x
Trang chủ » Bật mí mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế chuẩn

Bật mí mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế chuẩn

Bình chọn

Bạn đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ kinh tế, để luận văn bạn hoàn thành tốt, xây dựng đề cương là vô cùng quan trọng. Bạn đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu,Luận Văn 3C mách bạn mẫu đề cương chuẩn luận văn thạc sĩ để bạn tham khảo.

Cách trình bày trang bìa đề cương luận văn thạc sĩ

Để gân ấn tượng giáo viên từ đầu cách xây dựng bạn chuyên nghiệp đúng chuẩn có như vậy mới gây thiện cảm với giáo viên. Dưới đây bạn biết chi tiết cách trình bày bìa luận văn để bạn tham khảo cho luận văn của mình.

Cách trình bày trang nhận xét luận văn thạc sĩ

  1. Trang nhận xét của người hướng dẫn

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tp. Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…

                                                                                                 Người hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

…………………………………………………………………………………………………

KẾT LUẬN: (đánh dấu X vào ô chọn)

Duyệt thông qua

Không thông qua

Ý kiến đề nghị

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

  1. Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201…

                                                                                          Hội đồng xét duyệt

Phần chính trình bày đề cương luận văn thạc sĩ

Đề cương luận văn Thạc sĩ như sau: (bắt buộc)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

Tên đề tài luận văn thạc sĩ

 Cách viết đề cương thạc sĩ kinh tế

Giới thiệu luận văn thạc sĩ

Đặt vấn đề

Tính cấp thiết của đề tài

– Trình bày lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn.

– Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu.

– Các giả thiết nghiên cứu.

Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng nào?

 Phạm vi nghiên cứu: phạm vi không gian, thời gian.

Mục tiêu của đề tài luận văn thạc sĩ

– Mục tiêu tổng quát:  Nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì cho sản xuất hoặc cho nghiên cứu khoa học.

– Mục tiêu cụ thể:  Xác định một số mục tiêu cụ thể cần đạt được để đạt được mục đích tổng quát.

 Nội dung nghiên cứu luận văn thạc sĩ

Nội dung nghiên cứu cần bám sát và nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu.

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu luận văn thạc sĩ

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu. Nếu có mô hình thì phải nêu được mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm trong nghiên cứu.

Tổng quan về nghiên lĩnh vực luận văn thạc sĩ

Nội dung phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần đề cập tới những vấn đề chính sau đây:

– Những hướng nghiên cứu chính của vấn đề cần đề cập đã được thực hiện,

– Những cơ sở lý luận chính đã được áp dụng để nghiên cứu vấn đề,

– Những kết quả nghiên cứu chính của các công trình nghiên cứu,

– Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng,

– Hạn chế của những nghiên cứu trước và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu phải đạt được những yêu cầu sau đây:

– Tính toàn diện: người dự tuyển phải tổng hợp được những nghiên cứu điển hình về lý thuyết và thực nghiệm, nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu mới nhất, nghiên cứu được tiến hành (và công bố) trong và ngoài nước,

– Tính phê phán: người dự tuyển phải tổng hợp, so sánh, phân tích, và đánh giá những nghiên cứu trước một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế của các nghiên cứu trước, từ đó xác định “khoảng trống” tri thức hoặc những câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ,

– Tính phát triển: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước, NCS gợi mở những lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu liên quan tới đề tài.

Bố cục dự định của luận văn thạc sĩ

Dự kiến gồm bao nhiêu chương, nội dung từng chương, từng tiểu mục của chương…)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

(Ví dụ: Mẫu phiếu thu thập thông tin, …)

Trình bày các phần nội dung đề cương luận văn thạc sĩ

– Mã số ngành:

  • Quản trị kinh doanh: 60340102

– Tháng, năm ở trang bìa và trang 1 là thời điểm nộp Đề cương Luận văn của Học viên.

– Đề cương Luận văn không đánh CHƯƠNG mà ghi rõ từng phân mục bằng cách đánh số thứ tự như trình bày ở trên (1, 2…)

– Đề cương phải được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung chính mà tác giả muốn nghiên cứu.

– Phần nội dung của Đề cương Luận văn không được ít hơn 15 trang và không nhiều hơn 50 trang (không tính phần Phụ lục).

– Soạn thảo văn bản:

  • Sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ;
  • Dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines; lề trên 3.5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3.5cm; phải 2 cm.

