x
Trang chủ » Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp của Kho bạc Nhà nước huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp của Kho bạc Nhà nước huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Bình chọn

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp của Kho bạc Nhà nước huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp của Kho bạc Nhà nước huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu
Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu
===> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ kế toán – Bảng giá 2023

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngân sách Nhà nước (NSNN) đóng vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế nước ta mà còn đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Việc quản lý và sử dụng sao cho có hiệu quả NSNN là trách nhiệm của Chính phủ, các tổ chức, và các đơn vị sử dụng ngân sách. Luật NSNN quy định mọi khoản chi NSNN đều phải được kiểm tra, kiểm soát trong quá trình chi trả, thanh toán, đảm bảo các khoản chi phải có trong dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định. Hiện đại hóa công tác quản lý NSNN được Đảng và Chính phủ quan tâm, là cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, tạo tiền đề phát triển nền kinh tế bền vững, hội nhập cùng các nước trong khu vực cũng như các nước trên toàn thế giới.

Kể từ tháng 8 năm 2012, Kho bạc Nhà nước Hòa Bình đã chính thức tham gia vào hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) theo chương trình hiện đại hóa Kho bạc Nhà nước của Bộ Tài chính. TABMIS với mục tiêu cụ thể trong phạm vi dự án này là: Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc tích hợp với hiệu quả trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước. Kết nối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính các cấp. Trong tương lai, TABMIS sẽ được kết nối đến các đơn vị sử dụng ngân sách, tạo điều kiện phát huy hết hiệu quả của một hệ thống quản lý tích hợp với các quy trình ngân sách khép kín, tự động, thông tin quản lý tập trung, cung cấp báo cáo đầy đủ, toàn diện, kịp thời và minh bạch. Kiến trúc TABMIS dựa trên khuôn mẫu quản lý tài chính và ngân sách đã được kiểm chứng thực tế và tuân thủ theo các chuẩn mực Kế toán quốc tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện TABMIS phát sinh một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác kế toán nói chung và công toán kế toán nói riêng tại KBNN Cao Phong – Hòa Bình. Công tác kế toán trong điều kiện sử dụng TABMIS có những đặc điểm khác so với thời kỳ trước đây, một số vấn đề đặt ra khi sử dụng TABMIS, làm thế nào để khắc phục các bất cập do TABMIS gây ra nhằm giúp làm tốt hơn công tác kế toán… Chính vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp của Kho bạc Nhà nước huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Đánh giá thực trạng công tác kế toán trong điều kiện TABMIS, việc quản lý ngân sách và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp qua Kho bạc Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất hệ thống các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi nguồn NSNN hiệu quả, minh bạch.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách Nhà nước qua Kho bạc trong điều kiện TABMIB; kế toán Kho bạc Nhà nước.

Đánh giá thực trạng công tác kế toán kiểm soát chi ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Cao Phong, tỉnh Hòa Bình trong điều kiện áp dụng TABMIB;

Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc trong điều kiện TABMIB tại địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Trên cơ sở mục tiêu của đề tài, tôi đặt ra một số câu hỏi nghiên cứu như

sau:

1) Cơ sở lý luận về quản lý chi NSNN qua KBNN?

2) Công tác kế toán KBNN trong kiểm soát chi NSNN?

3) Đánh giá thực trạng công tác kế toán trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

4) Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại KBNN Cao Phong trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến NSNN và công tác kế toán của KBNN Cao Phong phục vụ cho kiểm soát thu, chi đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp trên địa bàn trong điều kiện sử dụng TABMIS.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

* Phạm vi về nội dung: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu về hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong điều kiện TABMIS phục vụ công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc.

* Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thưc hiện tại Kho bạc Nhà nước Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

* Phạm vi về thời gian: Sử dụng số liệu chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cao Phong, tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2013 – 2015, kết quả việc thực hiện triển khai TAMIS trong giai đoạn 2010 – 2015 và đề ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán kiểm soát chi NSNN trên địa bàn những năm tiếp theo.

