cả về mặt lý luận và thực tiễn về tổ chức kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu

KTTN có vai trò quan trọng giúp nhà quản trị kiểm soát đánh giá hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp nhưng thực tế hiện nay việc áp dụng KTTN vào trong quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Trước tình hình đó, luận văn tiến hành nghiên cứu KTTN đã được hình thành tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC? Nếu đã có thì nó ở mức độ như thế nào? Nếu KTTN chưa thực sự có thì luận văn xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty.

Với mục tiêu xây dựng KTTN phù hợp với Công ty nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị đánh giá hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm quản lý của từng bộ phận để ra quyết định kinh doanh.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 Về đối tượng: Luận văn tập trung vào nghiên cứu lý luận kế toán trách nhiệm và vận dụng tổ chức KTTN tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC.

Về phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC, bao gồm tất cả các bộ phận tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2013, 2014, 2015.

4. Câu hỏi nghiên cứu

1, KTTN đã được thiết lập tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội MIC như thế nào?

2, Các bộ phận trong Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC được khoán trách nhiệm về chi phí, doanh thu, lợi nhuận như thế nào?

3, Hệ thống báo cáo hiện tại đã đánh giá được trách nhiệm quản lý của từng bộ phận chưa?

5. Phương pháp nghiên cứu

1.5.1. Thiết kế nghiên cứu

Trung tâm trách nhiệm là yếu tố quan trọng của KTTN, đứng đầu các trung tâm trách nhiệm là các nhà quản trị. Vì vậy, tác giả tiến hành thu thập thông tin từ các nhà quản trị như Thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, trưởng và phó các phòng ban, các giám đốc chi nhánh… Căn cứ tình hình thực tế của Tổng công ty tác giả gửi 20 phiếu cho các nhà quản trị các cấp trong Tổng Công ty. Đặc điểm của đối tượng khảo sát 

Đặc điểm đối tượng khảo sát

Bảng 1.1 thể hiện đặc điểm đối tượng khảo sát. Đối tượng khảo sát là các nhà quản trị các cấp tại Tổng Công ty. Tổng có 20 người trong đó có 04 giám đốc, 10 người là trưởng các phòng ban, 06 người trưởng các phòng kinh doanh bảo hiểm.

Tác giả gửi phiếu câu hỏi theo mẫu (Phụ lục 01) với mục đích là tìm hiểu thông tin có liên quan đến mô hình tổ chức quản lý, phân cấp quản lý, bộ máy kế toán, lập dự toán, hệ thống chỉ tiêu đánh giá trách nhiệm, hệ thống báo cáo. Phần này sẽ cung cấp các thông tin làm cơ sở đánh giá hệ thống KTTN tại Tổng Công ty.

Phiếu hỏi được xây dựng nhằm thu thập thông tin trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, bao gồm:

– Phân quyền tại Tổng Công ty như thế nào?

– Tổ chức trung tâm trách nhiệm tại Tổng Công ty?

– Các bộ phận có lập dự toán không?
 – Hệ thống chỉ tiêu đánh giá giữa dự toán và thực hiện của các bộ phận như thế nào?

– Hệ thống báo cáo của các bộ phận như thế nào?

5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Để thực hiện các nội dung và mục tiêu nghiên cứu đã nêu, tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp và quy trình nghiên cứu như sau:

Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu từ giáo trình, các nghiên cứu có liên quan đã được công bố giúp tác giả kế thừa lý luận.

Phương pháp nghiên cứu định lượng: tác giả tiến hành quan sát hệ thống kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty kết hợp khảo sát các nhà quản lý các cấp để thu thập và phân tích số liệu. Ngoài phương pháp trên tác giả còn sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp để tìm hiểu về thực trạng.

Do hạn chế về thời gian và khoảng cách địa lý, tác giả tiến hành gửi các phiếu khảo sát qua email. Để tiến hành khảo sát tác giả phải liên hệ trước với các nhà quản trị các cấp. Có lịch hẹn, tác giả gặp gỡ các nhà quản trị nhờ trả lời phiếu khảo sát. Đối với nhà quản trị ở xa nên tác giả gửi bảng hỏi bằng email đến nhà quản trị. Sau hai ngày không nhận được phản hồi, tác giả phải gửi email nhắc nhở.

