x
Trang chủ » 10 mẫu luận văn thạc sĩ ngành luật đạt điểm cao

10 mẫu luận văn thạc sĩ ngành luật đạt điểm cao

Bình chọn

Hoàn thành luận văn tốt nghiệp là bước cuối cùng để bạn hoàn thành khóa học cao học của mình. Việc lựa chọn đề tài để làm sao dễ dàng triển khai cũng như đạt kết quả cao là việc rất quan trọng. Vì vậy việc tham khảo tài liệu nhằm giúp bạn chọn được đề tài mong muốn. Sau đây luận văn 3C sẽ giới thiệu bạn 10 bài luận văn thạc sĩ ngành luật đạt điểm cao. Bạn tham khảo ngay để  chọn được đề tài luận văn thạc sĩ ngành luật cho mình nhé!

10 mẫu luận văn thạc sĩ tài chính ngành luật đạt điểm cao
10 mẫu luận văn thạc sĩ tài chính ngành luật đạt điểm cao
===> viết thuê luận văn thạc sĩ chất lượng

Đề tài 1: Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, CISG và Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế

Luận văn gồm 04 chương. Chương I “Những vấn đề lý luận liên quan đến hoàn cảnh thay đổi cơ bản”. Chương I gồm ba phần. Phần 1.1 sẽ nêu Sự ra đời của điều khoản hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo BLDS Việt Nam 2015, CISG và PICC (bao gồm quá trình soạn thảo Điều 420 về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, sự ra đời của Hardship theo PICC và sự ra đời của hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Công ước CISG). Phần 1.2 giới thiệu khái niệm hoàn cảnh thay đởi cơ bản theo CISG, PICC và BLDS Việt Nam 2015. Phần 1.3 sẽ so sánh điểm giống và khác nhau giữa trường hợp bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Chương II của Luận văn Thạc sỹ “Điều kiện xác lập Hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo BLDS Việt Nam và so sánh với CISG và PICC”, người viết trước hết sẽ phân tích các điều kiện xác lập Hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo 05 điều kiện: (1) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng; (2) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh; (3) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác; (4) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên; (5) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích (ứng với từng mục). Người viết so sánh từng điều kiện để xác lập hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo BLDS Việt Nam 2015 với những điều kiện theo PICC và CISG. Sau đó, người viết dẫn các ví dụ minh họa để phân tích các điều kiện này.

Ở chương III “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp Hoàn cảnh thay đổi cơ bản và những bất cập trong quy định của BLDS Việt Nam 2015”, người viết sẽ nêu các quyền và nghĩa vụ về đàm phán lại hợp đồng, quyền yêu cầu Tòa án chấm vii dứt hay sửa đổi hợp đồng và nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng và phân tích những bất cập trong những quy định này. Chương IV – chương cuối cùng của Luận văn Thạc sỹ “Giải pháp, đề xuất về giải thích và áp dụng quy định về thực hiện hợp đồng khi Hoàn cảnh thay đổi cơ bản tại Việt Nam”, người viết sẽ đề xuất giải pháp giải thích một số thuật ngữ trong điều khoản Hoàn cảnh thay đổi cơ bản (phần 4.1). Phần 4.2 sẽ nêu đề xuất bổ sung cơ chế Trọng tài áp dụng Điều 420. Phần 4.3 sẽ là những đề xuất của người viết về việc soạn thảo điều khoản hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hợp đồng. Cuối cùng, người viết sẽ nêu những kiến nghị để phù hợp với thực trạng hiện nay của nước ta

Link download luận văn Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, CISG và Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tếTẠI ĐÂY

Đề tài 2: Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ với đề tài “Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam”, thuộc ngành Luật học, chuyên ngành Luật kinh tế được thực hiện đúng trong thời gian nhà trường đã quy định. Luận văn đã đạt được một số kết quả về lý luận và thực tiễn, cụ thể:

Về lý luận, chương I của luận văn làm rõ được khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của pháp luật về bảo vệ môi trường; những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường; các yếu tố tác động đến việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường và kinh nghiệm của một số nước về hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

