x
Trang chủ » Bài nghiên cứu: “Làm mượt” thu nhập (Earnings smoothing) trên thị trường mở mua lại cố phiếu

Bài nghiên cứu: “Làm mượt” thu nhập (Earnings smoothing) trên thị trường mở mua lại cố phiếu

Bình chọn

Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu bài nghiên cứu: “Làm mượt” thu nhập (Earnings smoothing) trên thị trường mở mua lại cố phiếu

 

Trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, nếu có khó khăn và cần sự hỗ trợ liên lạc với Luận văn 3C để được hỗ trợ viết bài. Hoặc các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết luận văn tại đây nhé.

===> Dịch vụ viết luận văn thuê

  1. Mục đich nghiên cứu

Mục đích của bài viết này là để kiểm tra xem liệu các công ty trước khi mua lại cổ phiếu có tiến hành làm giảm thu nhập để đánh lừa các nhà đầu tư hoặc chỉ làm tinh chỉnh (làm mượt)  thu nhập và tăng cường thông tin về  tình hình kinh doanh của  của công ty.

  1. Phương pháp nghiên cứu

2.1 Phương pháp phân tích

Nhằm kiểm tra công ty trước khi mua lại cổ phiếu có tiến hành làm giảm thu nhập để đánh lừa các nhà đầu tư. Tác giả kiểm tra dồn tích có thể điều chỉnh và lưu chuyển tiền tệ của các công ty trên thị trường mở mua lại cổ phiếu:

Theo (Guenther, 1994;. Teohet al,1998a), dễ dàng hơn cho các công ty là quản lý dòng tiền hiện tại hơn là dồn tích có thể điều chỉnh trong thời gian dài để đạt được lợi nhuận mong muốn trong một năm tài chính cụ thể.

Vì vậy nghiên cứu xem xét các khoản dồn tích hiện tại của các công ty.

Cũng theo Hribar và Collins (2002), cho thấy ước tính dồn tích có thể điều chỉnh sử dụng dữ liệu ngoại bảng dẫn đến bằng chứng giả mạo của quản lý thu nhập xung quanh vấn đề  sáp nhập và mua lại, hoạt động gián đoạn và chuyển đổi ngoại tệ.

Theo các đề xuất của trên, nghiên cứu ước tính dồn tích hiện tại từ các báo cáo dòng tiền của các công ty.

Để nâng cao độ tin cậy khi xem xét dồn tích có thể điều chỉnh, nghiên cứu kiểm tra dồn tích hiện tại để ước tính tương đối với các công ty và lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) trong toàn bộ năm trước sẽ mua lại (Kothariet al., 2005).

Để có kết quả nghiên cứu tin cậy, mỗi ngành ít nhất mười công ty. Khi nghiên cứu yêu cầu các tính sẵn sàng của dồn tích hiện tại có thể điều chỉnh (DCA) trong suốt những năm trước mua lại đối với với các công ty thực hiện mua lại cố phiếu.

2.2 Mô hình phân tích

Để ước tính các dồn tích hiện tại (CA) cho cho công ty j năm thứ t, nghiên cứu  sử dụng một công thức tương tự như từ one inHribar and Collins (2002) trong khi loại trừ chi phí khấu hao.

Phương tình như sau:

CAj,t = -(RECCHj,t + INVCHj,t  + APALCHj,t + TXACHj,t  + AOLOCHj,t)   (1)

Trong đó :

RECCH : Các khoản phải thu ( tăng hoặc giảm)

INVCH : Hàng tồn kho ( tăng hoặc giảm)

APALCH : Các khoản phải trả (tăng hoặc giảm)

TXACH : Thuế phải trả (Tăng hoặc giảm)

AOLOCH : Thay đổi ròng trong tài sản lưu động khác

Các  biến sử dụng trong phương trình có độ sai lệch dữ liệu là trên dưới 1% để giảm ảnh hưởng sai lệch kết quả và lỗi các giá trị ngoại lai.

