x
Trang chủ » Hình thức trình bài luận văn thạc sĩ Đại học đà nẵng

Hình thức trình bài luận văn thạc sĩ Đại học đà nẵng

Bình chọn

Bài viết dưới đây cùng Luận Văn 3C chia sẻ Hhnh thức trình bài luận văn thạc sĩ Đại học đà nẵng như sau:

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG – ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Luận văn thạc sĩ gồm 2 cuốn: cuốn toàn văn và cuốn tóm tắt.

 1. CUỐN TOÀN VĂN
 • Cuốn toàn văn được trình bày từ 50 đến 80 trang đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên; từ 80 đến 120 trang đối với lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, gồm các phần chính sắp xếp theo trình tự sau:
 • Lời cam đoan của tác giả về tính trung thực, hợp pháp của nghiên cứu;
 • Trang thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có từ khóa (1 trang A4);
 • Danh mục các hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu và danh mục các từ viết tắt;
 • Mở đầu;
 • Các chương;
 • Kết luận và kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo;
 • Danh mục công trình khoa học đã công bố của tác giả (nếu có);
 • Phụ lục;
 • Quyết đinḥ giao đềtài.
 • Bản sao kết luận của Hội đồng, bản sao nhận xét của các phản biện, quyết định giao đề tài.

Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Luận văn đóng bìa cứng, màu xanh đậm, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt, có trang phụ bìa đặt ngay sau trang bìa (xem các mẫu dưới đây):

1) Cấu trúc của luận văn

Cấu trúc của luận văn được thể hiện qua mẫu trang Mục lục dưới đây (các phần cấu thành nên cuốn toàn văn phải được sắp xếp theo đúng trình tự):

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Tóm tắt đề tài bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Danh mục viết tắt
Danh mục bảng biểu, hình vẽ…

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. (Chữ hoa in đậm, đứng)

1.1. (Chữ thường đậm, đứng)

1.1.1.

1.1.2.

1.2. (Chữ thường đậm, đứng)

1.2.1.

1.2.2.

1.3. (Chữ thường đậm, đứng)

1.3.1.

1.3.2.

CHƯƠNG 2. (Chữ hoa in đậm, đứng)
2.1.

2.1.1.
2.1.2.

CHƯƠNG 3. (Chữ hoa in đậm, đứng)

Lưu ý: Số chương và tên chương có thể thay đổi tùy thuộc vào nội dung của đề tài mà học viên đang thực hiện

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ (nếu có)

PHỤ LỤC

Bản sao kết luận của Hội đồng, bản sao nhận xét của các phản biện, quyết định giao đề tài

3) Các loại danh mục

Dòng tên của mỗi danh mục (ví dụ “Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt”) được đặt ở đầu và giữa trang đầu tiên của danh mục. Cách trình bày các danh mục như sau:

5

a. Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề. Không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức,… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

Ví dụ về cách trình bày danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt:

CÁC KÝ HIỆU:

f Tần số của dòng điện và điện áp (Hz)

Mật độ điện tích khối (C/m3)

…………

CÁC CHỮ VIẾT TẮT:
CSTD Công suất tác dụng
MF Máy phát điện
sđđ Sức điện động
…………
b. Danh mục các bảng

Số hiệu bảng Tên bảng Trang

1.1 GDP của một số nước ở châu Á 3

1.2 GDP của Việt Nam từ 1975 đến nay 5

……….. ………………………………………………………………….. ………

c. Danh mục các hình vẽ, đồ thị

Số
hiệu Tên hình vẽ Tran
hình g

vẽ

1.1 Biểu đồ dân số của một số nước ở châu Á 4

1.2 Biểu đồ dân số của Việt Nam từ 1975 đến nay 6

………. ……………………………………………………………………………………. ………
. …

d. Danh mục tài liệu tham khảo

Xem mục 8.

4) Cấu trúc của phần “Mở đầu”

6

Phần “Mở đầu” phải bao gồm các nội dung cơ bản sau (được thể hiện dưới dạng đề mục):

 Lý do chọn đề tài (hay Tính cấp thiết của đề tài);

 Mục đích nghiên cứu;

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu;

 Phương pháp nghiên cứu;

 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài;

 Cấu trúc của luận văn (số chương, tên chương, tóm tắt nội dung của từng chương).

5) Soạn thảo văn bản

Sử dụng chữ (font) thuộc mã UNICODE, kiểu chữ chân phương, dễ đọc. Đối với

phần nội dung (văn bản), dùng cỡ 13 của loại chữ Times New Roman hoặc tương đương. Cỡ chữ của tên chương và tên đề mục có thể chọn lớn hơn, cỡ chữ của tên chương phải lớn hơn cỡ chữ của tên đề mục. Từ “Mở đầu”, tên các chương, các cụm từ “Kết luận và kiến nghị” và “Danh mục tài liệu tham khảo” phải được đặt ở đầu trang, ngay giữa trang và có kiểu chữ, cỡ chữ giống nhau. Kiểu trình bày (kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách thụt vào đầu dòng,…) đối với các đề mục cùng cấp (xem mục 5 ở ngay dưới) phải giống nhau trong toàn bộ luận văn. Quy định này cũng được áp dụng cho tên các hình vẽ hay tên các bảng biểu.

Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.

Dãn dòng đặt ở chế độ 1,2 lines.

Quy định về bề rộng lề của trang soạn thảo: lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm.

Số thứ tự của trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang. Trang 1 là trang đầu tiên của phần “Mở đầu”.

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy (landscape) thì chiều đọc là chiều từ gáy luận văn đọc ra. Số thứ tự của trang được đánh như trang dọc.

6) Đề mục

Các đề mục trong luận văn được đánh số thứ tự thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số thứ tự của chương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ đề mục 1 nhóm đề mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm đề mục phải có ít nhất hai đề mục, ví dụ không thể chỉ có đề mục 2.1.1 mà không có đề mục 2.1.2 tiếp theo.

Đề mục và nội dung của nó phải đi liền với nhau, tránh trường hợp đề mục nằm cuối trang này nhưng nội dung ở đầu trang sau.

Có hai loại đề mục: các đề mục cùng cấp (là các đề mục có cùng số chữ số trong số thứ tự của chúng, ví dụ 1.1.2, 1.1.3 và 2.1.3) và các các đề mục không cùng cấp (ví dụ 1.1 và 1.1.1). Kiểu trình bày đối với các đề mục không cùng cấp phải khác nhau, ví dụ:

7) Bảng, hình và công thức

7

Hình ở đây bao gồm những hình vẽ, hình ảnh, đồ thị, biểu đồ và sơ đồ.
Việc đánh số thứ tự của bảng, hình và công thức phải gắn với số thứ tự của
chương, ví dụ: Bảng 2.3 (bảng thứ 3 trong Chương 2), Hình 3.4, Công thức (1.10).
Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn:
Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục
Tài liệu tham khảo.
Số thứ tự và tên của bảng được ghi ngay phía trên bảng và ở giữa bảng. Số thứ tự
và tên của hình được ghi ngay phía dưới hình và ở giữa hình. Số thứ tự của công thức
được ghi ở bên phải của công thức và nằm ở mép phải của trang văn bản.
Cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong soạn thảo luận văn. Phải sử dụng cùng
kiểu chữ và loại chữ cho số thứ tự và tên của tất cả các bảng biểu trong toàn bộ luận
văn. Quy định này cũng được áp dụng cho hình vẽ và công thức.
Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập
tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể trình bày trên nhiều
trang liên tiếp nhưng mỗi dòng trong bảng phải nằm gọn trong một trang, không thể
nằm trên hai trang khác nhau. Các bảng rộng vẫn nên 195
trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy,

chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm (ví dụ trang
giấy khổ A3, 297 x 420 mm). Chú ý gấp trang giấy này 160
như minh họa ở hình vẽ bên sao cho số thứ tự và tên của
hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không 297
cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng cho phép tránh
bị đóng vào gáy của luận án phần mép gấp bên trong hoặc Hình ………
xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn

chế sử dụng các bảng quá rộng này.
Trong mọi trường hợp, bề rộng lề như đã quy định ở
mục 4. 185
Trong luận văn, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp
lại. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số thứ tự của hình và bảng
biểu đó, ví dụ “… được nêu trong Bảng 4.1” hoặc “(xem Hình 3.2)” mà không được
viết “… được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”.

8) Danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,…) nhưng có số thứ tự được đánh liên tục. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC:

a. Đối với các văn bản chung (luật, hiến pháp…) thì xếp theo chữ cái đầu tiên của văn bản.

b. Đối với các công trình, tác phẩm của các tác giả cụ thể:

– Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

– Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

8

– Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…

Đối với tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo, phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

• tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)

• (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

• tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

• nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

• nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài báo trong một cuốn sách,… phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

• tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)

• (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

• “tên bài báo”, (đặt giữa cặp ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

• tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

• tập (không có dấu ngăn cách)

• (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

• các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Đối với tài liệu tham khảo là tài liệu được đăng tải trên các trang web, cần phải ghi địa chỉ cụ thể cho phép truy cập trực tiếp đến tài liệu kèm theo ngày truy cập.

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để danh mục tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Dưới đây là ví dụ về cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10-16.

[2] Bộ Nông nghiệp và PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

[3] Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

[4] Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ Khoa học nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

………

9

Tiếng Anh

[8] Anderson, J. E. (1985), “The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case”,

American Economic Review, 751(1), pp. 178-90.

[9] Boulding, K. E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

[10] Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report, Hanoi.

9) Phụ lục của luận văn

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh,… Nếu luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bảng câu hỏi thì bảng câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

II. CUỐN TÓM TẮT
Cuốn tóm tắt luận văn có kích cỡ của tờ giấy khổ A4 (210 x 297 mm) gấp làm đôi

theo chiều có kích thước 297 mm, có nội dung được trình bày tối đa trong 24 trang (không kể bìa) và in trên hai mặt giấy. Cuốn tóm tắt luận văn phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa.