Về thực tiễn, chương 2 của Luận văn phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; các yếu tố tác động đến việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam; đánh giá chung về các thành tựu đã đạt được, những mặt hạn chế của pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam, chỉ ra nhưng bất cập và nguyên nhân của những bất cập là: Công tác dự báo, nghiên cứu lý luận phục vụ việc xây dựng và hoạch định chính sách và pháp luật chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn; cơ chế xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường còn bất cập; năng lực, trình độ và kỹ năng xây dựng pháp luật nói chung cũng như pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa đáp ứng được nhu cầu; kinh phí để xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật chưa thực sự tương xứng với nhiệm vụ…

Từ đó, chương 3 của luận văn đề xuất 5 giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam và một số kiến nghị với Nhà nước, các cơ quan nhà nước trong việc thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Một số phương hướng, giải pháp và kiến nghị trong luận văn có giá trị tham khảo đối với các cơ quan lập pháp khi sửa đổi các quy định của pháp v luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Luận văn cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học có nghiên cứu hoặc học tập môn pháp luật về bảo vệ môi trường và các môn khác có liên quan.

Link download luận văn Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt NamTẠI ĐÂY

Đề tài 3: Pháp luật về cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay đã tác động sâu sắc và thúc đẩy sự phát triển của đất nước, trong đó Ngân hàng thương mại đóng vai trò là các tổ chức trung gian kết nối giữa bên có nguồn vốn nhàn rỗi gửi tại ngân hàng và bên thiếu hụt nguồn vốn có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư hoặc phục vụ nhu cầu sinh hoạt đời sống. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao của nó – kinh tế thị trường thì ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Kinh tế càng phát triển, doanh số cho vay của các ngân hàng thương mại càng tăng nhanh và loại hình cho vay càng trở nên vô cùng đa dạng. Trong đó hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp của ngân hàng thương mại trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ do nhu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường. Do nhu cầu về vốn để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị của doanh nghiệp ngày càng lớn nên là tiềm năng và là mục tiêu tiếp cận của các ngân hàng thương mại để phát triển tín dụng cũng như các dịch vụ ngân hàng. Do đó, việc nghiên cứu vấn đề này nhằm đưa ra những giải pháp thích hợp để phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại ở nước ta là cần thiết. Chính vì vậy tác giả chọn đề tài: Pháp luật về cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại tại Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu theo 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp luật về ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. Trong chương 1 người viết tập trung vào các khái niệm, đặc điểm và nội dung hoạt động cho vay doanh nghiệp của các NHTM. Trong đó, chú trọng vào nội dung của pháp luật về cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại và vai trò của hoạt động cho vay doanh nghiệp trong thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.

Chương 2: Thực trạng pháp luật về hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay. Trong chương 2 của luận văn tác giả tập trung vào thực trạng quy định pháp luật về cho vay doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung. Đồng thời, trên cơ sở đó thì đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về cho vay doanh nghiêp nói chung.

Chương 3: Định hướng hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay, Nội dung chương 3 tập trung vào quan điểm và định hướng cũng như một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay doanh nghiệp ở nước ta trong thực tiễn, chú trọng vào giải pháp, kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước và các NHTM.

Link download luận văn Pháp luật về cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại tại Việt NamTẠI ĐÂY

Đề tài 4: Thực hiện nghĩa vụ trả nợ khoản vay trên cơ sở TSBĐ là động sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Giai đoạn hiện nay, cùng với công cuộc hội nhập đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo cho nền kinh tế nước ta được phát triển một cách vững chắc. Việc hình thành một hệ thống ngân hàng thương mại và các quy định có liên quan nói chung và xử lý tài sản đảm bảo là điều mà các cơ quan quản lý nhà nước rất quan tâm trong thời gian qua. Do đó, quá trình xây dựng những quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ trả nợ đã góp phần tạo lập một môi trường pháp lý an toàn, thuận lợi cho quá trình thực hiện nghĩa vụ trả nợ, giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch của các ngân hàng thương mại. Có thể nói rằng, các quy định có liên quan đến thực hiện nghĩa vụ trả nợ ra đời có một ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về vấn đề trên. Bên cạnh những quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong các giao dịch bảo đảm của các tổ chức tín dụng về lý luận đã khuyến khích việc sử dụng hợp lý và có hiệu quả trong giao dịch của hệ thống ngân hàng thương mại, đồng thời, bảo vệ các quyền lợi của các chủ thể có liên quan trong giai đoạn này.