Sau khi có dữ liệu từ các phiếu khảo sát, tác giả thực hiện phân tích bằng cách sau: phân loại thông tin theo nhóm, theo nhân tố ảnh hưởng KTTN. Sau đó nhập liệu thủ công lên phần mềm Excel để tiến hành phân tích tổng hợp thông tin tính tỷ lệ phiếu sau đó thống kê với kết quả 5.3. Dữ liệu nghiên cứu

5.3.1. Dữ liệu thứ cấp

Tài liệu thứ cấp cho luận văn được tìm hiểu, thu thập từ các Điều lệ tổ chức, các báo cáo, dự toán của Tổng Công ty, các sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu về KTTN trong nước và nước ngoài, từ đó tạo ra hệ thống lý luận góp phần vào vấn đề đang nghiên cứu.

5.3.2. Dữ liệu sơ cấp

– Để tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp, tác giả lấy danh sách các nhà quản trị các cấp. Sau đó, tác giả tiến hành khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi có sẵn các câu hỏi dưới dạng câu hỏi đóng và mở.

– Tác giả thực hiện phiếu khảo sát tại Tổng công ty MIC, gửi khoảng 20 phiếu tới các cấp quản lý như hội đồng quản trị, ban giám đốc, các trưởng phòng, giám đốc công ty chi nhánh, trưởng các văn phòng giao dịch…. Các phiếu khảo sát được tiến hành phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi vào email. Căn cứ vào các thông tin thu nhập được tác giả tiến hành phân tích thực trạng về KTTN tại Tổng Công ty. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện KTTN tại Tổng công ty.

6. Tổng quan nghiên cứu về kế toán trách nhiệm

6.1. Tổng quan tài liệu về công trình nghiên cứu nước ngoài

Nhiều công trình nước ngoài liên quan đế kế toán quản trị (KTQT) nói chung và KTTN nói riêng. Mỗi công trình nghiên cứu ở một góc độ khác nhau nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu.

Trường phái thứ nhất, xem xét vai trò KTTN là kiểm soát chi phí:

Theo tác giả Higgins (1952), KTTN là sự phát triển của hệ thống kế toán được thiết kế để kiểm soát chi phí phát sinh liên quan trực tiếp cho các cá nhân trong tổ chức và người chịu trách nhiệm kiểm soát. Hệ thống kiểm soát này được thiết kế cho tất cả các cấp quản lý. KTTN như một công cụ để kiểm soát hoạt động và chi phí [8]

Năm 1962, tác giả Martin N. Kellogg đã nghiên cứu về sự phát triển của kế toán trách nhiệm với cơ cấu tổ chức, với kế toán chi phí, với ngân sách, với kiểm soát chi phí. Tác giả đưa ra nguyên tắc để thiết lập một hệ thống KTTN là phải chia tổ chức thành các bộ phận, đơn vị theo từng chức năng cụ thể; phân công trách nhiệm cho các bộ phận được phân chia; yêu cầu các bộ phận này phải lập báo cáo và thực hiện giám sát từng cấp quản lý.[10]

Tác giả Joseph P Vogel (1962) thông qua công trình “Rudiment of Responsibility accounting in Public Untilities“ cũng đã bàn về việc xây dựng và thiết lập KTTN trong doanh nghiệp. Tác giả đưa ra quan điểm KTTN trước hết được sử dụng để kiểm soát chi phí. KTTN được thiết kế phù hợp với cơ cấu tổ chức và được xây dựng trên cơ sở phân cấp quản lý nhằm mục đích thu thập thông tin cũng như kiểm soát thông tin các bộ phận. Từ đó, KTTN cung cấp thông tin cho nhà quản trị ra quyết định một cách hiệu quả.[13]

Tác giả N. J. Gordon (1963) đã nghiên cứu hệ thống KTTN “ Toward a Theory of Responsibility Acounting System”. Tác giả trình bày cơ sở hệ thống KTTN là lý thuyết kinh tế về tổ chức. KTTN chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nhiệp có sự phân cấp và tổ chức, đề cao vai trò của người đứng đầu mà vẫn có sự phân quyền doanh nghiệp cần xây dựng chi phí tiêu chuẩn.[7]