Để có được dồn tích không điều chỉnh Nghiên cứu ước tính theo mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất như sau:

-Mô hình hồi quy:

CAj,t/ATj,t-1 = α0 + α1(1/ATj,t-1) + α2{delta(SALEj,t)/ATj,t-1)}  +εj,t      (2)

Trong đó :

AT :  tổng tài sản

SALE:  doanh thu thuần

-Nghiên cứu sử dụng để tính hệ số α  từ phương trình (2) để có được dồn tích không điều chỉnh hiện thời (NDCA) trong năm của công ty i năm thư t.

NDCAi,t  = α^0 + α^1 (1/ATi,t-1) + α^2 {{ delta(SALEi,t) +RECCHi,t}/ATi,t-1) (3)

Nghiên cứu tính được dồn tích điều chỉnh hiện thời (DCA) cho công ty i năm thứ t:

DCAi,t = CAi,t/ATi,t-1 -NDCAi,t

  1. Số liệu nghiên cứu

Số liệu lấy từ  Compustat and Center for Research in Security Prices (CRSP) ban đầu là 8494 công ty giai đoạn 1989-2008 với tiêu chuẩn là tỷ lệ cổ phiếu phổ thông mua lại ít nhất 5 phần trăm, Cuối cùng tác giả lọc được 2201 công ty giai đủ  tiêu chuẩn và dữ liệu để phù hợp với nghiên cứu của mình. Việc mua lại của 2201 công ty này tập trung cao nhất của mẫu nghiên cứu là vào năm 1999, với 10,27%.

 

  1. Kết quả nghiên cứu

4.1 Phân tích dồn tích có thể điều chỉnh hoạt động dòng tiền xung quanh quá trình mua lại cổ phiếu

Kiểm tra các dồn tích có thể điều chỉnh trong ba năm trước khi đến ba năm sau khi mua lại thực tế.

Kết quả dưới đây cho thầy cho thấy rằng dồn tích có thể điều chỉnh suy giảm trong năm trước mua lại (ý nghĩa ở mức 1 phần trăm) và vẫn còn âm trong năm trước sẽ mua lại (trung bình mức -0,62%, mức giữa -0,54%) và năm mua lại (trung bình mức -0,48%; mức giữa -0,29%)

Trong ba năm sau khi mua lại, dồn tích có thể điều chỉnh là xấp xỉ bằng không.

Nếu việc mua lại, được thúc đẩy bởi sự tăng tạm thời trong dòng tiền hoạt động, chúng ta quan sát sự gia tăng dòng tiền hoạt động trước năm mua lại và/hoặc trong quá trình năm mua lại và giảm sau đó.

Những phát hiện trong phần B của bảng trên xác nhận giả thuyết này. dòng tiền hoạt động bình thường của độ trễ tổng tài sản tăng trong năm trước khi mua lại (trung bình 0,58 phần trăm;mức giữa 0,29 phần trăm) và sự suy giảm trong năm sau năm mua lại đầu tiên (trung bình 0,76 phần trăm; mức giữa 0,35 phần trăm). Cả hai thay đổi có ý nghĩa thống kê ở 5 phần trăm  hoặc cao hơn.

4.2 Phân tích dồn tích có thể điều và  dòng tiền hoạt động trước mua lại

Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng các công ty của họ giảm dồn tích có thể điều chỉnh để hủy sự gia tăng hoạt động của dòng tiền trong trước mua lại năm mua lại cổ phiểu, phù hợp giả thuyết là làm mìn thu nhập.

Mô hình dồn tích có thể điều chỉnh và dòng tiền hoạt động xung quanh mua lại cổ phiếu là cho thấy phù hợp với thu nhập làm mịn thu nhập của các công ty.

4.3 Dồn tích có thể điều chính trước mua lại  và sau mua lại trong việc làm thay đổi dòng tiền

Nghiên cứu cho  thấy rằng các mối quan hệ tích cực giữa Dồn tích có thể điều chính trước mua lại  và sau mua lại trong hoạt động lưu chuyển tiền. Những phát hiện của nghiên cứu thực hiện trong thời gian dài của mẫu nghiên cứu.