Từ lâu, việc cho vay đã được xem là nghiệp vụ chủ yếu và tiểm ẩn nhiều rủi ro nhất trong các hoạt động kinh doanh của một ngân hàng thương mại. Điều này dẫn tới hệ quả là khi cho vay, các ngân hàng không có được niềm tin vững chắc vào các báo cáo tài chính, phương án kinh doanh – trả nợ hay các nguồn tài chính trả nợ của khách hàng để đưa ra một quyết định cho vay an toàn và hiệu quả. Trong môi trường kinh doanh khốc liệt của cơ chế kinh tế thị trường, mọi rủi ro tổn thất đều có thể xẩy ra bất chấp những cố gắng và nỗ lực tự thân trong quản trị rủi ro của các ngân hàng.

Cùng với việc ban hành các quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động xử lý tài sản bảo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã và đang tạo nền tảng cơ bản cho quá trình thực hiện. Đặc biệt là Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ của các tổ chức tín dụng đã và đang xử lý các quy phạm pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ khoản vay trên cơ sở tài sản bảo đảm là động sản ở nước ta trong tình hình mới. Từ những lý do trên, việc lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Thực hiện nghĩa vụ trả nợ khoản vay trên cơ sở tài sản bảo đảm là động sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây nam Quảng Ninh và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật” là hết sức cần thiết, nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tiền vay ở nước ta hiện nay.

Chương 1: Những vấn đề lý luận về thực hiện nghĩa vụ khoản vay trên cơ sở tài sản bảo đảm là động sản tại ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực tiễn thực hiện nghĩa vụ khoản vay trên cơ tài sản bảo đảm là động sản tại ngân hàng thương mại

Chương 3: Một số phương hướng góp phần hoàn thiện và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khoản vay trên cơ tài sản bảo đảm là động sản tại ngân hàng thương mại ở nước ta hiện nay.

Link download luận văn Thực hiện nghĩa vụ trả nợ khoản vay trên cơ sở TSBĐ là động sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luậtTẠI ĐÂY

Đề tài 5: Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam từ thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương

Giai đoạn hiện nay, cùng với công cuộc hội nhập đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo cho nền kinh tế nước ta được phát triển một cách vững chắc. Việc hình thành một hệ thống ngân hàng thương mại và các quy định có liên quan nói chung và xử lý tài sản đảm bảo là điều mà các cơ quan quản lý nhà nước rất quan tâm trong thời gian qua. Do đó, quá trình xây dựng những quy định pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm đã góp phần tạo lập một môi trường pháp lý an toàn, thuận lợi cho quá trình xử lý tài sản bảo đảm, giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch của các ngân hàng thương mại. Bên cạnh các kết quả đã đạt được thì vấn đề xử lý tài sản bảo đảm trên thực tế đã đạt được những kết quả quan trọng thì quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc đề từ đó cần thiết phải nghiên cứu để đáp ứng với yêu cầu áp dụng trong thực tế.Vì vậy, nghiên cứu về đề tài “Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam từ thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương” làm luận văn một việc làm hết sức cần thiết, mang nhiều ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu theo 3 chương:

Chương 1: Khái quát chung xử lý tài sản bảo đảm và pháp luật xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hải Dương.

