x
Trang chủ » Các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học

Các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học

Bình chọn

Các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học. Nếu các bạn cần thêm bài mẫu khóa luận, luận văn thạc sĩ hay tài liệu tham khảo thì liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành luật của Trung tâm Luận Văn 3C qua Zalo : 0966.736.325 để được tư vấn chi tiết nhất.

Các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học
Các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học

1. Điều kiện về hệ thống văn bản pháp luật

Có thể nói rằng vấn đề thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay đã, đang và được nước ta hết sức quan tâm và đặt ưu tiên hàng đầu trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội của mình. Bởi lẽ, xuất phát từ bản chất và tầm quan trọng của giáo dục là một điều kiện cốt lõi cho bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia. Cùng với sự quan tâm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo đảm sự cân đối với việc duy trì, bảo vệ và nuôi dưỡng lực phát triển đất nước mai sau. Trong xu thế ấy, Việt Nam cũng đang tiến hành hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học góp phần thực hiện có hiệu quả hơn trước yêu cầu của phát triển bền vững. Để thực hiện vấn đề này thì yếu tố về văn bảo pháp luật là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển của đất nước ta trong giai đoạn mới.
Để vấn đề pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học thì cần có các yếu tố đảm bảo làm nền tảng cơ bản cho quá trình thực hiện đạt hiệu quả cao. Hệ thống pháp luật về pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học cần đảm bảo quy định rõ ràng, chi tiết và có hướng dẫn cụ thể về phương thức, trình tự, thủ tục, đảm bảo thực hiện bằng các công cụ như thế nào…Ngoài ra, hệ thống văn bản cần mang tính chất dự báo, các quy định mang tính chất điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh rộng.
Như đã trình bày thì hệ thống pháp luật nước ta đã mang tính chất đồng bộ, trong đó: từ quy định của Hiến pháp, Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo điều kiện để các trường cao đẳng, đại học thực hiện trong việc kiểm tra, giám sát việc áp dụng pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học. Qua đó, đảm bảo cho hoạt động thi hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là điều kiện không thể thiếu ở nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như thực thi pháp luật.

2. Điều kiện về kinh tế xã hội

Giáo dục và kinh tế có mối quan hệ qua lại với nhau. Chúng vừa là phương tiện, vừa là kết quả của quá trình tác động lẫn nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Kinh tế tiến bộ thì giáo dục mới tiến bộ được Nền kinh tế không phát triển thì giáo dục cũng không phát triển. Hai việc đó liên quan mật thiết với nhau” . Giáo dục là một lĩnh vực của nền kinh tế, là hệ thống nhỏ trong hệ thống kinh tế xã hội rộng lớn. Trong đó tất cả các ngành kinh tế và giáo dục có mối quan hệ qua lại với nhau trong toàn bộ quá trình kinh tế – xã hội thống nhất. Một chính sách và chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn sẽ tạo điều kiện vật chất – xã hội để giải quyết vấn đề phát triển giáo dục. Ngược lại, nếu giải quyết tốt sự phát triển giáo dục sẽ tạo ra tiền để và nguồn lực thúc đẩy sự thành công trong phát triển kinh tế.
Điều kiện kinh tế xã hội sẽ tác động vào chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học qua đó tạo nên sự phát triển liên tục và bền vững cho hoạt động giáo dục nói chung. Sự phát triển kinh tế – xã hội tạo nên sự phát triển giáo dục cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất và hiệu quả lao động và thông qua điều kiện kinh tế – xã hội sẽ xem xét chú ý đến các chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học. Từ đó, thực hiện tốt các chính sách giáo dục đã góp phần quan trọng trong việc tăng chỉ số phát triển nhân lực của mỗi quốc gia.
Ngày nay, các điều kiện kinh tế – xã hội vừa được xem là yếu tố tác động tới chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học vừa được xem là một lĩnh vực giáo dục có hiệu suất đầu tư cao. Là một lĩnh vực kinh tế vì cả giáo dục và các ngành kinh tế đều là những bộ phận thống nhất tác động qua lại trên nền một thực thể kinh tế – xã hội. Từ đó, khẳng định giáo dục không những cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế mà còn là nhân tố nồng cất trong phát triển khoa học công nghệ. Giáo dục cũng góp phần giảm mức sinh và tăng cường sức khoẻ, giúp mọi người đều có cơ hội tham gia đầy đủ vào hoạt động xã hội và phát triển kinh tế. Giáo dục góp phần nâng cao các chức năng xã hội dân sự, xây dung tiềm năng và củng cố quản lý đất nước.