Đề cương luận văn thạc sĩ chuẩn

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TP.HCM

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.5. Ý nghĩa đề tài

1.6. Cấu trúc của luận văn

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu

2.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc

2.2.2.1. Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow (1943)

2.2.2.2. Thuyết ERG của Alderfer (1969)

2.2.2.3. Thuyết thành tựu của McClelland (1988)

2.2.2.4. Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959)

2.2.2.5. Thuyết công bằng của Adam (1963)

2.2.2.6. Thuyết kỳ vọng của Vroom (1964)

2.2.2.7. Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham (1974)

2.2.2.8. Các nguyên nhân dẫn đến sự thỏa mãn trong công việc

2.3. Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việc

2.4. Mô hình nghiên cứu và chỉ số đánh giá các nhân tố của sự thỏa mãn công việc

2.4.1. Định nghĩa các nhân tố

2.4.2. Mô hình nghiên cứu

2.4.3. Chỉ số đánh giá các nhân tố của sự thỏa mãn công việc

2.5. Tóm tắt

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Thiết kế nghiên cứu

3.1.1. Thang đo

3.1.2. Chọn mẫu

3.1.2.1. Tổng thể

3.1.2.2. Phương pháp chọn mẫu

3.1.2.3. Kích thước mẫu

3.1.3. Công cụ thu thập thông tin – Bảng câu hỏi

3.1.4. Quá trình thu thập thông tin

3.2. Kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê

3.2.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo

3.2.2. Kiểm định sự bằng nhau của giá trị trung bình của các tổng thể con

3.2.3. Hệ số tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Loại các bảng trả lời không phù hợp, làm sạch và mã hóa dữ liệu

4.1.1. Loại các bảng trả lời không phù hợp

4.1.2. Làm sạch dữ liệu

4.1.3. Mã hóa dữ liệu

4.2. Mô tả mẫu

4.2.1. Kết cấu mẫu theo các đặc điểm

4.2.2. Sự thỏa mãn công việc của mẫu

4.3. Phân tích độ tin cậy và độ phù hợp của thang đo

4.3.1. Hệ số Cronbach’s alpha

4.3.1.1. Thang đo từng nhân tố của sự thỏa mãn công việc

4.3.1.2. Thang đo sự thỏa mãn công việc nói chung

4.3.2. Phân tích nhân tố

4.3.2.1. Các khía cạnh của từng nhân tố của sự thỏa mãn công việc

4.3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng sự thỏa mãn công việc

4.4. Kiểm định sự thỏa mãn công việc của các tổng thể con

4.4.1. Sự thỏa mãn công việc chung của nhân viên văn phòng ở TP.HCM

4.4.2. Sự thỏa mãn công việc giữa nam và nữ

4.4.3. Sự thỏa mãn công việc theo độ tuổi

4.4.4. Sự thỏa mãn công việc theo thời gian công tác

4.4.5. Sự thỏa mãn công việc theo trình độ, chức danh và loại hình doanh nghiệp

4.5. Phân tích hồi quy tuyến tính

4.5.1.1. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến

4.5.1.2. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính

4.5.1.3. Đánh giá độ phù hợp của mô hình và kiểm định các giả thuyết

4.5.1.4. Giải thích tầm quan trọng của các biến trong mô hình

4.5.1.5. Dò tìm sự vi phạm các giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính

4.6. Tóm tắt kết quả nghiên cứu

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận về sự thỏa mãn công việc

5.2. Kiến nghị đối với người sử dụng lao động

5.2.1. Thu nhập

5.2.2. Đặc điểm công việc

5.2.3. Cấp trên

5.2.4. Đào tạo thăng tiến

5.2.5. Phúc lợi

5.2.6. Lưu ý khác

5.3. Hạn chế của nghiên cứu này và kiến nghị đối với nghiên cứu tương lai

Tài liệu tham khảo

Danh mục phụ lục

Hy vọng với chia sẻ trên luận văn 3C bạn đã biết cách xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế cho đề tai của mình.

Thông tin liên hệ

VP Hà Nội: TT34 Trung Hòa, Nhân Chính- Thanh Xuân – Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: CC Him Lam, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

VP Đà Nẵng: CC Vicoland, Lê Thanh nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0911.070.546 – 0966.736.325

Email:     luanvan3c@gmail.com

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Top 8 Trung Tâm Viết Tiểu Luận Thuê Uy Tín Và Chuyên Nghiệp Nhất

Bình chọn Bạn đang cần tìm một đơn vị giúp mình viết tiểu luận thuê? Có quá nhiều lựa chọn và bạn chưa thể quyết định nên nhờ cậy bên nào? Bài viết sau đây của mình sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề chỉ trong “một nốt nhạc”. Mình sẽ liệt kê cho các […]

Chuyên gia quốc tế về chuỗi cung ứng: Từ tắc nghẽn cảng đến sản xuất đình trệ, điều gì xảy ra tiếp theo với Việt Nam?