Chương 3:Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Link download luận văn: Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam từ thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải DươngTẠI ĐÂY

Đề tài 6: Pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần – thực tiễn tại Tổng công ty thủy sản Việt Nam

Trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân (trong đó có công ty cổ phần) là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi là đối lập với kinh tế xã hội chủ nghĩa. Song thực tiễn đã chứng minh quan niệm như vậy là cực đoan và sự xuất hiện của kinh tế tư bản tư nhân đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế nước nhà.Đường lối đổi mới kinh tế do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra được hoàn thiện và phát triển, Đảng và Nhà nước ta khẳng định chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. các thành phần kinh tế theo nguyên tắc cùng có lợi, bình đẳng trước pháp luật.

Thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân, công ty cổ phần đã phát triển rộng khắp trong cả nước; đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng ngân sách nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội của đất nước. Cùng với các loại hình kinh doanh khác, sự phát triển của công ty cổ phần đã góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng thêm số lượng công nhân, lao động và doanh nhân Việt Nam, thực hiện các chủ trương xã hội hóa y tế, văn hóa, giáo dục…Như vậy, trong những năm qua bộ phận kinh tế này ở nước ta đã phát triển nhanh chóng và ngày càng khẳng định là một bộ phận không thể thiếu được của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động của các công ty cổ phần của Việt Nam hiện nay chưa phát huy được hết các tiềm năng của mình, còn gặp nhiều khó khăn từ nhiều nguyên nhân, mà chủ yếu là do khung pháp lý còn bộc lộ nhiều hạn chế.Luật doanh nghiệp 2020 ra đời thay thế cho Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều tư tưởng mở rộng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mô hình công ty cổ phần,tuy nhiên trong thực tiễn kinh doanh hiện nay có những rào cản nhất định do quy định pháp luật đặt ra chưa thống nhất và chặt chẽ, đặc biệt trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của công ty cổ phần, dẫn đến nhiều bất cập và hạn chế khi thực hiện.

Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần – thực tiễn tại Tổng công ty thủy sản Việt Nam (Seaprodex)”nhằm đánh giá thực trạng của pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần qua đó làm rõ những điểm mới, điểm hạn chế còn tồn tại và đề ra phương án giải quyết góp phần nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, tạo một môi trường cạnh tranh và cởi mở cho các chủ thể kinh doanh phát triển nền kinh tế trong nước.

Nội dung của luận văn thể hiện qua 03 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần. Trong chương 1 tác giả trực tiếp đề cập đến những vấn đề lý luận chung nhất về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần để đến nội dung của chương 2 đi sâu phân tích các quy định pháp luật có liên quan. Chương 1 khái quát lên các khái niệm, đặc điểm, lý luận cơ bản có liên quan.

Chương 2: Thực trạng pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần. Tập trung đi sâu phân tích các quy định về thành lập và hoạt động công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại công ty SEAPRODEX. Trên cơ sở đó chỉ ra các kết quả đã đạt được. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thi hành.

Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần. Trên cơ sở kết quả của chương 1 và chương 2, trong chương 3 tác giả tiến hành nghiên cứu xu hướng và quan điểm của Đảng về vấn đề này. Từ đó, đề xuất các giải pháp về pháp luật và quá trình áp dụng pháp luật trong thực tế. Đồng thời, mạnh dạn xây dựng các kiến nghị đối với Quốc Hội, Chính phủ và các hiệp hội doanh nghiệp để từ đó hoàn thiện hơn các giải pháp mà người viết đã nghiên cứu.

Link download luận văn: Pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần – thực tiễn tại Tổng công ty thủy sản Việt NamTẠI ĐÂY

Đề tài 7: Phát triển bền vững của ngành Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – nhìn từ chính sách thương mại