5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

“Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp của Kho bạc Nhà nước huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình” là đề tài mang tính thực tiễn cao, phù hợp với yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính và định hướng phát triển ngành Kho bạc. Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, hệ thống Kho bạc Nhà nước Việt Nam luôn có những chính sách đổi mới và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ và các chính sách chế độ của Nhà nước, để đáp ứng với sự phát triển toàn diện của đất nước. Đã có những nghiên cứu, bài báo viết về Kho bạc Nhà nước với nhiều góc độ khác nhau, có thể nêu một số nghiên cứu với các nội dung cơ bản sau:

Trong bài viết của Thạc sĩ Ngô Hải Trường “Để TABMIS trở thành nguồn cung cấp thông tin đầu vào chính của tổng kế toán Nhà nước” đăng trên Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 121 tháng 7/2012 có thể thấy rõ những kết quả đạt được khi triển khai TABMIS và đưa ra một số giải pháp để TABMIS trở thành nguồn cung cấp thông tin đầu vào chính của tổng kế toán Nhà nước trong thời gian tới. Tuy nhiên hạn chế của bài viết là tác giả mới chỉ đưa ra các giải pháp về hệ thống báo cáo, an toàn bảo mật thông tin mà chưa đưa ra các giải pháp về quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán.

Bài viết của Thạc sĩ Phan Quảng Thống “Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cân đối ngân sách nhà nước 2013” đăng trên Tạp chí Ngân quỹ Quốc gia số 129 tháng 3/2013 đã nêu lên tình hình thu – chi NSNN năm 2012. Qua đó đưa ra một số giải pháp về cân đối ngân sách nhà nước năm 2013. Tuy nhiên hạn chế của bài viết là tác giả chưa đi sâu phân tích nguyên nhân thiếu hụt thu NSNN của ngân sách địa phương năm 2012.
Bài viết của tác giả Phạm Thị Thanh Hương “Kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trên chương trình TABMIS” đăng trên Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 131 tháng 5/2013 nêu lên tầm quan trọng của hệ thống tài khoản trên TABMIS. Từ đó xác định việc quản lý và sử dụng tài khoản trên TABMIS. Tuy nhiên hạn chế của bài viết là tác giả đã đưa ra các biện pháp chưa tối ưu, kết quả mang lại không cao.

Thạc sĩ Phạm Bình với bài viết “Triển khai thực hiện cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước trong điều kiện vận hành TABMIS” đăng trên Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 138 tháng 12/2013 đã nhận định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước là một khâu quan trọng trong chu trình quản lý chi ngân sách nhà nước. góp phần từng bước thực hiện cải cách tài chính công theo hướng công khai, minh bạch và phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, trên nền tảng vận hành TABMIS. Tuy nhiên hạn chế của bài viết là tác giả chưa phân tích một số khó khăn trong việc hướng dẫn với các đơn vị giao dịch thực hiện cam kết chi mà chỉ tập trung vào những khó khăn trong việc xử lý nghiệp vụ. Và còn một số luận văn đề cập đến công tác kế toán trong điều kiện thực hiện TABMIS như:

Tác giả Nguyễn Văn Hóa với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS” (Năm 2012). Với đề tài này tác giả đã đi sâu nghiên cứu về hệ thống TABMIS, các phân hệ chính, các quy trình trên TABMIS. Đồng thời tác giả cũng đã nghiên cứu về kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS tại KBNN Đà Nẵng, đã đưa ra các bằng chứng về số liệu thu, chi NSNN để nội dung phân tích được rõ hơn. Nhưng tác giả chưa nghiên cứu sâu vào nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân sách nhà nước để thấy rõ những khó khăn vướng mắc khi thực hiện TABMIS.
Tóm lại các luận văn này đều là những công trình khoa học có giá trị cao trên địa bàn được nghiên cứu. Nhìn chung các đề tài đã hệ thống hóa được những lý thuyết về NSNN và các hoạt động nghiệp vụ của KBNN. Với cách tiếp cận nghiên cứu khác nhau, phạm vi nghiên cứu khác nhau, bằng việc kết hợp các phương pháp quan sát, thu thập dữ liệu, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh đối chiếu… Các tác giả đã đi sâu nghiên cứu về hệ thống TABMIS, sự cần thiết phải hình thành TABMIS, các nghiệp vụ hạch toán kế toán theo chế độ quy định áp dụng cho TABMIS, nghiên cứu chuyên sâu các nghiệp vụ liên quan đến ngân sách nhà nước và Kho bạc. Đồng thời các tác giả đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công tác kế toán trong điều kiện thực hiện TABMIS, đề xuất một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn trong công tác kế toán NSNN và hiện nay một số hạn chế đã được hoàn thiện trên TABMIS nhưng quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại. Tuy nhiên tại Kho bạc Nhà nước Cao Phong chưa có công trình nào nghiên cứu về công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Cao Phong. Qua công tác thực tế tại đơn vị, tác giả nhận thấy công tác kế toán ngân sách nhà nước còn một số nội dung cần phải hoàn thiện. Vì vậy vấn đề được nghiên cứu trong luận văn là phải hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước, phục vụ cho công tác kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước tại KBNN Cao Phong trong điều kiện TABMIS