Bình chọn Trong bối cảnh vận chuyển khó khăn, các hải cảng nhiều quốc gia liên tục đối mặt với áp lực khiến chuỗi cung ứng gián đoạn chưa từng có tiền lệ. Nhưng ngay cả khi chuỗi cung ứng được nối lại, doanh nghiệp có khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh hay […]

Cơn bĩ cực của ngành vận tải biển: Cả thế giới gánh chịu hậu quả sau nhiều năm ‘tinh gọn’ hệ thống, các hãng lớn nắm thế kiểm soát, mặc sức ‘hét giá’

Bình chọn “Làn sóng hợp nhất” trong 5 năm vừa qua của ngành vận tải đã làm vấn đề của chuỗi cung ứng thêm phần rắc rối. Xu hướng này tiếp tục làm chậm trễ việc vận chuyển hàng hoá qua các đại dương. Xu hướng thâu tóm – sáp nhập  Theo các công ty […]

Các yếu tố tác động đến giá trị thị trường cổ phiếu ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Bình chọn Cổ phiếu ngân hàng hiện nay vẫn là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 1. Giới thiệu Cổ phiếu ngân hàng hiện nay vẫn là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và […]

Xây dựng chỉ số minh bạch và công bố thông tin cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bình chọn Xây dựng chỉ số minh bạch và công bố thông tin cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam PGS.,TS. Trương Đông Lộc ThS. Nguyễn Thị Kim Anh1. Giới thiệu Minh bạch và công bố thông tin (CBTT) có vai trò hết sức quan trọng đối với các […]

Phân tích phương sai ANOVA trong SPSS: Khái niệm, phân loại và cách chạy

Bình chọn Phân tích phương sai hay còn gọi là phân tích ANOVA. Trong các bài nghiên cứu khoa học, Phân tích phương sai ANOVA là một phương pháp được dùng để so sánh giá trị từ các bộ dữ liệu khác nhau. Vậy Phân tích ANOVA là gì? Sử dụng Phân tích ANOVA ra sao và […]

Hướng dẫn phân tích và đọc kết quả hồi quy đa biến trong SPSS

Bình chọn Các phần trước, Luận Văn 3C  đưa ra các bài viết hướng dẫn phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, Phân tích tương quan pearson trong SPSS … cùng với đó là cách chạy và đọc kết quả bằng […]

Phân tích tương quan pearson trong SPSS

5/5 - (1 bình chọn) Phân tích hệ số tương quan pearson là một bước trong bài xử lý số liệu SPSS. Tiếp theo của bước phân tích nhân tố khám phá EFA. Trước khi thực hiện phân tích hồi qui của mô hình thì cần tiến hành phân tích tương quan giữa các nhân tố độc […]

Bài viết liên quan
Các bước cần làm để hoàn thiện một bài luận văn

Bình chọn Việc hoàn thành được một bài luận văn hoàn chỉnh với đầy đủ các bước tiến hành không phải là một điều dễ dàng. Với kinh nghiệm viết thuê luận văn nhiều năm, Luân Văn Việt có thể tóm tắt lại các bước cần tiến hành để hoàn thành một bài luận văn như sau: […]

Những câu hỏi rất thường gặp khi hỗ trợ viết luận văn

Bình chọn Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn – hỗ trợ, viết thuê tiểu luận, nhận làm thuê luận văn tốt nghiệp, Luận Văn 3C khá hiểu tâm lý các bạn sinh viên. Đứng trước mục tiêu phải hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp một cách hoàn hảo nhất, không ít […]

Tuyển cộng tác viên viết luận văn

Bình chọn Tuyển cộng Tác Viên Viết Assignment, Luận Văn tiến sỹ, thạc sỹ, Báo Cáo, Khóa Luận Tốt Nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội,TP. HCM,Đà Nẵng,Cần Thơ,Thừa Thiên Huế,Toàn quốc -Loại hình công việc: Bán thời gian cố định Mức lương: 10,000,000 – 20,000,000 VND Mô tả công việc – Có khả năng hoàn thiện các […]

Hướng dẫn cách xây dựng luận văn thạc sĩ kinh tế chi tiết

Bình chọn Hướng dẫn cách xây dựng luận văn thạc sĩ kinh tế chi tiết Xã hội ngày càng phát triển, mỗi cá nhân muốn phát triển bản thân cần có trình độ để có thể không lạc khỏi quỹ đạo chung toàn cầu. Để trau dồi kiến thức quá trình học hỏi không ngừng […]

Bật mí bạn 15 câu hỏi thường gặp trong quá trình bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế

4/5 - (1 bình chọn) Tâm lý là một trong yếu tố vô cùng quan trọng khi bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế. Tuy nhiên làm sao để có tâm lý tự tin khi bảo vệ, bài viết mách bạn một số câu hỏi thường gặp hội đồng giúp bạn tham khảo và tự […]

Mách bạn kinh nghiệm thuyết trình luận văn thạc sĩ kinh tế đạt kết quả cao

Bình chọn Khi bạn đã hoàn thành hai phần ba chặng đường, chỉ cần một bước nữa bạn hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế qua hai năm học. Chỉ bước cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng, nó giúp bạn hoàn thành nhận tấm bằng thạc sĩ, mở ra cơ hội cho tương lai sắp […]

Hướng dẫn 4 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

Bình chọn Trong luận văn thạc sĩ đều có xuất hiện sử dụng một số nguồn trích dẫn từ tài liệu, công trình nghiên cứu… Tuy nhiên làm sao trích dẫn cho đúng, chuẩn thì không phải ai cũng biết trong luận văn của mình. Nội dung dưới luận văn 3c hướng dẫn bạn 4 cách trích […]