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn lực của tự nhiên gồm đất đai, không khí, nước, năng lượng, những khoáng sản trong lòng đất tồn tại dưới dạng tự nhiên, không phụ thuộc vào ý chí của con người. Tài nguyên thiên nhiên là thành phần không thể thiếu đối với đời sống và sự phát triển của xã hội loài người. Vì vậy đối với mỗi quốc gia, tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Hiện nay, Việt Nam là một nước đang phát triển và phát triển kinh tế – xã hội dựa vào tài nguyên thiên nhiên là chủ yếu nên bên cạnh các ngành đánh bắt thuỷ hải sản, khai thác dầu khí,…, ngành khai thác than – khoáng sản đóng vai trò quan trọng và mang lại nguồn tài chính lớn cho ngân sách quốc gia. Vốn được mệnh danh là đất nước có nguồn tài nguyên vô tận, “rừng vàng biển bạc”, Việt Nam đã có một thời gian khai thác ồ ạt và đem bán các tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng của mình để vực dậy nền kinh tế non trẻ, tụt hậu do những hậu quả nặng nề từ các cuộc chiến tranh kéo dài. Nhưng Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận ra việc khai thác này không thể kéo dài vì tài nguyên thiên nhiên dù dồi dào đến đâu cũng là hữu hạn chứ mong muốn và nhu cầu của con người là vô hạn.

Với nhận thức sự tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường phải đồng hành cùng nhau và trở thành một yêu cầu cấp thiết phù hợp với quy luật phát triển của đất nước và con người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo và sát sao thực hiện phát triển bền vững như một lựa chọn mang tính chiến lược và một xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước giai đoạn 2011 – 2020, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định “Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt của chiến lược” và được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ. DO đó, việc nghiên cứu đề tài “Phát triển bền vững của ngành Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – nhìn từ chính sách thương mại” là cần thiết.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu theo 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững ngành công nghiệp than khoáng sản.

Chương 2: Phát triển bền vững ngành công nghiệp than – khoáng sản và các chính sách thương mại.

Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp than – khoáng sản Việt NamLink download luận văn: Phát triển bền vững của ngành Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – nhìn từ chính sách thương mạiTẠI ĐÂY

Đề tài 8: Các biện pháp bảo đảm tiền vay tại BIDV Ba Đình – Thực trạng và giải pháp

Trong hoạt động của các TCTD nói chung và NHTM nói riêng thì để duy trì hoạt động của ngân hàng mình thì hoạt động tín dụng được xem là một trong những hoạt động cơ bản có ý nghĩa đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển. Hoạt động cho vay đã được xem là nghiệp vụ chủ yếu và tiểm ẩn nhiều rủi ro nhất trong các hoạt động kinh doanh của một ngân hàng thương mại. Trong nhiều năm qua, những rủi ro và tổn thất của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam có nguồn gốc sâu sa từ một nguyên nhân là sự thiếu minh bạch trong hệ thống pháp lý, tính không hoàn thiện của các thể chế kinh tế thị trường, sự yếu kém trong việc đánh giá thu nhập, kiểm soát rủi ro, chứng minh quyền sở hữu tài sản… Điều này dẫn tới hệ quả là khi cho vay, các ngân hàng không có được niềm tin vững chắc vào các báo cáo tài chính, phương án kinh doanh – trả nợ hay các nguồn tài chính trả nợ của khách hàng để đưa ra một quyết định cho vay an toàn và hiệu quả. Đối với môi trường kinh doanh của nền kinh tế thị trường thì các rủi ro trong hoạt động tín dụng diễn ra nhiều hơn, do đó, hoạt động cho vay của các NHTM cần thiết phải có những điều chỉnh quan trọng nhằm đảm bảo cho hoạt động cho vay đạt kết quả cao. Vẫn biết rằng việc loại trừ tuyệt đối các rủi ro trong cho vay là điều không thể, song các ngân hàng luôn hướng tới mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro này thông qua việc áp dụng những biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật phòng chống rủi ro tín dụng. Một trong những kỹ thuật phòng chống rủi ro khá hiệu quả cho các ngân hàng chính là việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản.

Nhằm tránh rủi ro xảy ra trong hoạt động cho vay, ngoài việc phải thẩm định thật kỹ các phương án vay vốn thì những vấn đề tài có liên quan đến tài sản bảo đảm luôn được các NHTM đặc biệt quan tâm. Mặc dù tài sản bảo đảm không phải là mục đích của ngân hàng khi ra quyết định cho vay nhưng nó có thể hạn chế được phần nào rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng cũng như giúp cho người vay có ý thức trả nợ hơn đối với khoản tín dụng. Là một trong những ngân hàng lớn trong hệ thống các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam, BIDV nói chung và BIDV chi nhánh quận Ba Đình nói riêng có trọng trách thúc đẩy nền kinh tế, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của đất nước trong những năm qua. Cũng giống như tình trạng của các NHTM khác thì BIDV quận Ba ĐÌnh phải đối mặt với những khó khăn trong quá trình bảo đảm tiền vay của các khách hàng.