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2

1.2.1. Mục tiêu chung 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu 3

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 3

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 3

1.5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4

CHƯƠNG II. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ

NƯỚC 7

2.1. Ngân sách Nhà nước và Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho
Bạc 7

2.1.1. Ngân sách Nhà nước và Chi ngân sách Nhà nước 7

2.1.2. Kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc 11

2.2. Hệ thống kế toán Kho bạc Nhà nước phục vụ công tác kiểm soát chi

ngân sách Nhà nước qua Kho bạc 16

2.2.1. Quy định chung 16

2.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán NSNN và hoạt

động nghiệp vụ KBNN 20

2.2.3. Chứng từ kế toán 23

2.2.4. Hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán 32

2.2.5. Sổ kế toán 34

2.2.6. Báo cáo tài chính. 35

2.2.7. Báo cáo kế toán quản trị 36

CHƯƠNG III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHỤC VỤ

KIỂM SOÁT CHI NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO PHONG 38
3.1. Tổng quan về Kho bạc Nhà nước Cao Phong – Hòa Bình 38

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Kho bạc Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Kho bạc

Cao Phong, tỉnh Hòa Bình 39

3.1.3. Đánh giá chung 42

3.2. Tổng quan về chương trình TABMIS 44

3.2.1. Sự hình thành và cần thiết hình thành TABMIS 44

3.2.2. Tổng quan về TABMIS 45

3.3. Kiểm soát chi NSNN tại Kho bạc Cao Phong 47

3.3.1. Dự toán Ngân sách Nhà nước 47

3.3.2. Thực hiện dự toán 50

3.4. Thực trạng công tác kế toán phục vụ kiểm soát chi NSNN tại Kho bạc

Cao Phong 55

3.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Kho bạc Nhà nước Cao Phong 55

3.4.2. Thực trạng công tác kế toán tại Kho bạc Nhà nước Cao Phong 56

3.4.3. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Kho bạc Nhà nước Cao

Phong 60

CHƯƠNG IV. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHỤC VỤ KIỂM

SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC CAO PHONG 70
4.1. Yêu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện công tác kế toán phục

vụ kiểm soát chi NSNN tại Kho bạc Cao Phong 70

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát chi

NSNN tại Kho bạc Cao Phong 71

4.2.1. Hoàn thiện lựa chọn mô hình tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế

toán 71

4.2.2. Hoàn thiện hệ thống chứng từ 71

4.2.3. Hoàn thiện hệ thống tài khoản 73

4.2.4. Hoàn thiện hệ thống báo cáo 75

4.2.5. Hoàn thiện công tác tự kiểm tra kế toán 76

4.2.6. Hoàn thiện phần mềm, ứng dụng TABMIS 76

4.3. Kết luận 78

4.4. Kiến nghị 80

4.4.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính 80

4.4.2. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 81

4.4.3. Kiến nghị với Kho bạc nhà nước tỉnh Hòa Bình 82

==>XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Xem thêm các bài viết:

=>100 đề tài luận văn thạc sĩ ngành kế toán hay nhất

=>Khái niệm về ngân sách nhà nước và vai trò của ngân sách nhà nước

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cở sở lý luận Nội dung kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Tổ chức các trung tâm trách nhiệm, Chỉ tiêu […]

Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý

Bình chọn Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Quan hệ kế toán trách nhiệm […]

Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm

Bình chọn Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về:Bản chất của kế toán trách nhiệm, vai trò của kế toán […]

Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toánKế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính

Bình chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Bình chọn Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành kế toán đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: […]

Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tạiCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực  cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status