1
Bạn cần hỗ trợ?

Bật mí mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế chuẩn

Bạn đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ kinh tế, để luận văn bạn hoàn thành tốt, xây dựng đề cương là vô cùng quan trọng. Bạn đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu,Luận Văn 3C mách bạn mẫu đề cương chuẩn luận văn thạc sĩ để bạn tham khảo.

đề cương chuẩn luận văn thạc sĩ

 

 

Cách trình bày trang bìa đề cương luận văn thạc sĩ

Để gân ấn tượng giáo viên từ đầu cách xây dựng bạn chuyên nghiệp đúng chuẩn có như vậy mới gây thiện cảm với giáo viên. Dưới đây bạn biết chi tiết cách trình bày bìa luận văn để bạn tham khảo cho luận văn của mình.

 

Cách trình bày trang nhận xét luận văn thạc sĩ

2. Trang nhận xét của người hướng dẫn

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tp. Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…

                                                                                                 Người hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

…………………………………………………………………………………………………

 

KẾT LUẬN: (đánh dấu X vào ô chọn)

Duyệt thông qua

Không thông qua

Ý kiến đề nghị

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

TP. Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201…

                                                                                          Hội đồng xét duyệt

Phần chính trình bày đề cương luận văn thạc sĩ

Đề cương luận văn Thạc sĩ như sau: (bắt buộc) 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

Tên đề tài luận văn thạc sĩ

 Cách viết đề cương thạc sĩ kinh tế

Giới thiệu luận văn thạc sĩ

Đặt vấn đề

Tính cấp thiết của đề tài

– Trình bày lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn.

– Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu.

– Các giả thiết nghiên cứu.

Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng nào?

 Phạm vi nghiên cứu: phạm vi không gian, thời gian.

Mục tiêu của đề tài luận văn thạc sĩ

– Mục tiêu tổng quát:  Nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì cho sản xuất hoặc cho nghiên cứu khoa học.

– Mục tiêu cụ thể:  Xác định một số mục tiêu cụ thể cần đạt được để đạt được mục đích tổng quát.

 Nội dung nghiên cứu luận văn thạc sĩ

Nội dung nghiên cứu cần bám sát và nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu.

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu luận văn thạc sĩ

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu. Nếu có mô hình thì phải nêu được mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm trong nghiên cứu.

Tổng quan về nghiên lĩnh vực luận văn thạc sĩ

Nội dung phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần đề cập tới những vấn đề chính sau đây:

– Những hướng nghiên cứu chính của vấn đề cần đề cập đã được thực hiện,

– Những cơ sở lý luận chính đã được áp dụng để nghiên cứu vấn đề,

– Những kết quả nghiên cứu chính của các công trình nghiên cứu,

– Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng,

– Hạn chế của những nghiên cứu trước và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu phải đạt được những yêu cầu sau đây:

– Tính toàn diện: người dự tuyển phải tổng hợp được những nghiên cứu điển hình về lý thuyết và thực nghiệm, nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu mới nhất, nghiên cứu được tiến hành (và công bố) trong và ngoài nước,

– Tính phê phán: người dự tuyển phải tổng hợp, so sánh, phân tích, và đánh giá những nghiên cứu trước một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế của các nghiên cứu trước, từ đó xác định “khoảng trống” tri thức hoặc những câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ,

– Tính phát triển: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước, NCS gợi mở những lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu liên quan tới đề tài.

Bố cục dự định của luận văn thạc sĩ

Dự kiến gồm bao nhiêu chương, nội dung từng chương, từng tiểu mục của chương…)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

(Ví dụ: Mẫu phiếu thu thập thông tin, …)

Trình bày các phần nội dung đề cương luận văn thạc sĩ

– Mã số ngành:

·      Quản trị kinh doanh: 60340102

– Tháng, năm ở trang bìa và trang 1 là thời điểm nộp Đề cương Luận văn của Học viên.

– Đề cương Luận văn không đánh CHƯƠNG mà ghi rõ từng phân mục bằng cách đánh số thứ tự như trình bày ở trên (1, 2…)

– Đề cương phải được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung chính mà tác giả muốn nghiên cứu.

– Phần nội dung của Đề cương Luận văn không được ít hơn 15 trang và không nhiều hơn 50 trang (không tính phần Phụ lục).

– Soạn thảo văn bản:

·      Sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ;

·      Dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines; lề trên 3.5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3.5cm; phải 2 cm.