Vì vậy, chọn đề tài “Các biện pháp bảo đảm tiền vay tại BIDV Ba Đình – thực trạng và giải pháp” làm luận văn tốt nghiệp là một việc làm cần thiết và cấp bách góp phần phát hiện những hạn chế của pháp luật về bảo đảm tiền vay cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi tại NHTMCP BIDV. Từ đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật về các hình thức bảo đảm tín dụng nói riêng và hệ thống pháp luật kinh tế nói chung, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Việc nghiên cứu cơ sở lý luận và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn pháp luật bảo đảm tiền vay không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc.

Cơ cấu của luận văn ngoài lời nói đầu, kết luận, và phụ lục thì phần nội dung gồm 03 chương, cụ thể:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hoạt động cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay

Chương 2: Thực trạng thực thi pháp luật về hoạt động cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Ba đình

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện thực thi pháp luật về các biện pháp bảo đảm tiền vay tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh quận Ba Đình.

Link download luận văn: Các biện pháp bảo đảm tiền vay tại BIDV Ba Đình – Thực trạng và giải pháp: TẠI ĐÂY

Đề tài 9: Hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

Xu thế hội nhập toàn cầu đã và đang là mục tiêu hướng tới của các quốc gia trên thế giới ngày nay mà một trong những mục tiêu mang tính nhân bản của nó là xoá nhoà ranh giới giữa các nước giàu – nghèo, các quốc gia giúp đỡ nhau cùng phát triển trong bầu không khí hoà bình, thịnh vượng chung. Trong quá trình phát triển của hoạt động thương mại thì việc giao lưu thương mại buôn bán của các thương nhân với nhau, hoặc giữa các quốc gia với nhau có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động vận chuyển hàng hóa.Khi thương mại quốc tế càng mở rộng và phát triển thì cũng chính là lúc việc tiến hành tiến hành giao kết hợp đồng trong hoạt động thương mại trở nên phổ biến và cần thiết hơn bao giờ hết. Việc giao kết với nhau thông qua hợp đồng đã trở nên phố biến và là điều kiện để các công ty nói chung thực hiện. Với tầm quan trọng như vậy, cộng thêm với chính tính chất riêng biệt của hoạt động giao kết hợp đồng trong thương mại đã có các quy định pháp luật điều chỉnh lĩnh vực hoạt động này để có những đặc thù riêng cần tìm hiểu. Mặc dù pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại  của Việt Nam hiện nay đã tương đối phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên vẫn còn có những điểm chưa thật sự phù hợp và chưa thúc đẩy mạnh cho phát triển thương mại trong nước. Mặt khác, trong hoạt động mua bán hàng hóa thì các thương ở nước ta chưa tìm hiểu sâu một cách có lợi các qui định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng, để có khi tranh chấp xảy ra thì lúng túng trong việc giải quyết. HĐMBHH trở thành đối tượng của nhiều nghiên cứu, phân tích. Có thể nói, pháp luật về hợp đồng nói chung và HĐMBHH về mua bán hàng hóa nói riêng càng hoàn thiện thì việc giao kết và thực hiện hợp đồng của các chủ thể ngày càng thuận lợi. Tuy vậy, xét trên nhiều phương diện, vấn đề quy định về HĐMBHH là một vấn đề pháp lý rất phức tạp cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật nước ta. Với tính ưu việt nêu trên thì hoạt động mua bán hàng hóa là một vấn đề quan trọng không thể thiếu được trong nền kinh tế hàng hoá với cơ chế mở cửa hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới như hiện nay nhiều tổ chức quốc tế và với nhiều quốc gia. Những năm qua thì hoạt động mua bán hàng hóa ở nước ta được pháp luật quy định một cách chi tiết, rõ rằng bằng các quy định cụ thể. Từ thực tiễn và kinh nghiệm của các nước nói chung và của Việt Nam nói riêng, chúng ta ngày càng nhận ra vai trò to lớn của pháp luật về mua bán hàng hóa trong tiến trình phát triển nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu về đề tài “Hợp đồng mua bán hàng hoá theo pháp luật Việt Nam” là một việc làm cần thiết và cấp bách góp phần phát hiện những hạn chế của pháp luật về mua bán hàng hóa và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi ở Việt Nam, từ đó hoàn thiện hệ thống pháp luật về mua bán hàng hóa nói riêng và hệ thống pháp luật thương mại nói chung đồng thời nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu theo 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận và khái quát pháp luật Việt Nam về hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong chương 1 tác giả tập trung nghiên cứu về các vấn đề lý luận và khái quát về các vấn đề về HĐMBHH trong thực tế. Điều này hoàn toàn phù hợp với quá trình xây dựng và phát triển đất nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong chương 2 tác giả tập trung đi sâu phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về HĐMBHH, trong đó chủ động vấn đề chủ thể, nội dung, xử lý tranh chấp, vi phạm theo quy định trong HĐBMHH.