3. Các điều kiện khác

Ý thức pháp luật của các chủ thể thi hành pháp luật là một trong những yếu tố đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học trong thực tế. Ý thức pháp luật đầu tiên là ý thức trong việc tuân thủ pháp luật của chính các chủ thể thực thi pháp luật về giáo dục. Đó cũng là sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật là cơ sở để mỗi cá nhân hình thành ý thức tuân theo pháp luật. Do đó, các cơ quan nhà nước cần thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức tôn trọng các quy định về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học cho các cán bộ làm công tác về thi hành pháp luật về giáo dục trong thực tế. Qua đó, thông qua việc áp dụng chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học trong thực tiễn một cách kịp thời và đúng đắn từ đó tạo điều kiện phát triển nền giáo dục nước ta.
Về trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và cơ sở vật chất, kỷ thuật cho việc áp dụng chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học. Môi trường làm việc, trình độ năng lực của các cán bộ, công chức, cơ sở vật chất là những yếu tố căn bản cho việc chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học. Môi trường làm việc tốt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cán bộ, công chức cũng như quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực này nói riêng và thi hành pháp luật nói chung.
Để xây dựng một môi trường làm việc tốt, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là đối với người phụ trách phải xác định đây là một nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu song song với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực nói chung và trong vấn đề chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học nói riêng. Việc bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất như phòng làm việc, bàn, ghế, điện thoại, máy vi tính… và các văn phòng phẩm khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để trang bị cho cán bộ, công chức nhưng phải đảm bảo các yếu tố của một cơ quan, công sở.
Quá trình xây dựng môi trường làm việc cũng như nâng cao chất lượng trình độ cho các cán bộ, công chức làm công tác trong lĩnh vực này là một trong những nội dung, nhiệm vụ hàng đầu mà cơ quan, tổ chức hay đơn vị phải quan tâm thực hiện, đáp ứng với yêu cầu công việc, nhiệm vụ đã được đề ra. Từ đó, để các cán bộ, công chức sẽ làm tốt vấn đề về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học. Quan tâm hơn đến việc thực hiện chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học trong giai đoạn hiện nay. Đảm bảo cho quá trình phát triển nhân tài, tạo điều kiện học tập của các sinh viên thuộc diện ưu tiên yên tâm học tập và phát triển năng lực trên thực tế.

Xem thêm các bài viết:

 

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Cơ sở lý luận Nội dung thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học

Bình chọn Cơ sở lý luận Nội dung thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các […]

Các chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học

Bình chọn Các chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Các chính sách ưu […]

Cơ sở lý luận chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường đại học, cao đẳng

Bình chọn Cơ sở lý luận chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường đại học, cao đẳng giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ […]

Luận văn luật Thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ luật: cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : “Thực hiện pháp luật về chính […]

Áp dụng pháp luật WTO về chống bán phá giá trong các tranh chấp

Bình chọn Áp dụng pháp luật WTO về chống bán phá giá trong các tranh chấp giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Áp dụng pháp luật WTO về […]

Sự hình thành và phát triển của WTO

Bình chọn Nội dung chính1. Hiệp định chống bán phá giá1.1. Xác định việc bán phá giá1.2. Nguyên tắc xác định phá giá1.3. Tính biên độ phá giá 2. Xác định thiệt hại2.1. Định nghĩa về thiệt hại do bán phá giá2.2. Nguy cơ gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước3. Biện pháp chống […]

Cơ sở lý luận Chính sách chống bán phá giá

Bình chọn Cơ sở lý luận Chính sách chống bán phá giá giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ sở lý luận Chính sách chống bán phá giá. Nếu […]

Cở sở lý luận về Lý luận chung về bán phá giá

Bình chọn Cở sở lý luận về Lý luận chung về bán phá giá giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cở sở lý luận về Lý luận chung […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status