Cuốn tóm tắt phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận văn (cuốn toàn văn). Trong cuốn tóm tắt chỉ trình bày nội dung (tóm tắt) của 3 phần chính của luận văn: Mở đầu, các chương và Kết luận. Có thể tóm lược nội dung của phần “Mở đầu” nhưng cấu trúc của phần này (các nội dung cơ bản) phải giống như trong cuốn toàn văn. Phần “Kết luận” phải có đầy đủ nội dung như trong cuốn toàn văn. Có thể không đưa vào cuốn tóm tắt nội dung của một đề mục nào đó nhưng tất cả các đề mục phải được thể hiện đầy đủ. Có thể chỉ đưa vào trong cuốn tóm tắt một số bảng biểu, hình vẽ và công thức chính, quan trọng, nhưng chúng phải có số thứ tự giống như trong cuốn toàn văn.

Sử dụng chữ (font) thuộc mã UNICODE, kiểu chữ chân phương, dễ đọc với cỡ chữ 11 của loại chữ Times New Roman hoặc tương đương.

Dãn dòng đặt ở chế độ “Exactly 17 pt”.

Lề trên, lề dưới, lề trái và lề phải của trang soạn thảo đều rộng 2 cm.

Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy (landscape) thì chiều đọc là từ giữa cuốn tóm tắt đọc ra.

Kiểu trình bày đối với các đề mục không cùng cấp phải khác nhau và các đề mục cùng cấp phải có kiểu trình bày giống nhau trong toàn bộ cuốn tóm tắt.

Mặt ngoài và mặt trong của tờ bìa trước được trình bày theo mẫu sau:

Mặt ngoài của tờ bìa trước Mặt trong của tờ bìa trước

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Các bước cần làm để hoàn thiện một bài luận văn

Bình chọn Việc hoàn thành được một bài luận văn hoàn chỉnh với đầy đủ các bước tiến hành không phải là một điều dễ dàng. Với kinh nghiệm viết thuê luận văn nhiều năm, Luân Văn 3C có thể tóm tắt lại các bước cần tiến hành để hoàn thành một bài luận văn […]

Những câu hỏi rất thường gặp khi hỗ trợ viết luận văn

Bình chọn Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn – hỗ trợ, viết thuê tiểu luận, nhận làm thuê luận văn tốt nghiệp, Luận Văn 3C khá hiểu tâm lý các bạn sinh viên. Đứng trước mục tiêu phải hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp một cách hoàn hảo nhất, không ít […]

Tuyển cộng tác viên viết luận văn

Bình chọn Tuyển cộng Tác Viên Viết Assignment, Luận Văn tiến sỹ, thạc sỹ, Báo Cáo, Khóa Luận Tốt Nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội,TP. HCM,Đà Nẵng,Cần Thơ,Thừa Thiên Huế,Toàn quốc -Loại hình công việc: Bán thời gian cố định Mức lương: 10,000,000 – 20,000,000 VND Mô tả công việc – Có khả năng hoàn thiện các […]

Hướng dẫn cách xây dựng luận văn thạc sĩ kinh tế chi tiết

Bình chọn Xã hội ngày càng phát triển, mỗi cá nhân muốn phát triển bản thân cần có trình độ để có thể không lạc khỏi quỹ đạo chung toàn cầu. Để trau dồi kiến thức quá trình học hỏi không ngừng vô cùng cần thiết, do đó nhiều bạn trẻ sau tốt nghiệp đại […]

Bật mí bạn 15 câu hỏi thường gặp trong quá trình bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế

4/5 - (1 bình chọn) Tâm lý là một trong yếu tố vô cùng quan trọng khi bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế.Tuy nhiên làm sao để có tâm lý tự tin khi bảo vệ, bài viết mách bạn một số câu hỏi thường gặp hội đồng giúp bạn tham khảo và tự tin […]

Mách bạn kinh nghiệm thuyết trình luận văn thạc sĩ kinh tế đạt kết quả cao

Bình chọn Khi bạn đã hoàn thành hai phần ba chặng đường, chỉ cần một bước nữa bạn hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế qua hai năm học. Chỉ bước cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng, nó giúp bạn hoàn thành nhận tấm bằng thạc sĩ, mở ra cơ hội cho tương lai sắp […]

Bật mí mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế chuẩn

Bình chọn Bạn đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ kinh tế, để luận văn bạn hoàn thành tốt, xây dựng đề cương là vô cùng quan trọng. Bạn đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu. Luận Văn 3C mách bạn những mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế chuẩn, […]

Hướng dẫn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

Bình chọn Trong luận văn thạc sĩ đều có xuất hiện sử dụng một số nguồn trích dẫn từ tài liệu, công trình nghiên cứu… Tuy nhiên làm sao trích dẫn cho đúng, chuẩn thì không phải ai cũng biết trong luận văn của mình. Nội dung dưới đây Luận văn 3c hướng dẫn bạn 4 cách […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status