Chương 3: Thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa và một số kiến nghị hoàn thiện. Trên cơ sở nghiên cứu thì thực tiễn áp dụng về giải quyết tranh chấp về HĐMBHH tác giải đã chỉ rõ những vấn đề đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm kiện toàn pháp luật và nâng cao hiệu quả về áp dụng hợp đồng mua bán hàng hóa ở nước ta hiện nay.

Link download luận văn: Hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

Đề tài 10: Pháp luật bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng tại Việt Nam

Chính sách bảo vệ người tiêu dùng là một trong những chính sách kinh tế – xã hội quan trọng của nước ta.Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây viết tắt là BVQLNTD) nói chung và vấn đề bồi thường thiệt hại do hàng hóa khuyết tật gây nên cho người tiêu dùng nói riêng trong những năm gần đây được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và được xem là một trong những vấn đề có tác động, mang ý nghĩa lớn lao, ảnh hưởng đến sự phát triển về kinh tế – xã hội, về an toàn xã hội, sức khoẻ cộng đồng nhân dân, đáp ứng với yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. Vì thế, tại Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị về 03 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ-TW, Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh BVQLNTD được xem là nền tảng quan trọng của Đảng và Nhà nước để chỉ đạo, hướng dẫn nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác BVQLNTD trong giai đoạn hiện nay. Thông qua đó, chúng ta đã có nhiều kết quả rất quan trọng nhằm làm tốt công tác BVQLNTD đáp ứng với yêu cầu của hoạt động xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đòi hỏi rất cao về chất lượng, số lượng và chủng loại. Hoạt động quản lý về bồi thường thiệt hại do hàng hóa khuyết tật gây nên cho người tiêu dùngcủa cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, chất lượng các sản phẩm không được đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Do vậy tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bồi thường thiệt hại do hàng hóa khuyết tật gây nên cho người tiêu dùng ở nước ta có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao chất lượng quản lý chất lượng sản phẩm ở nước ta nói chung trong giai đoạn hiện nay. Trước tính thiết thực của việc nghiên cứu vấn đề thực tiễn trên, tôi chọn đề tài : ” Pháp luật bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng tại Việt Nam ” làm đề tài luận văn thạc sỹ.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu theo 3 chương:

– Chương 1: Cơ sở lý luận của pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa khuyết tật. Tập trung vào nghiên cứu các khái niệm, đặc điểm, nội dung cơ bản về hàng hóa khuyết tật, BTTH đối với hàng hóa khuyết tật gây nên cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu tác giả tìm hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.