Nghiên cứu của Joe E. Dowd (2001) đã điều tra ảnh hưởng của hỗn hợp sản phẩm và công nghệ sản xuất đến việc thực hiện KTTN, phân loại các sản phẩm cho mục đích quản lý chi phí và thực hiện ra tăng các khoản chi phí để tạo ra chi phí đồng nhất. Với công ty điện lực, sản phẩm không đồng nhất và công nghệ sản xuất sử dụng đa dạng hơn, lớn hơn mức độ phân chia sản phẩm cho các mục đích thu thập và báo cáo chi phí, các trung tâm chi phí nhiều và các khoản chi phí phát sinh lớn.[9]

Năm 2012 với công trình “ Examining the Role of Responsibility Acounting in Organization Structure” , tác giả Mojgan Safa nghiên cứu về vai trò của KTTN trong cấu trúc tổ chức. Mục đích của KTTN là để thiết kế báo cáo và tập hợp chi phí, thể hiện trách nhiệm cá nhân của nhà quản trị. Chi phí được tính cho mỗi bộ phận với trách nhiệm và nhiệm vụ kiểm soát tương ứng.[12]

Trường phái thứ hai, xem xét vai trò của KTTN là trung tâm trách nhiệm::

Tác giả Ahmed Belkaoui (1981) với nghiên cứu “The Relationship between self – disclosure Style And Attitude to Responsibility accounting“ đã nhấn mạnh yếu tố nhân tố con người, nhân tố cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc thành công của hệ thống vì các nhà quản lý phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của trung tâm.[5]

Nhóm tác giả Nahum Melumad, Dilip Mookherjee, Stefan Reichelstein (1992) trong nghiên cứu “ A theory of responsibility centers“ đã trình bày bộ phận quan trọng cấu thành KTTN đó là các trung tâm. Tác giả cũng đưa ra lý thuyết về ba trung tâm trách nhiệm là trung tâm chi phí (TTCP), trung tâm lợi nhuận(TTLN) và trung tâm đầu tư (TTĐT).[11]

Trong nghiên cứu “Management Accounting“ của mình, tác giả Garrison và Noreen (2008) trình bày về bốn trung tâm trách nhiệm gồm có: Trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận, trung tâm đầu tư.[6]
 Như vậy, KTQT nói chung và KTTN nói riêng là công cụ quản lý và kiểm soát hiệu quả, chúng đã được nghiên cứu với nhiều khía cạnh khác nhau. Trên cơ sở đó, luận văn kế thừa các lý luận về KTTN như khái niệm, bản chất, các nội dung KTTN.

6.2. Tổng quan tài liệu về công trình nghiên cứu trong nước

KTTN là một khái niệm mới mẻ đối với nền kinh tế Việt Nam. Trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp càng cần một công cụ để kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả đó là KTTN. Trên thực tế, rất nhiều tác giả nghiên cứu đưa ra các giải pháp và hướng hoàn thiện thông qua các luận án, tạp chí và đề tài nghiên cứu khoa học. Cụ thể như sau:

Một trong những công trình nghiên cứu sơ khai đó là của tác giả Phạm Văn Dược đã nghiên cứu về “Phương pháp xây dựng nội dung và tổ chức vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp Việt Nam“ trong đó so sánh mặt giống và khác nhau giữa KTQT và kế toán tài chính. Tuy do còn mới nên nghiên cứu này chỉ mang định hướng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiêp.

Tác giả Trần Văn Dung trong một số đề tài nghiên cứu từ năm 2002 cũng đề cập đến vấn đề liên quan đến KTTN như xây dựng trung tâm phí cho doanh nghiệp sản xuất nói chung, tác giả xác định có 2 trung tâm là trung tâm chính và trung tâm phụ. Lập dự toán và tính giá thành đều phải thực hiện tại các TTCP. Và có thể so sánh giữa dự toán và định mức. Xuất phát từ chức năng hoạt động của doanh nghiệp hình thành nên cách phân chia trung tâm trách nhiệm.