Đề cương luận văn thạc sĩ chuẩn

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TP.HCM

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.5. Ý nghĩa đề tài

1.6. Cấu trúc của luận văn

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu

2.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc

2.2.2.1. Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow (1943)

2.2.2.2. Thuyết ERG của Alderfer (1969)

2.2.2.3. Thuyết thành tựu của McClelland (1988)

2.2.2.4. Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959)

2.2.2.5. Thuyết công bằng của Adam (1963)

2.2.2.6. Thuyết kỳ vọng của Vroom (1964)

2.2.2.7. Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham (1974)

2.2.2.8. Các nguyên nhân dẫn đến sự thỏa mãn trong công việc

2.3. Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việc

2.4. Mô hình nghiên cứu và chỉ số đánh giá các nhân tố của sự thỏa mãn công việc

2.4.1. Định nghĩa các nhân tố

2.4.2. Mô hình nghiên cứu

2.4.3. Chỉ số đánh giá các nhân tố của sự thỏa mãn công việc

2.5. Tóm tắt

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Thiết kế nghiên cứu

3.1.1. Thang đo

3.1.2. Chọn mẫu

3.1.2.1. Tổng thể

3.1.2.2. Phương pháp chọn mẫu

3.1.2.3. Kích thước mẫu

3.1.3. Công cụ thu thập thông tin – Bảng câu hỏi

3.1.4. Quá trình thu thập thông tin

3.2. Kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê

3.2.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo

3.2.2. Kiểm định sự bằng nhau của giá trị trung bình của các tổng thể con

3.2.3. Hệ số tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Loại các bảng trả lời không phù hợp, làm sạch và mã hóa dữ liệu

4.1.1. Loại các bảng trả lời không phù hợp

4.1.2. Làm sạch dữ liệu

4.1.3. Mã hóa dữ liệu

4.2. Mô tả mẫu

4.2.1. Kết cấu mẫu theo các đặc điểm

4.2.2. Sự thỏa mãn công việc của mẫu

4.3. Phân tích độ tin cậy và độ phù hợp của thang đo

4.3.1. Hệ số Cronbach’s alpha

4.3.1.1. Thang đo từng nhân tố của sự thỏa mãn công việc

4.3.1.2. Thang đo sự thỏa mãn công việc nói chung

4.3.2. Phân tích nhân tố

4.3.2.1. Các khía cạnh của từng nhân tố của sự thỏa mãn công việc

4.3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng sự thỏa mãn công việc

4.4. Kiểm định sự thỏa mãn công việc của các tổng thể con

4.4.1. Sự thỏa mãn công việc chung của nhân viên văn phòng ở TP.HCM

4.4.2. Sự thỏa mãn công việc giữa nam và nữ

4.4.3. Sự thỏa mãn công việc theo độ tuổi

4.4.4. Sự thỏa mãn công việc theo thời gian công tác

4.4.5. Sự thỏa mãn công việc theo trình độ, chức danh và loại hình doanh nghiệp

4.5. Phân tích hồi quy tuyến tính

4.5.1.1. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến

4.5.1.2. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính

4.5.1.3. Đánh giá độ phù hợp của mô hình và kiểm định các giả thuyết

4.5.1.4. Giải thích tầm quan trọng của các biến trong mô hình

4.5.1.5. Dò tìm sự vi phạm các giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính

4.6. Tóm tắt kết quả nghiên cứu

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận về sự thỏa mãn công việc

5.2. Kiến nghị đối với người sử dụng lao động

5.2.1. Thu nhập

5.2.2. Đặc điểm công việc

5.2.3. Cấp trên

5.2.4. Đào tạo thăng tiến

5.2.5. Phúc lợi

5.2.6. Lưu ý khác

5.3. Hạn chế của nghiên cứu này và kiến nghị đối với nghiên cứu tương lai

Tài liệu tham khảo

Danh mục phụ lục

Hy vọng với chia sẻ trên luận văn 3C bạn đã biết cách xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế cho đề tai của mình.

Thông tin liên hệ

VP Hà Nội: TT34 Trung Hòa, Nhân Chính- Thanh Xuân - Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: CC Him Lam, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

VP Đà Nẵng: CC Vicoland, Lê Thanh nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0911.070.546 - 0966.736.325

Email:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

VP Hà Nội: TT34 Trung Hòa, Nhân Chính- Thanh Xuân - Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: CC Him Lam, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

VP Đà Nẵng: CC Vicoland, Lê Thanh nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0911.070.546 - 0966.736.325

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các bài viết mới

0966736325