– Chương 2: Thực trạng pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Nội dung chương 2 tập trung đi sâu phân tích các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và thực tiễn áp dụng ở nước ta thông qua việc phân tích một số vụ án có liên quan. Trên cơ sở đó tác giả chỉ rõ những kết quả đã đạt được, các hạn chế và nguyên nhân của quá trình áp dụng quy định về bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa khuyết tật cho người tiêu dùng ở nước ta hiện nay.

– Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa khuyết tật cho người tiêu dùng Việt Nam. Tác giả đã chỉ rõ những phương hướng, các kết quả đã đạt được và nội dung về các giải pháp hoàn thiện pháp luật về BTTH đối với hàng hóa khuyết tật cho người tiêu dùng ở nước ta hiện nay.

Link download luận văn: Pháp luật bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng tại Việt Nam: TẠI ĐÂY

Trên đây Luận văn 3C vừa giới thiệu 10 bài luận văn thạc sĩ ngành luật chọn lọc nhất đạt điểm cao từ 9/10 trở lên, các bạn có thể tham khảo nhằm lựa chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ ngành luật của mình. Và để có nhiều thêm sự tham khảo trong việc lựa chọn đề tài, bạn có thể tham khảo danh sách 100 đề tài luận văn thạc sĩ tài ngành luật được Luận văn 3C chọn lọc: Tại đây

Ngoài ra Luận văn 3C còn có dịch vụ tư vấn lựa chọn đề tài, viết đề cương chi viết, hoàn thiện toàn bộ bài luận thạc sĩ tài ngành luật: Tại đây

Xem thêm các bài viết:

GẶP TƯ VẤN VIÊN

Chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn sẽ giúp bạn hoàn thành đề tài của mình.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bài viết mới
Phân loại tài trợ thương mại quốc tế

Bình chọn Phân loại tài trợ thương mại quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Phân loại tài trợ thương mại quốc tế . Nếu […]

Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế

Bình chọn Cơ sở lý luận tài trợ Thương mại Quốc tế giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm, Đặc điểm và vai trò […]

Luận văn Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tài trợ thương mại quốc tế của chính phủ đối với doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp đến năm 2020 cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học […]

Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Bình chọn Sự cần thiết và mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan […]

100 + đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất

Bình chọn Kết thúc khóa học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế, mỗi học viên sẽ phản chọn lựa đề tài để viết luận văn cao học. Việc lựa chọn đề tài cần mang tính thiết thực với vị trí công việc và đơn vị công tác các học viên cũng cần phải xem […]

Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Bình chọn Cơ sở lý luận kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm kiểm toán nội […]

Luận văn Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn […]

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ

Bình chọn Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành quản trị kinh doanh đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Marketing điện tử, Quản trị Chuỗi […]

Bài viết liên quan
Các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học

Bình chọn Các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn […]

Cơ sở lý luận Nội dung thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học

Bình chọn Cơ sở lý luận Nội dung thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các […]

Các chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học

Bình chọn Các chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Các chính sách ưu […]

Cơ sở lý luận chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường đại học, cao đẳng

Bình chọn Cơ sở lý luận chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường đại học, cao đẳng giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ […]

Luận văn luật Thực hiện pháp luật về chính sách ưu tiên đối với người học ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ luật: cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : “Thực hiện pháp luật về chính […]

Áp dụng pháp luật WTO về chống bán phá giá trong các tranh chấp

Bình chọn Áp dụng pháp luật WTO về chống bán phá giá trong các tranh chấp giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Áp dụng pháp luật WTO về […]

Sự hình thành và phát triển của WTO

Bình chọn Nội dung chính1. Hiệp định chống bán phá giá1.1. Xác định việc bán phá giá1.2. Nguyên tắc xác định phá giá1.3. Tính biên độ phá giá 2. Xác định thiệt hại2.1. Định nghĩa về thiệt hại do bán phá giá2.2. Nguy cơ gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước3. Biện pháp chống […]

Cơ sở lý luận Chính sách chống bán phá giá

Bình chọn Cơ sở lý luận Chính sách chống bán phá giá giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành luật đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này  cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ sở lý luận Chính sách chống bán phá giá. Nếu […]

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
DMCA.com Protection Status