Năm 2006, tác giả Nguyễn Ngọc Quang nghiên cứu về kế toán chi phí trong doanh nghiệp Việt Nam. Trong công trình này, tác giả đề cập tới trung tâm trách nhiệm với báo cáo trách nhiệm và các chỉ tiêu đánh giá truyền thống như: ROI, RI.

Bài viết trong tạp chí Kế toán của PGS.TS Ngô Hà Tấn, Đường Nguyễn Hưng (2013) “Quan hệ giữ phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm“ đã đề cập mối quan hệ giữa phân cấp quản lý và KTTN: Việc đầu tiên trong KTTN là việc hình thành các trung tâm trách nhiệm. Để trở thành một trung tâm trách nhiệm các bộ phận phải được phân cấp quản lý.

Hiện nay luận văn đã nghiên cứu về vấn đề KTTN:

Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng “ Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dược DANAPHA” ( 2012) của Tôn Nữ Xuân Hương. Sau khi áp dụng các phương pháp nghiên cứu tác giả đã chỉ ra mặc dù công ty đã thực hiện phân cấp quản lý, nhưng thông tin kế toán chưa được tổ chức gắn với các cấp quản lý. Tác giả đã đưa ra giải pháp cần phải tổ chức công tác KTTN tại công ty này.

Luận văn “Tổ chức kế toán trách nhiệm của Công ty cổ phần Vinaconex 25” của tác giả Nguyễn Thị Kim Đính (2012) đã nghiên cứu công tác KTTN tại công ty cổ phần Vinaconex 25. Luận văn phản ánh thực trạng của về tình hình phân cấp quản lý, lập dư toán, lập báo cáo nội bộ. Từ đó đánh giá mức độ vận dụng KTTN tại Công ty.Tác giả đã đưa ra giải pháp hình thành các trung tâm trách nhiệm và đưa ra các biểu mẫu đánh giá mức độ hoàn thành. Nhưng hệ thống báo cáo trách nhiệm của trung tâm chi phí chưa cụ thể.

Bài báo “kế toán trách nhiệm – vũ khí của công ty lớn” của Nguyễn Xuân Trường đã nêu ra được thế nào là kế toán trách nhiệm, sự quan trọng của việc thiết lập các trung tâm trách nhiệm trong một tổ chức, vận dụng vào thực tế. Từ đó cho chúng ta thấy được sự cần thiết của KTTN đối với các công ty lớn, nó giúp phát huy tối đa nguồn lực trong doanh nghiệp.

Luận văn thạc sỹ của tác giả “Phạm Thị Thúy Hằng” (2007) viết về “Kế toán quản trị chi phí và đánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí tại Bưu Điện Thành Phố Đà Nẵng”. Kết quả thu được cho thấy kế toán quản trị chi phí tại bưu điện thành phố đã được triển khai song chưa thể hiện được sự phân công rõ ràng, mang tính tự phát. Từ đó tác giả đã đưa ra giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo công đoạn. Đồng thời luận văn cũng đã đưa ra một số kiến nghị thực thi các giải pháp đối với Nhà nước, tập đoàn và đơn vị nhằm tạo ra môi trường vĩ mô và vi mô hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện công tác KTQT.

Nhìn chung, các luận văn trên đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về tổ chức KTTN trong doanh nghiệp. Đây là những nội dung mà luận án kế thừa và tham khảo trong quá trình thực hiện.

Tóm lại, thông qua các công trình nghiên cứu liên quan tới KTTN, tôi nhận thấy rằng các công trình nghiên cứu chưa thực hiện nghiên cứu cụ thể về KTTN đối với loại hình doanh nghiệp là Tổng công ty và với lĩnh vực kinh doanh là bảo hiểm. Do đó việc nghiên cứu KTTN tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội – MIC là cần thiết. Qua nghiên cứu tổng quan các công trình, tác giả đã nhận thấy tầm quan trọng, giá trị của KTTN đối với các tổ chức. Trên cơ sở những nghiên cứu đó tác giả phát triển hệ thống KTTN về mặt lý thuyết và thực tiễn đảm bảo việc xây dựng mô hình KTTN được phù hợp và hiệu quả. Đề tài đưa ra các giải pháp xây dựng mô hình KTTN tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC một các phù hợp.
 7. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu và tổng quan nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm

Chương 3: Thực trạng về kế toán trách nhiệm trong Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i

DANH MỤC BẢNG ii

DANH MỤC SƠ ĐỒ iii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu 1

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 2

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2

1.4. Câu hỏi nghiên cứu 3

1.5. Phương pháp nghiên cứu 3

1.5.1. Thiết kế nghiên cứu 3

1.5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 5

1.5.3. Dữ liệu nghiên cứu 6

1.5.3.1. Dữ liệu thứ cấp 6

1.5.3.2. Dữ liệu sơ cấp 6

1.6. Tổng quan nghiên cứu về kế toán trách nhiệm 6

1.6.1. Tổng quan tài liệu về công trình nghiên cứu nước ngoài 6

1.6.2. Tổng quan tài liệu về công trình nghiên cứu trong nước 9

1.7. Kết cấu của luận văn 12

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 13

2.1. Bản chất, vai trò của kế toán trách nhiệm 13

2.1.1. Bản chất của kế toán trách nhiệm 13

2.1.2. Vai trò của kế toán trách nhiệm 14

2.2. Phân loại kế toán trách nhiệm 15

2.3. Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý 16

2.3.1. Tổ chức phân cấp quản lý 16

2.3.2. Mối quan hệ giữa kế toán trách nhiệm và phân cấp quản lý 19

2.4. Nội dung kế toán trách nhiệm 22

2.4.1. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm 22

2.4.1.1. Khái niệm về trung tâm trách nhiệm 22

2.4.1.2. Xây dựng các trung tâm trách nhiệm 23

2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá các trung tâm trách nhiệm 25

2.4.2.1. Dự toán trong hệ thống kế toán trách nhiệm 25

2.4.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá của trung tâm chi phí 27

2.4.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá trung tâm doanh thu 28

2.4.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá của trung tâm lợi nhuận 28

2.4.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá trung tâm đầu tư 29

2.4.3. Hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 31

2.4.3.1. Đặc điểm của hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 31

2.4.3.2. Nội dung của hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 32

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 36

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI – MIC 37

3.1. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Tổng

công ty 37

3.1.1. Đặc điểm tổ chức và quản lý kinh doanh ở Tổng công ty 37

3.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty 37

3.1.1.2. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh 38

3.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Tổng công ty 40

3.1.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty của những năm gần đây.44

3.1.2. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty 46

3.1.2.1. Hình thức kế toán 46

3.1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán 48

3.1.2.3. Chế độ kế toán áp dụng 50

3.2. Thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân

đội – MIC 52

3.2.1. Sự phân cấp quản lý tại Tổng công ty 52

3.2.2. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm tại Tổng công ty 53

3.2.3. Chỉ tiêu đánh giá giữa thực tế và dự toán 57

3.2.4. Hệ thống báo cáo các trung tâm trách nhiệm 59

3.2.5. Ảnh hưởng KTTN đến cấp quản lý 60

3.3. Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty 61

3.3.1. Ưu điểm 61

3.3.2. Nhược điểm 62

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 64

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH

NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI MIC 65

4.1. Sự cần thiết và yêu cầu phải hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại

Tổng công ty 65

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty

66

4.2.1. Về xác định trung tâm trách nhiệm 66

4.2.2. Về chỉ tiêu đánh giá giữ thực tế và dự toán 69

4.2.3. Về hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 71

4.2.4. Về đánh giá ảnh hưởng KTTN đến cấp quản lý 77

4.3. Kiến nghị 79

4.3.1. Về phía Tổng Công ty 79

4.3.2. Về phía Nhà nước 81

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 82

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

PHỤ LỤC 86

==>XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Xem thêm các bài viết:

=>Khái niệm văn hóa tổ chức và vai trò văn hóa tổ chức

=>Khái niệm và vai trò lòng trung thành của nhân viên với tổ chức

=>luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ có trình độ đại học tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

=>10 mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán chọn lọc nhất

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Tổ chức các trung tâm trách nhiệm, Chỉ tiêu […]

Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý

Bình chọn Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Quan hệ kế toán trách nhiệm […]

Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về:Bản chất của kế toán trách nhiệm, vai trò của kế toán […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Bình chọn Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: […]

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực  cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những […]

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status