4.4 Kết luận

Nghiên cứu kiểm tra dồn tích có thể điều chỉnh (DCA) và dòng tiền hoạt động cho mẫu của 2.201 trên thị trường mở mua lại cổ phiếu trong thời gian 1989-2008. Nghiên cứu thấy rằng dồn tích có thể điều chỉnh suy giảm trong suốt trước năm trước mua lại, trong khí đó dòng tiền hoạt động được cải thiện. Hơn thế nữa sau khi mua lại, dồn tích có thể điều chỉnh hồi lại trong khi dòng tiền hoạt động suy giảm. Nghiên cứu tìm tìm thấy một mối quan hệ ngược chiều giữa dồn tích có thể điều chỉnh  năm trước mua lại và dòng tiền tệ hoạt động. Các công ty dường như sử dụng dồn tích hiện tại để tránh những  báo cáo làm tăng các hoạt động dòng tiền trước khi cổ phần mua lại cố phiếu

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các công ty nhiều kinh nghiệm làm tăng tạm thời trong hoạt động lưu chuyển tiền tệ và sử dụng phương pháp dồn tích có thể điều chỉnh âm để tinh chỉnh thu nhập trước khi mua lại cổ phiếu.

Những công ty cùng với dòng tiền trước khi mua lại cổ phiếu cao nhất  sử dụng dồn tích có thể điều chỉnh thấp nhất trước khi mua lại. Hơn thế nữa, trước khi mua lại cổ phiếu các khoản dồn tích có thể điều chỉnh phản ánh kỳ vọng về dòng tiền hoạt động trong tương lai.

Các công ty với sự suy giảm mạnh nhất trong các dòng tiền hoạt động sau khi mua lại cố phiếu sử dụng lại sử dụng các dồn tích có thể điều chỉnh thấp nhất trước khi mua lại.

Từ kết quả nghiên cứu ở trên cho thấy rằng các công ty thực hiện mua lại cố phiếu quản lý thu nhập để tăng độ tinh chỉnh thu nhập và khả năng dự báo báo cáo thu nhập chứ không phải là để đánh lừa các nhà đầu tư.

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Luận văn thạc sĩ kế toán: Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán đề tài: Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho các bạn học viên đang làm luận […]

Bài nghiên cứu: “Làm mượt” thu nhập (Earnings smoothing) trên thị trường mở mua lại cố phiếu

Bình chọn Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu bài nghiên cứu: “Làm mượt” thu nhập (Earnings smoothing) trên thị trường mở mua lại cố phiếu   Trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, nếu có khó khăn và cần sự hỗ trợ liên lạc với Luận văn 3C để được hỗ trợ viết bài. […]

Khái niệm về ngân sách nhà nước và vai trò của ngân sách nhà nước

Bình chọn Khái niệm ngân sách nhà nước là gì? và  vai trò của ngân sách nhà nước ra sao. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên. Trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, nếu có khó khăn và cần sự hỗ […]

Thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Khái niệm thanh khoản là gì? và  rủi ro thanh khoản ngân hàng cùng với Cung, cầu thanh khoản và trạng thái thanh khoản ròng. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên. Trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, nếu […]

Tiểu luận Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận: Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn học của mình đạt kết quả cao […]

Luận văn Nghiên cứu hoàn thiện dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. […]

Tiểu luận các quy định về chống bán phá giá theo quy định của WTO và thực tiễn tại Việt Nam

Bình chọn Chia sẻ tài liệu tiểu luận: Các quy định về chống bán phá giá theo quy định của WTO và thực tiễn tại Việt Nam. Tài liệu được Luận Văn 3C chia sẻ nhằm giúp các bạn học viên cao học tham khảo từ đó giúp các bạn viết bài tiểu luận môn […]

Luận văn thạc sĩ: Chính sách Marketing đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Agribank – Chi Nhánh Gia Lai

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đề tài cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: […]

Bài viết liên quan
Luận văn thạc sĩ kế toán: Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán đề tài: Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho các bạn học viên đang làm luận […]

Khái niệm về ngân sách nhà nước và vai trò của ngân sách nhà nước

Bình chọn Khái niệm ngân sách nhà nước là gì? và  vai trò của ngân sách nhà nước ra sao. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên. Trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, nếu có khó khăn và cần sự hỗ […]

Thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Khái niệm thanh khoản là gì? và  rủi ro thanh khoản ngân hàng cùng với Cung, cầu thanh khoản và trạng thái thanh khoản ròng. Cùng Luận Văn 3C Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để cùng giải đáp những thắc mắc nên trên. Trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, nếu […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x